0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kapitał na start w biznesie - jak pozyskać odpowiednie środki?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Mając pomysł na własny biznes, zawsze potrzebny jest kapitał na start w biznesie. Jest to duże wyzwanie, jednak nie musi pozostać ono tylko niespełnionym marzeniem. Posiadany kapitał intelektualny – równie ważny – może nam tylko pomóc w poszukiwaniu źródeł finansowych. Możliwości jest wiele.

Kapitał na start- Program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej utworzyło rządowy program „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie”. Środki na jego realizację pochodzą z Funduszu Pracy, na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, znowelizowanej w 2014 roku.

Program ten ma na celu:

  • utworzenie nowych miejsc pracy,

  • promowanie zatrudnienia,

  • zwalczanie bezrobocia.

Polega on na udzielaniu zainteresowanym pożyczek na rozpoczęcie działalności. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny oraz poręczenie osoby fizycznej. Okres spłaty pożyczki wynosi 7 lat, natomiast karencja w spłacie kapitału – wynosi do roku.

Kapitał na start - dotacje z Unii

Wyróżniamy 5 głównych funduszy unijnych -  wspierają one rozwój gospodarczy wszystkich krajów Unii zgodnie z celami strategii Europa 2020. Są to:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  - jego celem jest zmniejszanie różnic w poziomie rozwoju regionów w Unii i wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej UE jako całości. Z funduszu pochodzi m.in. wsparcie inwestycji produkcyjnych i infrastrukturalnych oraz wsparcie udzielane małym i średnim przedsiębiorcom. 
  • Europejski Fundusz Społeczny - głównym celem funduszu jest walka z bezrobociem w krajach członkowskich. Pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększają możliwość zatrudnienia i kształcenia. Z jego środków współfinansowana jest pomoc dla różnych regionów i grup społecznych, w szczególności dla osób zagrożonych ubóstwem oraz dla ludzi młodych wchodzących na rynek pracy. 
  • Fundusz Spójności  - jest to fundusz przeznaczony dla państw członkowskich, których dochód narodowy brutto (DNB) na mieszkańca wynosi mniej niż 90% średniej w UE. Jego celem jest zredukowanie różnic gospodarczych i społecznych oraz promowanie zrównoważonego rozwoju głównie poprzez duże inwestycje w zakresie infrastruktury transportowej i ochrony środowiska.
  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  - fundusz ten zajmuje się wspieraniem przekształceń struktury rolnictwa oraz wspomaganiem rozwoju obszarów wiejskich.
  • Europejski Fundusz Morski i Rybacki - fundusz wspiera restrukturyzację rybołówstwa państw członkowskich.

Najważniejszym celem programów unijnych jest poprawa poziomu życia mieszkańców dzięki wzrostowi gospodarczemu i wzrostowi zatrudnienia

Kapitał na start - dotacje z urzędu pracy

Dotacje z urzędu pracy są jednorazowymi bezzwrotnymi środkami na podjęcie działalności gospodarczej, skierowanymi do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Kiedy osoba bezrobotna może starać się o udzielenie takiego wsparcia? Bezrobotny musi złożyć wniosek o przyznanie kapitału wraz z wymaganymi dokumentami. Następnie zostaje dokonana analiza sytuacji i szans na rynku pracy. Po otrzymaniu dotacji, osoba zobowiązana jest założyć działalność, a otrzymane środki zagospodarować zgodnie z wnioskiem.

Kapitał na start dzięki aniołom biznesu

Pod tą nazwą kryją się osoby fizyczne bądź przedsiębiorcy, którzy chcą zainwestować w przedsięwzięcia na samym początku ich rozwoju. Projektom, które wydają się dobrą inwestycją i mają dobre prognozy na przyszłość, oferują własny kapitał oraz doświadczenie. W zamian za to oczekują udziałów w przedsięwzięciu.

Ważną rolę pełni tutaj innowacyjny pomysł, a także zespół firmy, który będzie dobrze wypełniał swoje obowiązki, co pozwoli uzyskać zwrot z inwestycji. Anioł biznesu musi być pewien, że przedsiębiorstwo, w które chce zainwestować, jest naprawdę rozwojowe i rokuje duże nadzieje. Zazwyczaj wybiera firmy z własnej branży lub takiej, którą zna i sam w niej odnosił sukcesy. Jeśli ktoś dysponuje ciekawym pomysłem, ma szansę znaleźć się pod opieką anioła biznesu.

Inicjatywa JEREMIE jako kapitał na start

Jest to program regionalny, finansowany ze środków Unii Europejskiej, oferujący pożyczki dla nowych firm. Jego celem jest wspieranie lokalnej aktywności gospodarczej oraz podnoszenie jej konkurencyjności na rynku światowym. Inicjatywa wspiera mikro, małe, średnie i nowo powstałe firmy, udzielając im niskooprocentowanej pożyczki, która często ma dłuższy termin spłaty. Kredyt udzielany jest na cele inwestycyjne lub inwestycyjno-obrotowe. Bardzo dużą zaletą JEREMIE jest jej elastyczność.

Powyżej przedstawione zostały możliwości, które dają szanse na pozyskanie kapitału na start w biznesie. Jak widać, jest ich całkiem sporo. Z pewnością dostępne są też inne sposoby na zdobycie kapitału, by sfinansować działalności, jednak te należą do najpopularniejszych i najbardziej przystępnych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów