0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura wystawiona na błędny podmiot - jak poprawnie skorygować błędy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Opodatkowana podatkiem VAT działalność gospodarcza powinna być dobrze udokumentowana. Pomimo jednak dokładania starań, przy tworzeniu dokumentów mogą pojawiać się błędy. Jednym z nich może być wpisanie niewłaściwego kupującego podmiotu. Jak wówczas należy powinna zostać poprawiona faktura wystawiona na błędny podmiot? Odpowiadamy w artykule!

Kiedy należy wystawić fakturę korygującą?

Na wstępie należy wskazać, że faktura jest dokumentem potwierdzającym zaistnienie zdarzenia gospodarczego. Potwierdza on nabycie określonych towarów i usług lub też otrzymanie zaliczki. Ponadto jest nierozerwalnie związany z powstaniem obowiązku podatkowego. Wystawienie faktury należy rozumieć jako sporządzenie ww. dokumentu oraz jego przekazanie innemu podmiotowi (nabywcy), a przez to wprowadzenie faktury do obrotu prawnego.

W praktyce zdarzają się jednak sytuacje, gdy po wystawieniu faktury następują zdarzenia gospodarcze mające wpływ na treść pierwotnego dokumentu lub zawiera on błędy. W takiej sytuacji ustawodawca wskazuje na możliwość skorygowania go poprzez wystawienie faktury korygującej.

Fakturę korygującą zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, wystawia się w przypadku, gdy po wystawieniu faktury:

 • podstawa opodatkowania lub kwota podatku wskazana w fakturze uległa zmianie;
 • dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań;
 • dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4;
 • stwierdzono pomyłkę w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Fakturę korygującą wystawia się więc m.in. w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku, bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu. Tym samym istotą faktur korygujących jest korekta dokumentów pierwotnych tak, aby dokumentowały rzeczywisty przebieg zdarzeń gospodarczych w danym okresie rozliczeniowym. Zauważyć należy, że prawo wystawienia faktury korygującej przysługuje wyłącznie sprzedawcy i dotyczy sytuacji, gdy sprzedaż została udokumentowana fakturą.

W myśl art. 106j ust. 2 ustawy o VAT, faktura korygująca powinna zawierać:

 • numer kolejny oraz datę wystawienia dokumentu;
 • dane zawarte w pierwotnej fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  • określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6;
  • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
 • jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
 • w przypadkach innych niż wskazane w powyższym punkcie – prawidłową treść korygowanych pozycji.

Faktura korygująca może zawierać:

 • wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo "KOREKTA";
 • przyczynę korekty.

Podsumowując – faktury korygujące są specyficznym rodzajem dokumentów. Ich istotą jest korekta faktur pierwotnych, a celem wystawienia – doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Faktura korygująca w systemie VAT ma zatem taką samą wartość dowodową jak faktura wystawiona pierwotnie.

Potwierdzenie odebrania faktury korygującej

Stosownie do art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenie podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem dokonuje się pod warunkiem, że z posiadanej przez podatnika dokumentacji wynika, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją. W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, podatnik nie posiada dokumentacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje za okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tę uzyskał.

Faktura wystawiona na błędny podmiot - jak skorygować błędy?

W przypadku gdy faktura wystawiona na błędny podmiot zostanie przekazana na rzecz niewłaściwego odbiorcy, powinna być korygowana na zasadach wskazanych w art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT. Korekta takiej faktury jest uzależniona od tego, jaki podmiot ja otrzymał. W celu zobrazowania problemu posłużymy się przykładami.

Przykład 1.

Podatnik prowadzący dużą hurtownię spożywczą dokonał 15 lutego sprzedaży towarów na rzecz swojego kontrahenta prowadzącego sklep spożywczy. Towar został dowieziony do sklepu wraz z wystawioną fakturą. Kupujący zwrócił uwagę, iż faktura została wystawiona na niewłaściwy podmiot. Kontrahent 18 lutego zwrócił się z prośbą o wystawienie faktury korygującej do hurtowni. Podatnik wystawił fakturę korygująca 5 marca i dostarczył ją do podatnika prowadzącego sklep, który potwierdził jej odbiór.

W takim przypadku podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w lutym bowiem korekta dokonuje tylko i wyłącznie zmiany danych formalnych bowiem fakturę otrzymał prawidłowy kontrahent a tylko dane na fakturze były błędne. 

Przykład 2.

Podatnik prowadzący sklep internetowy dokonał sprzedaży na rzecz innego podatnika. W wyniku pomyłki wystawiono fakturę na rzecz niewłaściwego podatnika. Pracownik dokonał wysyłki kurierem towaru wraz z fakturą do podatnika widniejącego na fakturze. Podatnik nie odebrał przesyłki i wróciła ona wraz z fakturą do sprzedawcy.

W takiej sytuacji faktura wystawiona na błędny podmiot może zostać anulowana. Towar wraz z fakturą wrócił do sprzedawcy i nie została ona wprowadzona do obrotu prawnego, ponieważ odbiorca jej nie otrzymał.

Jak wystawić fakturę korygującą w systemie wFirma.pl?

W celu wystawienia faktury korygującej w systemie wFirma.pl należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, gdzie należy zaznaczyć fakturę korygująca i wybrać jedną z opcji:

Faktura wystawiona na błędny podmiot - wystawianie faktury korygującej

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów