0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy bilet kupiony przez Internet można uznać za fakturę?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W ostatnim czasie bardzo popularne stało się kupowanie biletów lotniczych czy kolejowych za pośrednictwem Internetu. Jednakże, czy bilet kupiony przez internet jest uznawany za fakturę i stanowi podstawę dokonania transakcji i ujęcia wydatku w KPiR?

Definicja faktury w myśl ustawy o VAT

W ustawie o VAT w art. 106e ust. 1 ustawodawca zawarł katalog danych, które co do zasady powinna zawierać faktura. Tym samym faktura powinna zawierać takie elementy, jak:

 • datę wystawienia,
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, w sposób jednoznaczny identyfikujący fakturę,
 • imiona i nazwiska lub nazwę podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, jeżeli nastąpiła przed sprzedażą, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto),
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
 • stawkę podatku,
 • sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną z podatku,
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • kwotę należności ogółem.

Kiedy bilet kupiony przez internet może zostać uznany za fakturę?

W § 3 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur zostały określone przypadki, w których faktury mogą zawierać węższy zakres danych, niż określony w powołanym artykule. Mianowicie bilety za przejazd płatną autostradą lub przejazd na dowolną odległość, wystawione w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, powinny zawierać:

 • numer i datę wystawienia,
 • imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
 • informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,
 • kwotę podatku,
 • kwotę należności ogółem.

Bilet kupiony przez internet - czy jego potwierdzenie można uznać za fakturę?

Bilet kupiony przez internet przeważnie zawiera niezbędne elementy wymienione w przytoczonym paragrafie począwszy od nazwy wystawcy i jego numeru NIP, numeru biletu i daty jego wystawienia przez kwotę należności wraz z podatkiem, a na kwocie podatku skończywszy.

Jednak potwierdzenie zakupu biletów drukowane przez nabywcę nie spełnia już pierwszego wymogu wspomnianego paragrafu. Bilet jednorazowy, aby mógł być uznany za fakturę, musi być wystawiony przez podatnika uprawnionego do świadczenia usług, w tym wypadku np. przewoźnika. Potwierdzenie zakupu biletu za pośrednictwem strony internetowej generowane jest natomiast samodzielnie przez kupującego i drukowane na własnej drukarce. By bilet mógł zostać uznany za fakturę, musi być wydany przez usługodawcę oraz zawierać wszystkie dane określone w § 3 wspomnianego wyżej rozporządzenia.

Tak więc potwierdzenie zakupu biletu generowane drogą elektroniczną nie spełnia kryteriów biletu jednorazowego, a tym samym nie może być uznane za fakturę. Bilet kupiony przez internet stanowi jedynie potwierdzenie dokonania rezerwacji oraz zapłaty za konkretny przejazd czy lot. Potwierdzeniem dokonania zakupu dla celów podatkowych będzie w tym wypadku wystawiona przez usługodawcę faktura. W wielu przypadkach podczas zakupu biletu można wybrać opcję wystawienia faktury i dokument ten w takim wypadku jest do odebrania w siedzibie sprzedawcy bądź w określonym punkcie odbioru, albo zostaje wysłany drogą elektroniczną (e-faktura) na wskazany przez nas adres mailowy.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów