0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy wydanie zaświadczenia przez urząd skarbowy podlega opłacie skarbowej?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czy wydanie zaświadczenia przez urząd skarbowy podlega opłacie?

Anna, Kraków

Tak, od zaświadczenia wydanego przez urząd skarbowy należy uiścić opłatę skarbową.

Podstawa prawna uzasadniająca wydanie zaświadczenia przez urząd skarbowy

Zagadnienie wydawania samych zaświadczeń na gruncie przepisów podatkowych uregulowane jest w Ordynacji podatkowej. Zgodnie z art. 306 tej ustawy organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania i zawsze wydawane jest na wniosek składany przez uprawniony podmiot. Wydaje się je, jeżeli:

  1. urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;

  2. osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Organ podatkowy powinien wydać zaświadczenie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. Przykładowo organ podatkowy może wydawać zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, zaświadczenie o wysokości dochodu lub obrotu podatnika, zaświadczenie o prowadzonych postępowaniach podatkowych, egzekucjach administracyjnych czy też postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe.

Procedura wydania zaświadczenia przez urząd skarbowy

Szczegółowy tryb opisujący procedurę wydawania zaświadczeń opisany jest w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.

Podmiot, który chce uzyskać od organu podatkowego odpowiednie zaświadczenie, musi dokonać stosownej opłaty. Obowiązek ten wynika z ustawy o opłacie skarbowej. Już w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) tejże ustawy możemy przeczytać, że opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej wydawanie zaświadczeń na wniosek.

Jak stanowi art. 5 ustawy o opłacie skarbowej obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie. W przypadku wydawania zaświadczenia obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. Oznacza to, że podmiot już w momencie składania samego wniosku (a nie z chwilą odbioru zaświadczenia) winien uiścić opłatę skarbową.

Przykład 1.

Podatnik wysłał do urzędu skarbowego wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach. Stwierdził, że opłatę skarbową uiści dopiero w momencie, gdy urząd wyda mu zaświadczenie. Niestety, ale w takim przypadku organ w pierwszej kolejności wezwie podatnika do uzupełnienia braku formalnego i zażąda okazania dowodu zapłaty opłaty skarbowej.

Jak stanowi art. 12 ustawy o opłacie skarbowej organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Natomiast organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest z tytułu dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję). W konsekwencji należy wyraźnie zaznaczyć, że opłatę skarbową należy opłacić w tym urzędzie gminy lub miasta, który jest właściwy dla danego urzędu skarbowego, a nie tego, który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

Przykład 2.

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą i mieszkający w gminie X złożył wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu do urzędu skarbowego położonego w gminie Y. Podatnik zastanawia się, do którego urzędu gminy powinien wnieść opłatę skarbową. Stosownie do treści art. 12 ustawy o opłacie skarbowej należy ją uiścić w urzędzie gminy Y.

W przypadku sporów o właściwość pomiędzy organami właściwymi w sprawie opłaty skarbowej stosuje się zasady przewidziane w Ordynacji podatkowej. W myśl art. 19 ustawy Ordynacja podatkowa, spory o właściwość między wójtami (burmistrzami lub prezydentami miast) rozstrzyga wspólne dla nich samorządowe kolegium odwoławcze, a w razie braku takiego kolegium – sąd administracyjny. Spór o właściwość rozstrzyga się, w drodze postanowienia, na wniosek organu będącego stroną sporu. Do czasu rozstrzygnięcia sporu o właściwość organ podatkowy, na obszarze którego nastąpiło wszczęcie postępowania, podejmuje tylko te czynności, które są niezbędne ze względu na interes publiczny lub ważny interes strony.

Wydanie zaświadczenia przez urząd skarbowy podlega opłacie skarbowej - jej zapłata oraz możliwość zwrotu.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek. Zgodnie z wykazem stawek stanowiącym załącznik do ustawy o opłacie skarbowej, wysokość opłaty z tytułu złożenia wniosku o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości wynosi 21 zł od każdego egzemplarza.

Ustawa przewiduje również możliwość otrzymania zwrotu opłaty skarbowej. Jak bowiem stanowi art. 9 ustawy, w przypadku gdy pomimo zapłacenia opłaty nie wydano wnioskodawcy zaświadczenia opłata skarbowa podlega zwrotowi. Zwrot następuje wyłącznie na wniosek wnoszącego, co oznacza, że nie można liczyć na automatyczny zwrot pieniędzy z urzędu. Dodatkowo zastrzeżono, że opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów