0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zakup na paragon w innym kraju UE a rozliczenie WNT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zakupiłem 10 września 2018 roku w Niemczech kamerę termowizyjną, niestety sprzedaż została udokumentowana wyłącznie paragonem. W związku z tym chciałbym zapytać, czy zakup na paragon w innym kraju UE należy rozliczyć jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów? Na paragonie znajduje się kwota oraz numer NIP sprzedawcy.

Tomasz, Kraków

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o VAT przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, (...) rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Powyższe oznacza, że przemieszczenie towarów traktowane jest jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium Polski tylko wtedy, gdy:

  • doszło do przemieszczania towarów z terytorium innego państwa członkowskiego na teren państwa polskiego,
  • doszło do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami ze sprzedawcy na nabywcę, 
  • dokonujący dostawy jest podatnikiem od wartości dodanej oraz nabywca jest czynnym podatnikiem VAT,
  • dostawa dokonana była za odpłatnością.

W związku z powyższym zakup na paragon w innym kraju UE należy traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
Potwierdzenie tego stanowiska znajdziemy w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 4 marca 2014 roku sygn. ITTP2/443-1369a/13/AW, gdzie podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy nabycie towarów z kraju europejskiego udokumentowanych paragonem należy wykazać w deklaracji VAT. W interpretacji czytamy: skoro jako podatnik nabywa Pani towary służące działalności handlowej prowadzonej na terytorium kraju, a dokonujący dostawy (...) są podatnikami na terytorium Czech, to przemieszenie tych towarów z Czech na terytorium kraju stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w rozumieniu art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, które jest Pani zobowiązana wykazać w deklaracji podatkowej VAT-7.

Zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o VAT w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia.
Zatem w sytuacji, gdy transakcja WNT udokumentowana została paragonem fiskalnym, obowiązek podatkowy powstanie 15. dnia miesiąca następnego po miesiącu dokonania dostawy towaru.
Podstawą do opodatkowania transakcji WNT udokumentowanej paragonem będzie kwota brutto z paragonu. Przeliczenia kwoty na walutę krajową należy dokonać według średniego kursu NBP poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego.

Transakcja WNT udokumentowana paragonem nie upoważnia do odliczenia podatku naliczonego. W celu odliczenia VAT konieczne jest posiadanie faktury VAT.

Ponadto zakup na paragon w Niemczech należy dodatkowo wykazać w informacji podsumowującej VAT-UE, w części D deklaracji należy wpisać numer VAT sprzedawcy oraz kod kraju. W przypadku kiedy paragon nie zawierałby tych danych, w deklaracji VAT UE należałoby podać wyłącznie kwotę nabycia oraz załączyć dodatkowe wyjaśnienie, gdzie podana zostanie przyczyna nieuzupełnienia danych (zakup towaru na podstawie paragonu).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów