0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Brak adnotacji "metoda kasowa" na fakturze

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ustawa o VAT daje przedsiębiorcom możliwość rozliczania się z podatku VAT poprzez metodę kasową. Aby móc z niej korzystać, należy przede wszystkim posiadać status małego podatnika. Jeśli stosowana jest metoda kasowa rozliczania VAT-u, podatek od towarów i usług rozliczany jest w okresie przypadającym na datę otrzymania płatności od klienta. Zatem przedsiębiorca w przypadku braku zapłaty nie musi wykazywać faktury w deklaracji VAT, dopóki nie otrzyma zapłaty, oczywiście pod pewnymi warunkami, które zostaną omówione w dalszej części artykułu. Zatem w sytuacji, gdy kontrahent spóźnia się z zapłatą, przedsiębiorca nie musi płacić podatku VAT z własnych środków.

Metoda kasowa w VAT

Przy metodzie kasowej przedsiębiorcy odliczają VAT z faktur zakupowych według dat płatności, zatem w sytuacji kiedy przedsiębiorca nie reguluje faktur w terminie, metoda kasowa będzie niejako blokowała mu możliwość odliczenia VAT-u do momentu uiszczenia należności.

Jeżeli chodzi o podatek należny, to w przypadku metody kasowej obowiązek podatkowy w VAT co do zasady powstaje w momencie otrzymania całości lub części zapłaty. Należy jednak pamiętać, że moment powstania obowiązku podatkowego nie może mieć miejsca w terminie późniejszym niż 180 dni od daty wykonania usługi czy też wydania towaru, gdy spełnione zostały łącznie dwa warunki:

 • sprzedaży dokonano na rzecz osoby fizycznej niebędącej czynnym podatnikiem VAT,
 • do wskazanego dnia zapłata od powyższego klienta nie nastąpiła.

Warto podkreślić, że VAT kasowy działa bez ograniczeń terminowych tylko w relacji firma-firma pod warunkiem, że kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT. Wówczas 180-dniowe ograniczenie wspomniane powyżej nie dotyczy takiej sprzedaży.

Reasumując, w sytuacji gdy mały podatnik stosujący metodę kasową w VAT za daną transakcję nie otrzyma zapłaty, co do zasady nie powstanie obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT. W sytuacji gdy będzie wykonywał czynności na rzecz osoby fizycznej niebędącej podatnikiem VAT, to obowiązek podatkowy powstanie w dacie otrzymania części lub całości należności, jednakże nie później niż 180 dni od daty wykonania usługi czy też wydania towaru.

Aby móc się rozliczać w oparciu o metodę kasową w VAT, należy do końca miesiąca poprzedzającego okres, w którym będzie stosowana metoda, dokonać pisemnego zgłoszenia do naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Należy pamiętać, że VAT kasowy może być rozliczany tylko w okresach kwartalnych. Wyboru metody kasowej podatnik dokonuje na druku VAT-R, zaznaczając w poz. 39 formularza kwadrat 1. Istnieje możliwość rezygnacji z wybranego sposobu, jednak nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy, w trakcie których przedsiębiorca rozliczał się tą metodą, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca kwartału, w którym stosował tę metodę.

Mały podatnik

Za małego podatnika VAT zgodnie z art. 2 pkt 25 ustawy o VAT uznaje się podatnika:

 1. u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro,
 2. prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro.

Przeliczenia wartości w euro dokonuje się według średniego kursu ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego. Otrzymaną wartość zaokrągla się do 1000 zł. W roku 2024 limit ten wynosi 9 218 000 zł.

Metoda kasowa w VAT - dane na fakturze

Faktura małego podatnika rozliczającego się w oparciu o metodę kasową w VAT zgodnie z art. 106e ust. 1 ustawy o VAT powinna zawierać:

 • datę wystawienia,
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (...),
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi (...),
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto),
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
 • stawkę podatku,
 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • kwotę należności ogółem,
 • w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 - wyrazy "metoda kasowa".

Brak adnotacji “metoda kasowa” na fakturze

Jak wspomniano powyżej, przedsiębiorcy korzystający z kasowej metody rozliczania VAT muszą obowiązkowo umieszczać na fakturach sprzedaży adnotację “metoda kasowa”. Obowiązek zawarcia takiej informacji wynika wprost z art. 106e ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o VAT. Adnotacja ta jest również informacją dla nabywcy o sposobie odliczania podatku VAT, ponieważ prawo do odliczenia w takim wypadku powstaje dopiero w momencie zapłaty faktury.

W sytuacji gdy adnotacja “metoda kasowa” nie została zawarta, przedsiębiorca ma obowiązek wystawienia faktury korygującej, gdzie dodana zostanie informacja o metodzie kasowej. Potwierdzenie tego stanowiska znajdziemy w interpretacji indywidualnej o sygnaturze IPPP1/4512-1151/15-5/AS wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 12 stycznia 2016 roku, gdzie czytamy: (...) przepisy ustawy jednoznacznie wskazują, w jakich przypadkach podatnik jest zobowiązany do wystawienia faktury korygującej oraz jakie elementy powinna zawierać faktura korygująca. Stwierdzenie pomyłki w jakiejkolwiek pozycji faktury obliguje podatnika do skorygowania pierwotnej faktury VAT. Adnotacja „metoda kasowa jest na podstawie art. 106e ust. 1 pkt 16 ustawy, elementem koniecznym na fakturze w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 ustawy, zatem brak tej adnotacji powoduje, że faktura obarczona jest błędem, powodującym konieczność wystawienia faktury korygującej.

Podsumowanie

Kasowe rozliczenie dotyczy zarówno obowiązku uiszczania VAT-u należnego, jak i prawa do odliczenia kwoty VAT-u naliczonego. W skrócie mówiąc, kasowa metoda rozliczania VAT oznacza, że rozliczenie następuje dopiero po faktycznym wpływie środków pieniężnych do firmy. Przedsiębiorcy rozliczający się w oparciu o metodę kasową w VAT na fakturach sprzedażowych mają obowiązek umieszczania adnotacji “metoda kasowa. Brak takiej informacji na fakturze generuje obowiązek wystawienia faktury korygującej (faktura korygująca dane formalne), która pozwala na uzupełnienie brakujących danych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów