0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dowód wewnętrzny - co można na nim ująć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nie wszystkie wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą są dokumentowane fakturami lub rachunkami. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów pozwala sporządzić tzw. dowód wewnętrzny w celu udokumentowania niektórych poniesionych wydatków. Kwestie te reguluje § 14 ust. 1- 3 rozporządzenia.

Kiedy można wystawić dowód wewnętrzny?

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie prowadzenia kpir dowód wewnętrzny może dotyczyć wyłącznie:

 • zakupu, bezpośrednio od krajowego producenta lub hodowcy, produktów roślinnych i zwierzęcych, nieprzerobionych sposobem przemysłowym lub przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt;

 • zakupu od ludności, sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), surowców roślin zielarskich i ziół dziko rosnących leśnych, jagód, owoców leśnych i grzybów leśnych (PKWiU ex 02.30.40.0);

 • wartości produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli prowadzonej przez podatnika;

 • zakupu w jednostkach handlu detalicznego materiałów pomocniczych;

 • kosztów diet i innych należności za czas podróży służbowej pracowników oraz wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących;

 • zakupu od ludności odpadów po-użytkowych, stanowiących surowce wtórne, z wyłączeniem zakupu (skupu) metali nieżelaznych oraz przeznaczonych na złom samochodów i ich części składowych;

 • wydatków związanych z opłatami za czynsz, energię elektryczną, telefon, wodę, gaz i centralne ogrzewanie, w części przypadającej na działalność gospodarczą; podstawą do sporządzenia tego dowodu jest dokument obejmujący całość opłat na te cele;

 • opłat sądowych i notarialnych;

 • opłaty skarbowej uiszczanej znakami tej opłaty do dnia 31 grudnia 2008 r.;

 • wydatków związanych z parkowaniem samochodu w sytuacji, gdy są one poparte dokumentami niezawierającymi danych, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 2; podstawą wystawienia dowodu wewnętrznego jest bilet z parkometru, kupon, bilet jednorazowy załączony do sporządzonego dowodu.

Jakie dane musi zawierać dowód wewnętrzny?

Tak jak zostało wcześniej wspominanie na udokumentowanie zapisów w księdze, dotyczących niektórych wydatków przedsiębiorca może sporządzić dokumenty zaopatrzone w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków (dowody wewnętrzne), określające:

 • przy zakupie - nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość,

 • a w innych przypadkach - przedmiot operacji gospodarczych i wysokość kosztu (wydatku).

W przypadku dowodów wewnętrznych sporządzanych na okoliczność rozliczenia kosztów podróży służbowych pracowników oraz wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących powinny zawierać co najmniej:

 • imię i nazwisko,

 • cel podróży,

 • nazwę miejscowości docelowej,

 • liczbę godzin i dni przebywania w podróży służbowej (data i godzina wyjazdu oraz powrotu),

 • stawkę i wartość przysługujących diet.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów