Poradnik Przedsiębiorcy

Deklaracje roczne przy rozliczeniach z pracownikami

Wiem, że zakończenie roku wiąże się dla pracodawcy z pewnymi obowiązkami wobec pracowników i urzędu skarbowego. W poprzednim roku zatrudniałem pracowników zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umów cywilnoprawnych. Jakie zeznania roczne powinienem przygotować, jak i komu je przekazać?

Michał, Katowice

 

Koniec roku wiąże się dla pracodawców z koniecznością rozliczenia się z urzędem skarbowym i przekazania odpowiednich deklaracji pracownikom. To, które deklaracje należy sporządzić, zależy przede wszystkim od rodzaju umów, na podstawie których zatrudnialiśmy pracowników, oraz w jaki sposób byli oni rozliczani. Sprawdźmy, jakie deklaracje roczne przy rozliczeniach z pracownikami są niezbędne.

Deklaracje roczne przy rozliczeniach z pracownikami - PIT - 11

PIT - 11 jest imienną informacją na temat tego, jaki dochód uzyskał pracownik w danym roku, oraz na temat zaliczek pobranych przez płatnika składek (pracodawcę) na podatek dochodowy. Informację tę należy przygotować dla wszystkich zatrudnianych w danym roku pracowników, którzy byli rozliczani na zasadach ogólnych. Przygotowaną deklarację należy przekazać do  urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pracownika oraz samemu pracownikowi. Należy również sporządzić kopie deklaracji dla siebie i przechowywać ją w dokumentach firmowych. Deklarację można przekazać do urzędu w tradycyjnej formie papierowej i należy tego dokonać do 31 stycznia. Jeśli ostatni dzień stycznia jest dniem wolnym, deklarację można przekazać do 1 lutego. Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na przekazanie rozliczenia drogą elektroniczną wówczas może tego dokonać do 28/29 lutego. Bez względu na formę przekazywanej deklaracji PIT - 11 należy przekazać pracownikom do końca lutego.

PIT- 4 R - rozliczenie pobranych zaliczek na podatek dochodowy pracowników

Z kolei PIT - 4 R jest deklaracją, którą przedsiębiorca przekazuje jedynie do urzędu skarbowego. Nie przekazuje tej informacji pracownikom. Rozliczenie PIT - 4R jest informacją zawierającą roczne dane na temat pobranych przez płatnika zaliczek na podatek dochodowy. Dane dotyczą wszystkich pracowników (zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło), z podziałem na miesiące. Podobnie jak PIT - 11, deklarację PIT - 4R należy przekazać do 31 stycznia do właściwego urzędu skarbowego. Jeśli płatnikiem składek jest osoba fizyczna, to jej adres zamieszkania decyduje o właściwym US. Jeśli płatnik nie jest osobą fizyczną, właściwość US jest zależy od adresu siedziby firmy.

Deklaracje roczne przy rozliczeniach z pracownikami - PIT - 8AR

Jeśli pracownik zatrudniony jest na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia lub umowy o dzieło), a jego miesięczne wynagrodzenie nie przekracza 200 zł, wynagrodzenie powinno być rozliczone na podstawie zryczałtowanego podatku dochodowego (PIT - 8A). Po zakończeniu roku należy sporządzić rozliczenie roczne w formie PIT - 8AR. Podobnie jak wyżej opisane deklaracje, również PIT - 8AR należy złożyć do końca stycznia w odpowiednim ze względu na adres zamieszkania urzędzie skarbowym płatnika lub siedziby firmy.