0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Koszty poniesione przed założeniem działalności gospodarczej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W maju br. zamierzam rozpocząć działalność gospodarczą i zdecydowałem się rozliczać koszty metodą uproszczoną. Jednak już w kwietniu zakupiłem pierwsze produkty, które wykorzystam w przedsiębiorstwie w celu dalszej odsprzedaży oraz usługi reklamowe na rzecz promocji firmy. I tu pojawia się moje pytanie, czy będę mógł zaksięgować koszty poniesione przed założeniem działalności po jej rozpoczęciu?

Stanisław, Warszawa

 

Nie ma przeciwwskazań, aby ująć w ewidencjach koszty poniesione przed założeniem działalności. Wydatki takie muszą spełniać jednak określone warunki.

Aby móc zaliczyć wydatki do kosztów firmowych, muszą one spełniać definicję kosztów uzyskania przychodu, która została określona w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT. Zgodnie z jego brzmieniem kosztami uzyskania przychodu są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodu, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, o ile wydatki te nie zostały wymienione w art. 23 ww. ustawy.

W związku z powyższym nie ma przeszkód, aby wydatki poniesione na reklamę firmy oraz zakupione towary w celu dalszej odsprzedaży, zostały ujęte w kosztach firmowych, ponieważ co do zasady mają one związek z osiągnięciem przychodu.

Co więcej, do kosztów działalności można ująć te wydatki, których poniesienie nie miało charakteru osobistego oraz zostaną one odpowiednio udokumentowane i uzasadnione.

Dowód księgowy, na którego podstawie będzie można zaliczyć wydatek do kosztów firmowych, powinien zawierać minimum następujące dane:
-określenie rodzaju dokumentu księgowego oraz jego numer,
-podanie stron transakcji (dane nabywcy oraz sprzedawcy),
-datę dokonania transakcji oraz datę wystawienia dokumentu, jeśli różni się od daty transakcji,
-określenie przedmiotu operacji oraz jego wartość.
Zakupione przed rozpoczęciem działalności produkty z myślą o ich dalszej odsprzedaży należy wprowadzić do przedsiębiorstwa na podstawie remanentu początkowego. Remanent powinien zawierać co najmniej informacje określone w art. 28 ust. 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a składniki te należy wycenić według ceny zakupu, nabycia lub wartości rynkowej (jeżeli jest ona niższa od ceny zakupu lub nabycia). Natomiast pozostałe wydatki, które nie dotyczyły zakupu towarów czy środków trwałych, poniesione w celu rozpoczęcia działalności, mogą zostać ujęte bezpośrednio w KPiR na podstawie zgromadzonych dokumentów zakupowych, co potwierdza stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 17 kwietnia 2015 r. o sygn. ITPB1/4511-64/15-4/WM, w której czytamy:

(...)koszty pośrednio związane z przychodami, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w terminach, w których zostały wystawione faktury (rachunki) lub inne dowody stanowiące podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.

Przy czym wydatki, w przypadku których dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu przypadł na okres poprzedzający rozpoczęcie działalności gospodarczej, powinny zostać ujęte w podatkowej księdze przychodów i rozchodów – w pierwszym miesiącu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Podsumowując, nie ma przeciwwskazań, aby podatnik ujął w ewidencji koszty poniesione przed założeniem działalności gospodarczej, jeśli będą spełniały definicję kosztu uzyskania przychodu oraz wydatki te będą odpowiednio udokumentowane.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów