0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Osiągnięcie wieku emerytalnego a praca

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W art. 21 ust. 1 pkt 154 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidziano ulgę – zwolnienie podatkowe dla osób w wieku emerytalnym, aktywnych zawodowo i niepobierających emerytur, tzw. PIT-0 dla seniora lub ulga dla pracujących emerytów. Wspomniany przepis obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku. Czy osiągnięcie wieku emerytalnego wyklucza ulgę podatkową?

Jakie przychody są objęte ulgą?

Ulga dotyczy przychodów ze:

1. stosunku służbowego;

2. stosunku pracy;

3. pracy nakładczej;

4. spółdzielczego stosunku pracy;

5. z umów zlecenia, uzyskiwanych wyłącznie od:

 • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
 • właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością,
 • przedsiębiorstwa w spadku

– z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (poza przychodami otrzymywanymi przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych);

6. zasiłku macierzyńskiego;

7. pozarolniczej działalności gospodarczej.

Warunek podlegania określonym zasadom opodatkowania

Wspomniane wyżej przychody są objęte omawianą ulgą, jeżeli mają do nich zastosowanie zasady opodatkowania określone w:

 • art. 27 ustawy o PIT – opodatkowane według stawek skali podatkowej 12% i 32%;
 • art. 30c ustawy o PIT – opodatkowane podatkiem liniowym od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, według stawki 19%;
 • 30ca ustawy o PIT – opodatkowane podatkiem od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, według stawki 5%, podstawy opodatkowania;
 • ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, według zróżnicowanych stawek w przedziale od 17% do 2%.

Komu przysługuje ulga i jaka jest jej wysokość?

Z ulgi PIT-0 dla seniora mogą korzystać podatnicy uzyskujący przychody po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, podlegający z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu Ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ulga polega na zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów osiąganych przez podatnika, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Warunek niepobierania emerytury

Z ulgi mogą korzystać tylko ci podatnicy, którzy, mimo nabycia uprawnienia, nie otrzymują:

 • emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w Ustawie z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w Ustawie z dnia 10 grudnia 1993 roku o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin;
 • emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w Ustawie z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin;
 • emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w Ustawie z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 • świadczenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4a (czyli świadczenia pieniężnego otrzymywanego po zwolnieniu ze służby przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy, w związku ze zwolnieniem tych osób ze służby stałej na podstawie odrębnych ustaw, przez okres roku co miesiąc lub za okres roku jednorazowo albo co miesiąc przez okres 3 miesięcy);
 • uposażenia przysługującego w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego, o których mowa w Ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Oświadczenie podatnika

Płatnik przy poborze zaliczki na podatek uwzględnia omawianą ulgę-zwolnienie, jeżeli podatnik złoży mu sporządzone na piśmie oświadczenie, że spełnia warunki do zastosowania tego zwolnienia.

Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i zawiera klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 32 ust. 1g i 1h ustawy o PIT).

Do pobrania:

Oświadczenie emeryta o zwolnieniu z PIT.pdf

PIT-0 dla seniora ma stanowić ekonomiczną zachętę do kontynuacji pracy, zarówno dla tych osób w wieku emerytalnym, które nadal chcą pracować, jak i tych, które decyzję o swojej dalszej aktywności zawodowej podejmują niejako w sposób wymuszony, z tego powodu, że ich emerytura, gdyby ją pobierały, byłaby niska. Przedstawiona wyżej ulga pozwala zachować dla siebie uzyskiwany przychód (do wysokości ustawowo określonej kwoty maksymalnej), czyli bez konieczności jego umniejszenia związanego z odprowadzaniem podatku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów