0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Emerytura minimalna dla większej liczy osób!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach. Projektowana ustawa ma na celu poszerzenie grupy emerytów uprawnionych do podwyższenia przysługującej im emerytury do kwoty emerytury minimalnej. Co jeszcze zakłada nowelizacja? Czy emerytura minimalna wzrośnie? Wyjaśniamy w niniejszym artykule! 

Emerytura minimalna – co się zmieni?

Obecnie nie wszystkie przebyte w przeszłości okresy wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia mają charakter okresów składkowych. Zaliczenie włączonych do tej pory  okresów znacznie poszerzyłoby grupę emerytów uprawnionych do podniesienia emerytury do kwoty emerytury minimalnej. Jak można przeczytać w uzasadnieniu do projektu:

W obowiązującym stanie prawnym nie wszystkie, przebyte w przeszłości okresy wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia mają charakter okresów składkowych. Nie w każdym przypadku można je bowiem zakwalifikować jako okresy ubezpieczenia lub inne okresy składkowe.

Projektowana ustawa opiera się na dwóch zasadniczych założeniach:

  1. wszystkie okresy wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, które nie są okresami wymienionymi w art. 5–7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, będą miały – w celu ustalenia prawa do podwyższenia emerytury do kwoty emerytury minimalnej – rangę okresów uzupełniających;
  2. do okresów wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, które zostały uwzględnione jako okresy składkowe, nie będzie stosowany mechanizm ich zmniejszania stosownie do kwoty wynagrodzenia osiąganego z tytułu tych umów. Są to sytuacje, gdy okresy składkowe i nieskładkowe (wymienione w art. 5–7 lub obliczone z uwzględnieniem zasad przewidzianych w ust. 3) są krótsze od okresów wymaganych do nabycia prawa do podwyższenia emerytury do kwoty emerytury minimalnej. Okresy, które przypadły po 1 stycznia 1999 roku, byłyby w tym kontekście uwzględniane w taki sam sposób jak okresy przebyte przed tym terminem.

Jaki jest cel projektu?

Głównym celem ustawy jest poprawa warunków bytowych emerytów. Wejście w życie projektu może także skutkować wzrostem zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. Z pewnością wejście ustawy będzie miało bardzo pozytywny wpływ na całe społeczeństwo.

W 2020 roku emeryturę niższą niż minimalna pobierało ponad 333,4 tys. emerytów. Stanowi to już 5,6 proc. emerytów pobierających świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tymczasem w 2011 roku emeryturę niższą od minimalnej pobierało zaledwie 23,9 tys. osób.

Podsumowanie 

Jeśli proponowana ustawa wejdzie w życie, to wszystkie okresy wykonywania pracy na podstawie umów zleceń lub innych umów o świadczenie usług miałyby walor okresów uzupełniających i byłyby traktowane jak okresy składkowe. Do wszczętych, a niezakończonych przed wejściem w życie ustawy postępowań w sprawie ustalenia prawa do emerytury i jej wysokości będą stosowane już nowe przepisy. Podwyższenie emerytury do kwoty emerytury minimalnej podlega refundacji z budżetu państwa, zaś sama ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów