Poradnik Przedsiębiorcy

Jak zachować prawo do odliczenia podatku VAT po kradzieży faktur?

Kradzież dokumentów firmowych to problematyczne zdarzenie losowe, które nie zwalnia podatnika z obowiązku ich posiadania. W praktyce oznacza to, że w sytuacji zaginięcia przykładowo faktur, na podstawie których odliczono wcześniej podatek VAT, przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie odtworzyć całą dokumentację. Jak zachować prawo do odliczenia podatku VAT po kradzieży faktur? Sprawdź!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, wszyscy podatnicy są obowiązani do przechowywania oryginałów i kopii faktur oraz faktur korygujących przez okres 5 lat. Okres ten nazywa się terminem przedawnienia i zaczyna się go liczyć na koniec roku kalendarzowego, w którym dokumenty zostały wystawione. W tym czasie właściwy organ kontrolujący może wezwać podatnika do udostępnienia  dokumentacji w celu sprawdzenia jej zgodności z dokumentami złożonymi w urzędzie. Ponadto, artykuł 62 Kodeksu karnego skarbowego wskazuje, że podatnik, który nie dostosuje się do wyżej wymienionego rozporządzenia, podlega karze grzywny w wysokości do 180 stawek dziennych.

W tej sytuacji, przedsiębiorca, który z jakiejkolwiek losowej przyczyny stracił dokumentację zawierającą faktury, musi we własnym zakresie ją odtworzyć. W tym celu należy skontaktować się z dotychczasowymi kontrahentami i poprosić ich o wystawienie duplikatów utraconych faktur oraz faktur korygujących. Niewypełnienie tego warunku, skutkuje utraceniem prawa do odliczenia podatku VAT, w okresie objętym przez utraconą dokumentację. Nawet niezawiniona utrata dokumentów nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku posiadania duplikatów. Na koniec warto zwrócić uwagę na fakt, iż dokumentację najprościej odtworzyć na podstawie innego dokumentu, który ze względów bezpieczeństwa należy przechowywać oddzielnie. Jeśli mimo wszystko nie ma możliwości, aby zbiór faktur ponownie znalazł się w posiadaniu przedsiębiorcy, powinien on złożyć korektę deklaracji za wskazany okres rozliczeniowy, którego dotyczyła kradzież i liczyć się z konsekwencjami finansowymi.