0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura korygująca - czy konieczne jest potwierdzenie jej odbioru?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Faktura korygująca to jeden z bardziej powszechnych dokumentów w obrocie gospodarczym. Pakiet tzw. Slim VAT wprowadził uproszczenia dla podatników zgodnie z którymi, przedsiębiorca chcąc obniżyć podstawę opodatkowania nie będzie musiał posiadać potwierdzenia otrzymania korekty przez nabywcę. Wystarczy, że będzie dysponował dokumentacją, z której będzie wynikać, że uzgodnił z nabywcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania określone w fakturze korygującej i warunki te zostały spełnione. Jest to konieczne w sytuacji, gdy zmniejsza ona podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku VAT. W praktyce gospodarczej występują dwa rodzaje faktur korygujących - zwiększające oraz zmniejszające podstawę opodatkowania. Sprawdźmy, kiedy je ujmować!

Faktura korygująca a podwyższenie podstawy opodatkowania, tzw. korekta in plus

Zgodnie z art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT w przypadku, gdy po wystawieniu faktury pierwotnej podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury, podatnik wystawia fakturę korygującą.

Zarówno podwyższenie ceny po wystawieniu faktury, jak i podanie zbyt niskiej czy błędnej stawki VAT powoduje obowiązek skorygowania podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego. Wówczas konieczne jest wystawienie faktury korygującej in plus.

Dotychczas żadne przepisy nie precyzowały dokładnie, w jaki sposób korekty te należy ująć w rozliczeniu. Natomiast w związku z wejściem w życie SLIM VAT uregulowane zostało, że o dacie uwzględnienia faktury korygującej in plus w pliku JPK_V7 decyduje moment powstania przyczyny wystawienia korekty.

W związku z powyższym, jeśli przyczyna korekty istniała już w momencie wystawiania faktury pierwotnej, to fakturę korygującą należy wykazać w okresie, w którym została ujęta faktura pierwotna.

Jeśli jednak przyczyna wystawienia faktury korygującej in plus powstała po wystawieniu faktury pierwotnej, to korektę ujmuje się w rozliczeniu za okres, w którym wystąpiła przyczyna korekty.

Faktura korygująca in plus nie wymaga posiadania dokumentacji potwierdzającej warunki korekty przez nabywcę. W związku z tym korektę sprzedaży, która zwiększa podstawę opodatkowania, należy wykazać, bez względu na to, czy posiadana jest dokumentacja.

Faktura korygująca a obniżenie podstawy opodatkowania, tzw. korekta in minus

Odmienne zasady stosuje się w sytuacji, gdy faktura korygująca pomniejsza podstawę opodatkowania oraz podatek VAT.

Zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT:

(...) obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawił fakturę korygującą, pod warunkiem że z posiadanej przez tego podatnika dokumentacji wynika, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją. W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, podatnik nie posiada dokumentacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje za okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tę uzyskał.

Powyższą zasadę stosuje się również w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.

W celu ujęcia faktury korygującej in minus w rozliczeniach konieczne jest posiadanie dokumentacji z której wynika, że sprzedawca uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania. Jeśli podatnik nie będzie bowiem posiadał dokumentacji dotyczącej faktury korygującej in minus, nie będzie mógł co do zasady dokonać korekty podatku należnego. Wyjątkiem jest sytuacja w której uzgodnione zostało, że faktura korygująca stanowi omawianą dokumentację.

Zgodnie z powyższym, jeśli faktura korygująca obniży podstawę opodatkowania, w wyniku czego nastąpi korekta podatku należnego, to konieczne będzie posiadanie dokumentacji, z której będzie wynikać, że uzgodnił z nabywcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania określone w fakturze korygującej i warunki te zostały spełnione.

Warto podkreślić, że w przypadku gdy w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, podatnik nie posiada dokumentacji - obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje za okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tą uzyskano.

Forma dokumentacji a SLIM VAT

Dokumentami, które mogą posłużyć jako uzgodnienia z nabywcą – jak wskazuje uzasadnienie do ustawy SLIM VAT – są przykładowo: dokumenty handlowe, w tym aneksy do umów, korespondencja handlowa e-mail/sms, dowody zapłaty itp. – jeśli potwierdzają, że obie strony znają i akceptują zmienione warunki transakcji.

Warunek posiadania dokumentacji dotyczącej ustaleń warunków korekty z nabywcą nie musi być spełniony zgodnie z art. 29a ust. 15 ustawy o VAT, w przypadku gdy dotyczy:

  • eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;

  • dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;

  • sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, usług dystrybucji gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 24–37, 50 i 51 załącznika nr 3 do ustawy.

Jak wynika z powyższego, posiadanie dokumentacji dotyczącej warunków faktury korygującej nie zawsze jest konieczne. Jednak jeśli faktura korygująca obniża podstawę opodatkowania, wówczas co do zasady posiadanie dodatkowej dokumentacji będzie niezbędne.

Faktura korygująca a KSeF

Jeżeli korekty fakturowane są za pomocą platformy KSeF (Krajowy System Fakturowania Elektronicznego), korekty te mogą zostać uwzględnione w ewidencji podatkowej od razu po ich wystawieniu. W przypadku faktur wystawionych w ustrukturyzowanym formacie przesłanym przez KSF nie mają zastosowania ogólne zasady ujmowania faktur korygujących określonych przez SLIM VAT w 2021 roku.

Jak oznaczyć posiadanie dokumentacji w systemie wFirma.pl?

Wprowadzenie informacji o odbiorze faktury korygującej przez nabywcę może nastąpić z dwóch miejsc. Wystawiając fakturę korygującą w systemie wFirma.pl poprzez zakładkę: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, należy zaznaczyć fakturę która podlega korekcie i z górnego menu wybrać opcję MODYFIKUJ » KORYGUJ POZYCJE FAKTURY, w oknie wystawiania faktury korygującej możliwe jest oznaczenie daty otrzymania dokumentacji do korekty w polu DATA KSIĘGOWANIA DO VAT. Jeżeli data nie jest znana należy zaznaczyć okienko BRAK DOKUMENTACJI DO KOREKTY.

faktura korygująca

Aby dodać potwierdzenie odbioru korekty po wystawieniu faktury korygującej należy kliknąć na ikonę trójkąta z wykrzyknikiem i w oknie które się pojawi wprowadzić datę potwierdzenia odbioru korekty, która stanowi datę otrzymania dokumentacji do korekty.

faktura korygująca

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów