0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dodatek aktywizacyjny - kiedy, komu i w jakiej wysokości przysługuje?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Bezrobotnemu z prawem do zasiłku, który podjął zatrudnienie, przysługuje dodatek aktywizacyjny. Jakie warunki trzeba spełniać, żeby dodatek aktywizacyjny dostać? Ile on wynosi? Jak długo jest wypłacany? Kiedy można go stracić? Wyjaśniamy!

Dla kogo dodatek aktywizacyjny?

Na dodatek aktywizacyjny może liczyć bezrobotny posiadający prawo do zasiłku dla bezrobotnych, który:

 • z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, lub

 • w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wynika to z art. 48 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

"Zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w rozumieniu przepisu art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy należy rozumieć szeroko. W pojęciach tych mieści się każda praca podjęta przez bezrobotnego z jego własnej inicjatywy w okresie prawa do zasiłku. Przepis nie rozróżnia ilości zatrudnień, które można podjąć. Każde kolejne zatrudnienie osoby bezrobotnej z własnej inicjatywy, po przyznaniu dodatku akwizycyjnego, należy traktować jako kontynuację zatrudnienia pierwotnego. Istotne jest tylko to, aby osoba otrzymująca dodatek akwizycyjny w przypadku zmiany zatrudnienia informowała organ o tym fakcie i odpowiednio dokumentowała taką okoliczność, gdyż ma to istotne znaczenie dla dalszego prawa do wypłacania świadczenia”.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 16 listopada 2017, sygn. akt III SA/Łd 929/17

Ile wynosi dodatek aktywizacyjny?

Dodatek aktywizacyjny dla bezrobotnych z prawem do zasiłku, którzy z własnej inicjatywy podjęli zatrudnienie, wynosi do 50% zasiłku dla bezrobotnych.

Od 1 czerwca 2019 r zmieniła się wysokość zasiłku dla bezrobotnych. Obecnie zasiłek dla bezrobotnych wynosi:

 • 861,40 zł brutto - w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku,

 • 676,40 zł brutto- w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

Zatem dodatek aktywizacyjny (stanowiący do połowy zasiłku dla bezrobotnych) może wynosić maksymalnie 430,70 zł brutto.


Co istotne, w przypadku dodatku aktywizacyjnego wypłacanego bezrobotnym, którzy podjęli pracę w własnej inicjatywy, konkretna kwota dodatku jest ustalana przez starostę. Przepis mówi, że dodatek wynosi “do” połowy wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Starosta może go określić na niższej wysokości. Tak uznał m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z 20 czerwca 2012 r. (sygn. akt II SA/Go 405/12).

Inaczej obliczana jest wysokość dodatku aktywizacyjnego w przypadku, gdy bezrobotny podjął pracę w niepełnym wymiarze, w wyniku skierowania przez urząd pracy, i otrzymuje wynagrodzenie niższe od pensji minimalnej. Dodatek aktywizacyjny ma mu wtedy zrekompensować niską pensję. Dodatek aktywizacyjny wynosi wtedy różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem. Nie może być jednak większy niż połowa zasiłku dla bezrobotnych.

Jak długo wypłacany jest dodatek aktywizacyjny?

Bezrobotni z prawem do zasiłku, którzy podjęli pracę z własnej inicjatywy, mogą liczyć na dodatek aktywizacyjny przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby im zasiłek dla bezrobotnych. Wynika to z art. 48 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

W przypadku bezrobotnych z prawem zasiłku, którzy podjęli pracę w  niepełnym wymiarze w wyniku skierowania przez urząd pracy i dostają pensję mniejszą niż płaca minimalna, dodatek aktywizacyjny będzie wypłacany dłużej. Mogą na niego liczyć do końca okresu, w jakim przysługiwałby im zasiłek dla bezrobotnych  (art. 48 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Wraz z ustaniem zatrudnienia lub pracy zarobkowej ustaje oczywiście prawo do dodatku aktywizacyjnego.

Kiedy dodatek aktywizacyjny nie przysługuje?

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w następujących przypadkach:

 • skierowania bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane przez urząd pracy;

 • podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny;

 • podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego;

 • przebywania na urlopie bezpłatnym.

Od kiedy wypłacany jest dodatek aktywizacyjny?

Przy wypłacaniu dodatku aktywizacyjnego stosuje się następujące zasady:

 • dodatek aktywizacyjny wypłaca się z dołu (czyli po zakończeniu miesiąca);

 • wypłata następuje za okresy miesięczne;

 • termin wypłaty ustala urząd pracy; nie może być on dłuższy niż 14 dni po zakończeniu miesiąca;

 • dodatek aktywizacyjny za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę dodatku aktywizacyjnego przez 30 i następnie mnożąc uzyskaną kwotę przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który świadczenie przysługuje;

 • dodatek aktywizacyjny wypłacany jest od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o dodatek aktywizacyjny

Żeby dodatek aktywizacyjny dostać, trzeba w urzędzie pracy złożyć wniosek. Dodatek aktywizacyjny jest przyznawany po udokumentowaniu:

 • podjęcia zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej, oraz

 • wysokości osiąganego wynagrodzenia.

Wynika to z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego.

“Podjęcie pracy, i to udokumentowanie, ma poprzedzać złożenie wniosku, a zarazem warunkuje otrzymanie dodatku aktywizacyjnego. Podjęcie zatrudnienia zaś oznaczać musi faktyczne przystąpienie do wykonywania pracy” - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 13 marca 2013 r. (sygn. akt III SA/Kr 782/12). Sąd uznał też, że prawo do dodatku aktywizacyjnego przysługuje tylko bezrobotnym posiadającym prawo do zasiłku, ale chodzi tutaj o bycie uprawnionym do zasiłku, a nie o jego otrzymywanie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów