0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności - ważne informacje!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Finanse stanowią najczęstszą barierę, która powstrzymuje potencjalnych przedsiębiorców przed otwarciem własnej firmy. Wiadomym jest, iż założenie działalności gospodarczej, będzie wiązało się ze sporymi wydatkami. Ciężko jest zrezygnować z etatowej pracy, zainwestować wszystkie oszczędności i rzucić się na głęboką wodę. Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, może rozwiązać ten problem.

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej i warunki jakie trzeba spełnić

Dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, udzielane jest przez starostę za pośrednictwem właściwego powiatowego urzędu pracy, na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Zazwyczaj urząd na swoich stronach internetowych ogłasza, w jakim terminie trwa nabór wniosków. Doświadczenie jednak pokazuje, że wnioski mogą być składane również poza okresami naboru, czyli przez cały rok. Często zdarza się bowiem, że urząd otrzymuje dodatkowe środki na rozpatrzenie kolejnych wniosków, albo pojawia się dodatkowa szansa na uzyskanie dotacji, w przypadku rezygnacji któregoś z poprzednich uczestników programu.

Przepis art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:
Starosta może z Funduszu Pracy przyznać bezrobotnemu lub poszukującemu pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7, jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.
Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej może otrzymać osoba, która:

 • jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna;
 • spełnia warunki określone przez urząd pracy (w zależności od programu i rodzaju dofinansowania może być to np. określona granica wieku);
 • złoży kompletny wniosek i odbędzie kurs przygotowujący do rozpoczęcia prowadzenia własnej działalności gospodarczej, organizowany przez urząd pracy;
 • zapewni urzędowi zabezpieczenie uzyskiwanych środków, o czym poniżej.

Co ważne, dofinansowanie jest przyznawane na rozpoczęcie i prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie zostanie udzielone na rzecz spółki cywilnej, albo innej spółki prawa handlowego. Jeśli zatem przedsiębiorca chce działać w formie np. spółki cywilnej, będzie musiał najpierw wywiązać się z zawartej umowy i przez okres 12 miesięcy, samodzielnie prowadzić działalność, na którą uzyskał dofinansowanie

Kwota dotacji zależy od aktualnego budżetu urzędu pracy, zazwyczaj są to sumy w granicach 20.000 zł. Przykładowo, obecnie Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu oferuje obecnie dofinansowanie w maksymalnej wysokości 15.000 zł. Maksymalne kwoty dofinansowań różnią się pomiędzy poszczególnymi urzędami, nawet w bliskim sąsiedztwie. Z tego względu osoba planująca otwarcie działalności i uzyskanie dotacji winna sprawdzić dokładnie, na jak duże wsparcie może liczyć w okolicznych urzędach.

Przygotowanie dokumentów kluczem do sukcesu

Wniosek o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej składa się na formularzu, który zapewnia urząd pracy. Należy tam podać informacje dotyczące:

 • danych identyfikujących wnioskodawcę (imię, nazwisko, numer PESEL, adres, itp.);
 • wnioskowanej kwoty dofinansowania;
 • rodzaju działalności gospodarczej, którą wnioskodawca zamierza prowadzić;
 • kalkulacji kosztów prowadzonej działalności wraz ze źródłami jej finansowania (wnioskodawca musi wskazać, czy posiada jakiekolwiek środki własne na rozpoczęcie działalności);
 • działań, które wnioskodawca podjął uprzednio w celu rozpoczęcia działalności (np. informacji o posiadanym wykształceniu, zdobytych uprawnieniach, ukończonych szkoleniach);
 • planowanych przez wnioskodawcę wydatków, związanych z rozpoczęciem działalności;
 • oferowanego przez wnioskodawcę zabezpieczenia.

Do wniosku konieczne jest załączenie dokumentów potwierdzających sytuację wnioskodawcy (m.in. dokumenty potwierdzające rejestrację w charakterze osoby bezrobotnej, kopia dyplomu, kopie certyfikatów dot. ukończonych kursów czy świadectwa pracy) oraz dokumentów dotyczących planowanej działalności:

 • plan przedsięwzięcia – w biznesplanie należy opisać zamierzenia wnioskodawcy w zakresie prowadzonej działalności, w szczególności wskazać czym działalność wnioskodawcy różni się od innych przedsiębiorstw obecnych już na rynku, a także przedstawić prognozowane koszty działalności oraz przychody w skali miesiąca);
 • dokumenty dotyczące lokalu przeznaczonego do prowadzenia działalności – np. umowa najmu, umowa użyczenia, akt notarialny potwierdzający prawo własności. Działalność może być prowadzona w formie mobilnej (np. tzw. mobilna kosmetyczka, oferująca usługi z dojazdem do klientów), ale i tak konieczne będzie wskazanie lokalu, w którym działalność zostanie zarejestrowana;
 • listy intencyjne od podmiotów, które zamierzają współpracować z wnioskodawcą lub zamierzają zostać klientami wnioskodawcy.

Bez zabezpieczenia nie ma wypłaty środków na dofinansowanie na rozpoczęcie działalności

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności nie zostanie udzielone, jeśli wnioskodawca nie zabezpieczy otrzymywanej dotacji. Celem zabezpieczenia jest zagwarantowanie urzędowi pracy, że w przypadku niedotrzymania warunków umowy, otrzymana kwota zostanie zwrócona. Sposoby zabezpieczenia, zostały wskazane w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej i są to:

 • poręczenie;
 • blokada środków na rachunku bankowym;
 • weksel z poręczeniem wekslowym;
 • gwarancja bankowa;
 • zastaw na rzeczach lub prawach;
 • akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Najczęściej stosowanym sposobem zabezpieczenia jest poręczenie. Konieczne jest pozyskanie dwóch poręczycieli, którzy osiągają odpowiednie dochody i zawrą umowę poręczenia w formie notarialnej, albo pisemnie w siedzibie urzędu pracy.

Poręczycielem nie może być małżonek wnioskodawcy, jeśli w małżeństwie obowiązuje ustrój wspólności majątkowej. Poręczycielami nie mogą być oboje rodzice wnioskodawcy, jeśli pozostają oni w ustroju wspólności majątkowej - w takim przypadku poręczycielem może być tylko jeden z nich.
Osoby poręczycieli podlegają szczegółowym ograniczeniom – przykładowo, nie mogą być to osoby powyżej 75 roku życia lub osoby pozostające we wspólności majątkowej z wnioskodawcą, lub drugim poręczycielem. Drugim popularnym sposobem zabezpieczenia, jest blokada środków na rachunku bankowym, przy czym największą wadą tej metody jest fakt, iż środki muszą zostać zablokowane w kwocie odpowiadającej 150% uzyskanego dofinansowania.

Podpisanie umowy nie kończy sprawy

Po podpisaniu umowy wnioskodawca musi w wymaganym przez urząd terminie, zgłosić swoją działalność gospodarczą do CEIDG. Następnie urząd pracy dokonuje wypłaty środków przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy. Beneficjent ma obowiązek wydatkowania otrzymanych środków w czasie określonym przez urząd (zazwyczaj jest to jeden lub dwa miesiące).
Każdy zakup dokonywany przez przedsiębiorcę ze środków pochodzących z dofinansowania, musi zostać potwierdzony stosowną fakturą. Wnioskodawca ma obowiązek rozliczenia się z urzędem pracy, w terminie dwóch miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Konieczne jest wówczas przedstawienie szczegółowego rozliczenia poniesionych kosztów, z podziałem na kwoty brutto i netto. Co istotne, wnioskodawca zazwyczaj nie powinien dokonywać rozliczenia podatku VAT i obniżenia kwoty należnego podatku o kwotę podatku naliczonego – w takim bowiem wypadku, zwrot podatku byłby należny urzędowi pracy.
Jeśli osoba, która zawrze umowę z urzędem pracy, nie wywiąże się z jej warunków – a przede wszystkim nie będzie prowadziła działalności przez wymagany okres 12 miesięcy – zostanie zobowiązana do zwrotu otrzymanych środków.

Przykład 1.

Osoba zarejestrowała działalność w dniu 1 lipca 2018 r. W dniu 15 czerwca 2019 r. działalność została zawieszona, albowiem wnioskodawca rozpoczął pracę na podstawie umowy o pracę. Wymóg rocznego okresu prowadzenia działalności (który upłynąłby w dniu 1 lipca 2019 r.) nie został spełniony, a zatem przedsiębiorca będzie musiał zwrócić dotację.

Informację o tym, czy działalność jest prowadzona, urząd pracy uzyskuje we własnym zakresie z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
W trakcie trwania umowy – tj. w okresie wymaganych 12 miesięcy prowadzenia działalności – przedsiębiorca zostanie skontrolowany przez przedstawicieli urzędu pracy, którzy sprawdzą, w jaki sposób zostały wydatkowane środki uzyskane tytułem dotacji.
Po spełnieniu wszystkich warunków umowa zostaje zakończona. Przedsiębiorca otrzymuje wówczas dokument, stwierdzający wypełnienie postanowień umowy.

Procedura uzyskania dofinansowania, trwa zazwyczaj około trzech miesięcy. Skrupulatne przygotowanie wniosku, a także przemyślenie zakupów, które mają zostać dokonane w ramach dofinansowania, pozwala skrócić ten czas. Niewątpliwie dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jest świetną okazją dla wszystkich, którzy marzą o własnym biznesie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów