0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Europejski kodeks łączności elektronicznej i jego implementacja w Polsce

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Europejski kodeks łączności elektronicznej został wprowadzony przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 roku ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej. W Polsce implementacja dyrektywy i kodeksu ma następować na podstawie projektowanej ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej. Dowiedz się więcej o nowych regulacjach.

Europejski kodeks łączności elektronicznej

Dyrektywa dot. Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej ustanawia zharmonizowane ramy prawne regulujące sieci łączności elektronicznej, usługi łączności elektronicznej, urządzenia i usługi towarzyszące i niektóre aspekty urządzeń końcowych.

Określa ona zadania krajowych organów regulacyjnych i, w stosownych przypadkach, innych właściwych organów oraz zbiór procedur w celu zapewnienia zharmonizowanego stosowania ram prawnych w obrębie Unii.

Dyrektywa ma za zadanie:

 • wdrożenie rynku wewnętrznego w dziedzinie sieci i usług łączności elektronicznej prowadzące do realizacji i rozpowszechniania sieci o bardzo dużej przepustowości, powstania zrównoważonej konkurencji, interoperacyjności usług łączności elektronicznej, dostępności, bezpieczeństwa sieci i usług oraz korzyści dla użytkownika końcowego, oraz
 • zapewnienie świadczenia w całej Unii publicznie dostępnych, przystępnych cenowo usług dobrej jakości poprzez skuteczną konkurencję i wybór, aby sprostać sytuacjom, w których rynek nie zaspokaja w sposób zadowalający potrzeb użytkowników końcowych, w tym użytkowników z niepełnosprawnościami, tak aby mieli oni dostęp do usług na równi z innymi użytkownikami końcowymi oraz ustanowić niezbędne prawa użytkowników końcowych.

Europejski kodeks łączności elektronicznej:

 • określa zadania wykonywane przez krajowe organy regulacyjne i inne właściwe organy, a także wprowadza szereg procedur służących zapewnieniu harmonizacji ram regulacyjnych w całej UE;
 • ma na celu stymulowanie konkurencji i zwiększenie inwestycji w sieci 5G i sieci o bardzo dużej przepustowości, tak aby wszyscy obywatele UE i wszystkie przedsiębiorstwa z UE mogli korzystać z łączności wysokiej jakości, cieszyć się wysokim poziomem ochrony konsumentów oraz większym wyborem innowacyjnych usług cyfrowych.

Celem europejskiego kodeksu łączności elektronicznej jest:

 1. promowanie łączności oraz korzystania z sieci o bardzo dużej przepustowości, w tym sieci stacjonarnych, ruchomych i bezprzewodowych przez wszystkich obywateli UE i wszystkie przedsiębiorstwa z UE;
 2. wspieranie interesów obywateli UE przez umożliwienie czerpania maksymalnych korzyści pod względem możliwości, wyboru, ceny i jakości dzięki wydajnej konkurencji, dbanie o bezpieczeństwo sieci i usług, zapewnianie ochrony konsumentów z wykorzystaniem szczególnych regulacji;
 3. zaspokajanie potrzeb konkretnych grup społecznych, zwłaszcza osób z niepełnosprawnościami, osób starszych i osób o szczególnych potrzebach społecznych;
 4. ułatwianie wchodzenia na rynek i promowanie konkurencji przy dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych i urządzeń towarzyszących;
 5. przyczynianie się do rozwoju rynku wewnętrznego w obszarze sieci i usług telekomunikacyjnych w UE przez opracowywanie wspólnych przepisów i przewidywalnych podejść regulacyjnych dotyczących:
  • skutecznego, wydajnego i skoordynowanego wykorzystania widma radiowego,
  • otwartych innowacji,
  • rozwijania sieci transeuropejskich,
  • dostępności i interoperacyjności ogólnoeuropejskich usług,
  • połączeń między użytkownikami końcowymi.

Dyrektywa wprowadzająca Europejski kodeks łączności elektronicznej ma zostać wdrożona w polskim porządku prawnym poprzez ustawę Prawo Komunikacji Elektronicznej, której projekt powstał w lutym 2024 roku.

Projekt ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej reguluje m.in.:

 • kwestie wykonywania działalności polegającej na zapewnieniu komunikacji elektronicznej;
 • regulowania rynków komunikacji elektronicznej;
 • warunki gospodarowania częstotliwościami, zasobami orbitalnymi oraz zasobami numeracji;
 • prawa i obowiązki użytkowników;
 • zasady przetwarzania danych telekomunikacyjnych.

Wykonywanie działalności telekomunikacyjnej według projektu nowej ustawy

Działalność telekomunikacyjna będąca działalnością gospodarczą jest działalnością regulowaną i podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Wpisowi do rejestru PT podlega również działalność telekomunikacyjna prowadzona przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Prezes UKE prowadzi rejestr PT oraz rejestr JST w systemie teleinformatycznym.

Przedsiębiorca telekomunikacyjny, który został wykreślony z rejestru PT na skutek wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności telekomunikacyjnej, może uzyskać ponowny wpis do rejestru PT nie wcześniej niż po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja.

Nie może uzyskać wpisu do rejestru PT wnioskodawca, który w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku wykonywał działalność telekomunikacyjną będącą działalnością gospodarczą wymagającą dokonania wpisu do rejestru PT bez uzyskania takiego wpisu. Prezes UKE informuje, na stronie podmiotowej BIP UKE, o adresie strony internetowej.

Wdrożenie wymogów w zakresie obowiązków informacyjnych w projektowanej ustawie

Przedsiębiorca komunikacji elektronicznej lub podmiot, który uzyskał pozwolenie radiowe, rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych lub prawo do wykorzystywania zasobów numeracji, z wyłączeniem użytkownika rządowego, jest obowiązany do przekazywania na żądanie Prezesa UKE informacji, w szczególności informacji o charakterze finansowym, informacji o przyszłym rozwoju sieci lub usług oraz istniejącej infrastrukturze telekomunikacyjnej, niezbędnych do wykonywania przez Prezesa UKE jego uprawnień i obowiązków.

W przypadku gdy niezbędne do wykonywania przez Prezesa UKE jego uprawnień i obowiązków informacje są niewystarczające, Prezes UKE może pozyskiwać te informacje od innych podmiotów działających na rynku komunikacji elektronicznej lub innych rynkach ściśle powiązanych z tym rynkiem. Podmioty te mają obowiązek przekazania informacji na uzasadnione żądanie Prezesa UKE.

Przedsiębiorca o znaczącej pozycji rynkowej na rynku hurtowym jest obowiązany do przekazywania, na żądanie Prezesa UKE, danych księgowych dotyczących rynków detalicznych związanych z tym rynkiem hurtowym.

Przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany do przedkładania Prezesowi UKE, w terminie do 31 marca, danych za poprzedni rok kalendarzowy dotyczących rodzaju i zakresu wykonywanej działalności telekomunikacyjnej, wielkości sprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz informacji o wysokości pozostałych na koncie środków z doładowań, do których w poprzednim roku kalendarzowym wygasło uprawnienie konsumenta, pomniejszonych o odprowadzony od nich podatek od towarów i usług.

Gospodarowanie zasobami numeracji według projektowanej ustawy

W celu implementacji dyrektywy wprowadzającej Europejski kodeks łączności elektronicznej w projektowanej ustawie wprowadzona została możliwość przydzielania prawa do wykorzystywania zasobów numeracji podmiotom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej, innym niż przedsiębiorcy telekomunikacyjni, na potrzeby świadczenia określonych usług, niebędących usługami telekomunikacyjnymi, np. na potrzeby zarządzania inteligentnymi licznikami energii lub flotami samochodów.

Projektowana ustawa precyzuje warunki takiego przydziału, tj. zdolność do efektywnego gospodarowania zasobami numeracji przez wnioskujący o przydział podmiot oraz brak ryzyka wyczerpania dostępnych zasobów numeracji. Spełnienie powyższych warunków będzie oceniane przez Prezesa UKE w trakcie rozpatrywania wniosku o przydział prawa do wykorzystania zasobów numeracji.

Zasady zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego według projektowanej ustawy 

Dostęp telekomunikacyjny świadczony jest na podstawie umowy zawieranej w formie dokumentowej pod rygorem nieważności lub na podstawie decyzji.

Umowa o dostępie określa warunki dostępu telekomunikacyjnego i związanej z nim współpracy.

Strony negocjujące umowę o dostępie uwzględniają nałożone na nie obowiązki ustawowe, a także nałożone na nie obowiązki dostępowe symetryczne oraz obowiązki regulacyjne.

Informacje uzyskane w związku z negocjacjami umowy o dostępie mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i podlegają obowiązkowi zachowania poufności, także po zakończeniu negocjacji.

Na potrzeby zapewnienia świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych i ich interoperacyjności w obrębie całej Unii Europejskiej, operator jest obowiązany do prowadzenia negocjacji w celu zawarcia umowy o dostępie w zakresie połączenia sieci i interoperacyjności usług na wniosek innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów