Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Brak adnotacji "metoda kasowa" na fakturze

Ustawa o VAT daje przedsiębiorcom możliwość rozliczania się z podatku VAT poprzez metodę kasową. Aby móc z niej korzystać, należy przede wszystkim posiadać status małego podatnika. Jeśli stosowana jest metoda kasowa rozliczania VAT-u, podatek od towarów i usług rozliczany jest w okresie przypadającym na datę otrzymania płatności od klienta. Zatem przedsiębiorca w przypadku braku zapłaty nie musi wykazywać faktury w deklaracji VAT, dopóki nie otrzyma zapłaty, oczywiście pod pewnymi warunkami, które zostaną omówione w dalszej części artykułu. Zatem w sytuacji, gdy kontrahent spóźnia się z zapłatą, przedsiębiorca nie musi płacić podatku VAT z własnych środków.

Metoda kasowa w VAT

Przy metodzie kasowej przedsiębiorcy odliczają VAT z faktur zakupowych według dat płatności, zatem w sytuacji kiedy przedsiębiorca nie reguluje faktur w terminie, metoda kasowa będzie niejako blokowała mu możliwość odliczenia VAT-u do momentu uiszczenia należności.

Jeżeli chodzi o podatek należny, to w przypadku metody kasowej obowiązek podatkowy w VAT co do zasady powstaje w momencie otrzymania całości lub części zapłaty. Należy jednak pamiętać, że moment powstania obowiązku podatkowego nie może mieć miejsca w terminie późniejszym niż 180 dni od daty wykonania usługi czy też wydania towaru, gdy spełnione zostały łącznie dwa warunki:

 • sprzedaży dokonano na rzecz osoby fizycznej niebędącej czynnym podatnikiem VAT,

 • do wskazanego dnia zapłata od klienta nie nastąpiła.

Warto podkreślić, że VAT kasowy działa bez ograniczeń terminowych tylko w relacji firma-firma pod warunkiem, że kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT. Wówczas 180-dniowe ograniczenie wspomniane powyżej nie dotyczy takiej sprzedaży.

Reasumując, w sytuacji gdy mały podatnik stosujący metodę kasową w VAT za daną transakcję nie otrzyma zapłaty, co do zasady nie powstanie obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT. W sytuacji gdy będzie wykonywał czynności na rzecz osoby fizycznej niebędącej podatnikiem VAT, to obowiązek podatkowy powstanie w dacie otrzymania części lub całości należności, jednakże nie później niż 180 dni od daty wykonania usługi czy też wydania towaru.

Aby móc się rozliczać w oparciu o metodę kasową w VAT, należy do końca miesiąca poprzedzającego okres, w którym będzie stosowana metoda, dokonać pisemnego zgłoszenia do naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Należy pamiętać, że VAT kasowy może być rozliczany tylko w okresach kwartalnych. Właściwym więc dla podatnika formularzem składanym w urzędzie skarbowym będzie deklaracja VAT-7K.

Wyboru metody kasowej podatnik dokonuje na druku VAT-R, zaznaczając w poz. 38 formularza kwadrat 1(wersja 8). Istnieje możliwość rezygnacji z wybranego sposobu, jednak nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy, w trakcie których przedsiębiorca rozliczał się tą metodą, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca kwartału, w którym stosował tę metodę.

Mały podatnik

Za małego podatnika VAT zgodnie z art. 2 ust. 25 ustawy o VAT uznaje się podatnika:

 1. u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro,
 2. prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro.

Przeliczenia wartości w euro dokonuje się według średniego kursu ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego. Otrzymaną wartość zaokrągla się do 1000 zł. W roku 2016 limit ten wynosił 5 092 000 zł

Metoda kasowa w VAT - dane na fakturze

Faktura małego podatnika rozliczającego się w oparciu o metodę kasową w VAT zgodnie z art. 106e ustawy o VAT powinna zawierać:

 • datę wystawienia,
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (...),
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi (...),
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto),
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
 • stawkę podatku,
 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • kwotę należności ogółem,
 • w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 - wyrazy "metoda kasowa".