Poradnik Przedsiębiorcy

Deregulacja zawodów - pierwsza transza

W roku 2013 podpisano ustawę, która łagodzi dostęp do wielu zawodów. Deregulacja zawodów polega na ograniczeniu wymogów nakładanych przez rząd w dostępie do danego zawodu. W poniższym artykule przedstawiamy pierwszą transzę zawodów, które zostały objęte deregulacją.

Zgodnie z wyjaśnieniami, jakie znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, deregulacja zawodów stanowi kontynuację realizacji zapowiedzi zmian legislacyjnych wskazanych w expose Premiera Donalda Tuska w dniu 18 listopada 2011 r., w którym znalazło się zobowiązanie do podjęcia działań rządowych w celu ograniczenia regulacji w przynajmniej połowie spośród zawodów regulowanych w Polsce.

Pierwszym etapem prac podjętych przez Ministerstwo Sprawiedliwości było opracowanie projektu pierwszej z trzech ustaw deregulacyjnych. Uchwalona ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów ułatwia rozpoczęcie wykonywania 51 zawodów. 

Nie oznacza to jednak, że każdy będzie uprawniony do wykonywania zawodów, objętych deregulacją. Przy części zostały tylko ograniczone wymogi formalne, związane z elementami egzaminu, wykształcenia, praktyk czy też stażu pracy.

Deregulacja zawodów - I transza

W I transzy uwolnione zostały zawody, jak:

 • Adwokat,
 • Radca prawny,
 • Notariusz,
 • Komornik,
 • Syndyk,
 • Urzędnik sądowy i prokuratury,
 • Pośrednik w obrocie nieruchomościami,
 • Zarządca nieruchomości oraz rzeczoznawca majątkowy,
 • Zarządca nieruchomości,
 • Doradca zawodowy,
 • Pośrednik pracy,
 • Specjalista ds. Rozwoju zawodowego,
 • Specjalista ds. Programów,
 • Lider klubu pracy,
 • Doradca eures,
 • Asystent eures,
 • Geodeta (w zakresie geodezyjnych pomiarów podstawowych, redakcji map, fotometrii i teledetekcji),
 • Instruktor nauki jazdy,
 • Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem,
 • Detektyw,
 • Pracownik ochrony fizycznej stopnia I i II,
 • Pracownik zabezpieczenia technicznego stopnia I i II,
 • Taksówkarz,
 • Przewodnik turystyczny miejski, terenowy i górski,
 • Pilot wycieczek,
 • Instruktor sportu oraz trenerzy klasy i, ii oraz mistrzowskiej,
 • Dyplomowany bibliotekarz,
 • Dyplomowany pracownik informacji naukowej,
 • Pośrednia deregulacja dostępu do zawodów związanych z żeglugą śródlądową,
 • Spawacz w odkrywkowych zakładach górniczych,
 • Spawacz w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi,
 • Mechanik wiertni w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi,

Deregulacja zawodów objęła również te, które są podległe Ministrowi Finansów oraz Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Z ułatwieniami zetkną się osoby, chcące rozpocząć pracę w jednym z poniższych zawodów:

 • Urbanista,
 • Architekt i inżynier posiadający uprawnienia budowlane,
 • Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • Doradca podatkowy,
 • Rzeczoznawca samochodowy,
 • Diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów,
 • Zwrotniczy / mostowniczy / dróżnik obchodowy,
 • Zawody związane z prowadzeniem ruchu na liniach metra oraz pojazdów kolejowych metra,
 • Działalność brokera ubezpieczeniowego lub reasekuracyjnego,
 • Agent ubezpieczeniowy,
 • Aktuariusz,
 • Nurek III klasy, nurek II klasy, nurek I klasy, nurek saturowany,
 • Kierownik prac podwodnych I klasy, II klasy, III klasy,