0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak wypełnić NIP-D?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Formularz NIP-D jest załącznikiem do formularza NIP-2, zawierającym informację o wspólnikach lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową.

Pola jasne wypełnia składający, pola ciemne wypełnia urząd skarbowy. Formularz należy wypełnić na maszynie, komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.

Pole 1 dotyczące identyfikatora podatkowego NIP, należy podać w przypadku zgłoszenia aktualizacyjnego, a w odniesieniu do wspólnika oraz spółki tworzącej grupę również wtedy, gdy formularz jest składany jako załącznik do zgłoszenia identyfikacyjnego.

A. DANE IDENTYFIKACYJNE SPÓŁKI LUB GRUPY

W polu 2 należy podać w dokładnym brzmieniu nazwę pełną spółki lub grupy oraz numer REGON.

B. WSPÓLNICY/SPÓŁKI TWORZĄCE GRUPĘ

W przypadku braku miejsca na dane kolejnych podmiotów należy wypełnić następny formularz NIP-D.

Pola oznaczone symbolem “*” dotyczą podmiotu niebędącego osobą fizyczną, a “**” - wspólnika będącego osobą fizyczną.

Część B.1. podaje się dane wspólnika/ spółki tworzącej grupę.

W części B.1, w polu 3 podaje się, poprzez zaznaczenie właściwej opcji, powód złożenia informacji. Pole 4 przeznaczone jest na podanie daty wystąpienia okoliczności podanej w pozycji 3.

W przypadku spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej lub grupy wypełnia się dodatkowo rodzaj podmiotu (pole 5).

W części B.1.1 podaje się dane identyfikacyjne podmiotu, a w polu B.1.2 adres siedziby (w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną) lub adres zamieszkania (w przypadku wspólnika będącego osobą fizyczną).

Cześć B.2 podaje się dane kolejnego wspólnika/spółki tworzącej grupę, zgodnie z opisami podanymi w części B.1.

 

C. PODPIS KAŻDEJ OSOBY WSKAZANEJ W CZĘŚCI E ZGŁOSZENIA NIP-2

W polu 54 podaje się datę wypełnienia formularza.

Pola 55 i 56 przeznaczone są na podpisy i pieczątki osób reprezentujących składającego.

NIP D DRUK

Formularz do wydrukowania można pobrać ze strony Ministerstwa Finansów 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów