0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Instytucja interpretacji indywidualnych - kiedy warto skorzystać ?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prawo przedsiębiorców w swoich przepisach posiada regulację dotyczącą tzw. interpretacji indywidualnych. Instytucja interpretacji indywidualnych była znana już wcześniej w prawie podatkowym oraz na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która w ramach projektu ustaw „Konstytucja dla biznesu” została zastąpiona ustawą – Prawo przedsiębiorców.

Czym jest instytucja interpretacji indywidualnych?

Instytucja interpretacji indywidualnych upoważnia przedsiębiorcę do złożenia wniosku do właściwego organu lub właściwej jednostki państwowej o wyjaśnienie zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek uiszczania składek przez przedsiębiorcę na ubezpieczenie (społeczne lub zdrowotne) lub daniny publicznej (art. 34 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców).

Niejednokrotnie możemy spotkać się z sytuacją, gdzie przepisy ustaw potrafią być niejednoznaczne i wymagają dalszej interpretacji przez odpowiednie organy. W takiej sytuacji przedsiębiorca może złożyć wniosek o ich interpretację. W przypadku złożenia wniosku i wydania interpretacji przez organ przedsiębiorca nie musi się martwić sankcjami administracyjnymi bądź finansowymi w przypadku zastosowania przepisów według wydanej interpretacji. Będzie ona wiążąca dla właściwych organów bądź państwowych jednostek organizacyjnych.

Przykład 1.

Wnioskodawca prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą złożył wniosek o wydanie interpretacji przepisów w przedmiocie zbiegu tytułów do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym w sytuacji, gdzie prócz prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej zawarł umowę o świadczenie usług z innym podmiotem w jej ramach, przy jednoczesnym nieuzyskiwaniu przychodów z tejże działalności. Jako że wnioskodawca nie otrzymuje dochodów z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, to nie dochodzi do zbiegu tytułów ubezpieczenia zdrowotnego i podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu na podstawie umowy o świadczenie usług w ramach działalności (decyzja Narodowego Funduszu Zdrowia Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu z 6 sierpnia 2020 roku, Nr 01/01/I/2020).

Charakterystyka wniosku

W ramach interpretacji indywidualnych bardzo ważne jest poprawne wypełnienie wniosku. Niewłaściwe skonstruowanie wniosku może doprowadzić do konieczności jego uzupełnienia, a w najgorszym wypadku zostanie on nierozpatrzony. 

We wniosku o wydanie interpretacji należy wskazać: 

  1. Zaistniały stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe

  2. Własne stanowisko w sprawie

  3. Firmę przedsiębiorcy 

  4. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

  5. Adres do korespondencji – jeżeli jest on inny niż adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy (art. 34 ust. 3–4 ustawy – Prawo przedsiębiorców).

W przypadku niespełnienia wymogów wniosku przedsiębiorca zostanie wezwany do usunięcia braków w terminie 7 dni, a jeśli tego nie zrobi, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

Przykład 2.

Przedsiębiorca złożył wniosek do odpowiedniego organu, ale niestety nie zawarł w nim NIP-u. W takiej sytuacji zostanie on wezwany do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że ich nieusunięcie będzie skutkowało nierozpatrzeniem wniosku. Jeżeli dojdzie do pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, to przedsiębiorcy będzie przysługiwało zażalenie.

Instytucja interpretacji indywidualnych a opłaty 

Jak większość wniosków, ten o wydanie interpretacji indywidualnej również podlega opłacie w kwocie 40 zł. Musi ona zostać wniesiona w terminie 7 dni od złożenia wniosku, w przeciwnym razie przedsiębiorca zostanie wezwany do uiszczenia opłaty w terminie 7 dni i pouczony, że jeśli tego nie zrobi w wyznaczonym terminie, wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania (art. 34 ust. 6 ustawy – Prawo przedsiębiorców). 

Istnieją przypadki zwrotu uiszczonej opłaty w przypadku: 

  1. wycofania wniosku przed jego rozpoznaniem,

  2. wycofania części wniosku przed rozpoznaniem go w odpowiedniej części,

  3. uiszczenie kwoty w wyższej wysokości od należnej,

  4. pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Zwrot opłaty następuje nie później niż w okresie 7 dni od dnia zakończenia postępowania (art. 34 ust. 10–11 ustawy – Prawo przedsiębiorców). 

Przykład 3.

Pani Janina złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, jednakże nie uiściła opłaty za wydanie decyzji. Organ wysłał do niej pismo, by dokonała opłaty. Niestety Pani Joanna zapomniała o tym i zrobiła to dopiero po 20 dniach. Organ nie rozpoznał jej wniosku, ponieważ nie zastosowała się ona do istniejących przepisów, zwróci więc jej zapłatę w ciągu 7 dni. 

Instytucja interpretacji indywidualnych, jaki czas wydania decyzji? 

Kiedy złożymy już opłacony i prawidłowo sformułowany wniosek, przedsiębiorca może czekać na stanowisko organu. Organ ten wyda decyzję bez zbędnej zwłoki, najpóźniej 30. dnia liczonego od dnia wpływu opłaconego wniosku (art. 34 ust. 12–14 ustawy – Prawo przedsiębiorców).

Może się zdarzyć, że organ nie wyda interpretacji indywidualnej w terminie. W związku z tym uznaje się, że po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, zostaje wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska przedsiębiorcy. 

Istnieje możliwość przesłania interpretacji indywidualnej przedsiębiorcy drogą komunikacji elektronicznej. W taki sposób przedsiębiorca może zostać poinformowany o dacie wydania interpretacji oraz ocenie jego stanowiska najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu wydania interpretacji. 

Przykład 4.

Przedsiębiorca złożył prawidłowo opłacony i sformułowany wniosek 1 kwietnia 2021 roku. Organ zobowiązany jest do wydania decyzji najpóźniej do 1 maja 2021 roku. W razie niewydania decyzji w terminie, po 1 maja 2021 r. uznaje się, że została wydana decyzja stwierdzająca prawidłowość stanowiska przedsiębiorcy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów