0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych do 30. roku życia

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prędzej czy później każdy człowiek rozpoczyna swoją karierę zawodową. Od kilku lat coraz więcej uczniów lub studentów decyduje się na podjęcie pracy w celu zarobienia pieniędzy na zaspokojenie swoich potrzeb, ale też zdobycia doświadczenia. Sytuacja na rynku pracy bywa zmienna i często nawet osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe nie mogą znaleźć zatrudnienia. Wówczas z pomocą przychodzą urzędy pracy oferujące bezrobotnym różne formy aktywizacji zawodowej. Na czym polega aktywizacja zawodowa bezrobotnych do 30. roku życia?

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 

Aktualnie rozpoczęto prace nad modernizacją systemu funkcjonowania urzędów pracy i aktywizacji bezrobotnych, aby dostosować go do bieżących potrzeb rynku pracy. 

Do czasu wdrożenia projektowanych rozwiązań do aktywizacji zawodowej bezrobotnych zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Standardowymi formami aktywizacji zawodowej są: staże, szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, jednorazowe środki na dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej. 

Poza powyższymi standardowymi formami aktywizacji zawodowej bezrobotnych do 30. roku życia ustawodawca przewidział dodatkowe formy wsparcia takich osób, jak:

 • bon szkoleniowy,
 • bon stażowy,
 • bon zatrudnieniowy,
 • bon na zasiedlenie.

Bon szkoleniowy

Bon szkoleniowy stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.

Bon szkoleniowy przyznany może zostać na wniosek bezrobotnego do 30. roku życia przez starostę. 

Przyznawany i realizowany jest na podstawie indywidualnego planu działania oraz w wypadku uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Starosta określa termin ważności bonu szkoleniowego przyznanego bezrobotnemu.


W ramach bonu szkoleniowego finansowane są do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego:

 • koszty szkoleń, w tym koszty kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe;
 • koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych; 
 • koszty przejazdu na szkolenia; 
 • koszty zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania.

Koszty przejazdu wypłacane są bezrobotnemu w formie ryczałtu wynoszącego do 150 zł w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin, a w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin – ryczałt ten wynosi od 150 zł do 200 zł. 

Również koszty zakwaterowania wypłacane są bezrobotnemu w formie ryczałtu. Wynosi do 550 zł w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin. Za szkolenie trwające od 75 do 150 godzin przysługuje ryczałt za zakwaterowanie w wysokości od 550 zł do 1100 zł. Gdy szkolenie trwa ponad 150 godzin, wówczas ryczałt za zakwaterowanie wynosi od 1100 zł do 1500 zł.

Koszty związane ze szkoleniem wypłacane są do wysokości określonej w bonie szkoleniowym. Gdy przekroczą wartość wskazaną w bonie, wówczas bezrobotny pokrywa koszty przekraczające ten limit z własnych środków.

Bon stażowy

Bon stażowy stanowi gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.

Starosta przyznaje bon stażowy na wniosek bezrobotnego do 30. roku życia na podstawie indywidualnego planu działania. Bon stażowy ma określony przez starostę termin ważności. 

Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, starosta wypłaca premię, która w 2022 roku wynosi 1743,90 zł. Wypłacona premia stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Ponadto w ramach bonu stażowego sfinansowane zostaną koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu w formie ryczałtu, który w 2022 roku wynosi 697,80 zł i jest wypłacany bezrobotnemu łącznie ze stypendium w miesięcznych transzach w wysokości do 116,60 zł. Nadto sfinansowane zostaną również koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych. 

Staż realizowany w ramach bonu stażowego odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według programu określonego w umowie. 

Ustalając program stażu, bierze się pod uwagę predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego. W programie stażu określa się następujące elementy: nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy, zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego, rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych, sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych, opiekuna osoby objętej programem stażu.

Starosta jest podmiotem nadzorującym odbywanie stażu przez bezrobotnego. Po zakończeniu realizacji programu stażu pracodawca ma obowiązek wydać opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu.

Odbywanie stażu uprawnia bezrobotnego do otrzymania stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych, które wypłaca starosta.

W trakcie odbywania stażu na wniosek bezrobotnego pracodawca ma obowiązek udzielić mu dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne bezrobotny otrzymuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca musi udzielić dni wolnych bezrobotnemu stażyście przed upływem terminu zakończenia stażu.

Bon zatrudnieniowy

Bon zatrudnieniowy jest gwarancją refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne dla pracodawcy w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu powiatowy urząd pracy przyznał ten bon. Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego jest obowiązany do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy.

Realizacja bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie umowy zawieranej przez starostę z pracodawcą.

Bon zatrudnieniowy może zostać przyznany bezrobotnemu do 30. roku życia przez starostę na podstawie indywidualnego planu działania.

Starosta określa termin ważności bonu zatrudnieniowego

W przypadku bonu zatrudnieniowego refundowana jest część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, przez okres 12 miesięcy, w wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

Po upływie okresu refundacji pracodawca ma obowiązek dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.

Pracodawca, który nie wypełni obowiązku zatrudniania bezrobotnego przez okres 18 miesięcy, zwraca kwotę otrzymanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia bezrobotnego lub kwotę ustaloną proporcjonalnie do okresu nieutrzymania zatrudnienia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego, pracodawca nie zwraca refundacji otrzymanej za okres zatrudnienia skierowanego bezrobotnego.

Bon na zasiedlenie

Bon na zasiedlenie przyznaje starosta na wniosek bezrobotnego do 30. roku życia w związku z podjęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w wypadku gdy:

 • bezrobotny w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub prowadzeniem działalności gospodarczej będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym oraz
 • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania bezrobotnego do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie, oraz 
 • bezrobotny będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Bon na zasiedlenie przyznawany jest na podstawie umowy, w której określona jest wysokość środków przyznanych w ramach bonu, która nie może być wyższa niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę. 

Środki te przeznacza się na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Do 30 dni od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie bezrobotny, który go otrzymał, jest obowiązany dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenie, że odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie.

Ponadto bezrobotny w terminie do 7 dni od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej obowiązany jest przedstawić powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie dotyczące tego, że odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie.

W przypadku, gdy osoba, która otrzymała bon na zasiedlenie, nie dopełniła któregokolwiek ze wskazanych obowiązków, kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi w całości w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty

Obowiązkiem bezrobotnego związanym z otrzymaniem bonu na zasiedlenie jest udokumentowanie pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy. Bezrobotny, który otrzymał bon na zasiedlenie, musi uczynić zadość temu obowiązkowi w terminie do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi proporcjonalnie do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Jak widać, poza podstawowymi formami wsparcia bezrobotni przed ukończeniem 30. życia mogą skorzystać z dodatkowych form wsparcia umożliwiających im podjęcie zatrudnienia, a często wejście na rynek pracy. Osoby zainteresowane wskazanymi formami wsparcia powinny skontaktować się z właściwym urzędem pracy, którego pracownicy pomogą w staraniu się o ich uzyskanie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów