0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dodatkowe badania techniczne pojazdu - jakie są konsekwencje opóźnienia?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czy i jakie konsekwencje powoduje nieprzeprowadzenie badania technicznego pojazdu w terminie wskazanym w przepisach prawa? Jakie pojazdy powinny posiadać nowe badania techniczne po 1 kwietnia 2014 roku? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w niniejszym artykule.

Jakie samochody musiały przejść dodatkowe badania techniczne?

Obecnie, jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się wykorzystywać samochód wyłącznie do celów działalności gospodarczej, może skorzystać z prawa do pełnego odliczenia VAT od jego nabycia oraz kosztów eksploatacyjnych.

Należy pamiętać, że do grupy pojazdów wykorzystywanych wyłącznie do celów działalności zalicza się te,

 • które podatnik wykorzystuje wyłącznie w działalności, zgodnie z ustalonymi zasadami ich używania, prowadzi do nich ewidencję przebiegu pojazdu,

 • których konstrukcja wyklucza użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub też ich użycie poza działalnością jest nieistotne. Mowa tu o:

  • pojazdach samochodowych innych niż samochody osobowe, wyposażone w jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą,

   • klasyfikowanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

   • z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;

  • pojazdach samochodowych, innych niż samochody osobowe, posiadających kabinę kierowcy, z jednym rzędem siedzeń i nadwozie wykorzystywane do transportu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

  • pojazdach specjalnych, spełniających warunki zawarte w odrębnych przepisach, określonych dla następujących przeznaczeń:

   • agregat elektryczny/spawalniczy,

   • do prac wiertniczych,

   • koparka, koparko - spycharka

   • ładowarka,

   • podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,

   • żuraw samochodowy

 • jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.

 

Co ważne, do pojazdów specjalnych, przy których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu zostały również zaliczone:

 • pomoc drogowa, której nadwozie konstrukcyjnie jest przeznaczone do przewozu pojazdów uszkodzonych,

 • pojazdy pogrzebowe, jeśli działalność gospodarcza polega na świadczeniu usług pogrzebowych,

 • bankowóz wyłącznie typu A i B, jeśli działalność gospodarcza podatnika polega na transporcie wartości pieniężnych.

 

W przypadku ww. pojazdów dodatkowym warunkiem uprawniającym do odliczenia 100 % VAT jest posiadanie odpowiedniego wpisu w dokumentach rejestracyjnych, mówiącego o tym, że zgodnie z przepisami o ruchu drogowym uznawane są one za pojazdy specjalne oraz że równocześnie spełniają one warunki znajdujące się w odrębnych przepisach, określone dla tychże przeznaczeń.

Wspomniane wymagania techniczne muszą zostać potwierdzone badaniem technicznym, które przeprowadza okręgowa stacja kontroli pojazdów oraz zaświadczeniem wraz z odpowiednią adnotacją w dowodzie rejestracyjnym. W przypadku pojazdów specjalnych spełnienie wymagań technicznych można stwierdzić również na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Dodatkowe badanie techniczne - w jakim terminie?

Jak wynika z art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wspomniane dodatkowe badanie techniczne powinno zostać przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później jednak niż przed upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Zapis ten oznacza, że graniczny termin na przeprowadzenie badania przypadał na koniec czerwca 2014 roku.

W odniesieniu do pojazdów spełniających kryteria określone w art. 86a ust. 9 ustawy o VAT (potwierdzone zaświadczeniem) nie jest istotny termin uzyskania takiego zaświadczenia. Zdaniem ekspertów pozyskanie takiego zaświadczenia po terminie określonym w ustawie nie jest równoznaczne z utratą prawa do odliczenia VAT w pełnej wysokości. Uzyskane zaświadczenie potwierdza bowiem stan faktyczny, co do kwalifikacji pojazdu. Co więcej, przepisy ustawy o VAT nie przewidują żadnych konsekwencji w przypadku niedotrzymania obowiązującego terminu na przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów