0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rejestracja dla potrzeb VAT - kiedy nie jest konieczna?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rejestracja dla potrzeb VAT odbywa się poprzez złożenie formularza rejestracyjnego w urzędzie skarbowym. Niektórzy z podatników są zwolnieni z obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego. Którzy? Poniżej przedstawiono akty prawne dotyczące tych zagadnień.

Rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku zgłoszenia rejestracyjnego

Wśród podmiotów wyróżnionych jako podatnicy niemający obowiązku zgłoszeń rejestracyjnych czyli tych dla których rejestracja dla potrzeb VAT nie jest wymagana, wymienia się m.in. osoby nieposiadające na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonują transakcji gospodarczych, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu, jeżeli na terytorium Polski wykonują wyłącznie:

a) usługi transportowe i usługi pomocnicze związane bezpośrednio z importem towarów, w przypadku gdy wartość tych usług została włączona do podstawy opodatkowania w imporcie towarów,

b) usługi w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, świadczone na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym,

c) usługi związane z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz inne o podobnym charakterze usługi świadczone na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym,

d) usługi świadczone na obszarze portów morskich polegające na obsłudze środków transportu morskiego lub służące bezpośrednim potrzebom ich ładunków,

e) usługi świadczone na obszarze portów morskich, związane z transportem międzynarodowym, polegające na obsłudze środków transportu lądowego oraz żeglugi śródlądowej lub służące bezpośrednim potrzebom ich ładunków,

f) usługi ratownictwa morskiego, nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi morskiej i śródlądowej oraz usługi związane z ochroną środowiska morskiego i utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych,

g) usługi związane z obsługą statków, wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11, należących do armatorów morskich, z wyłączeniem usług świadczonych na cele osobiste załogi,

h) usługi polegające na remoncie, przebudowie lub konserwacji statków, wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11, oraz ich części składowych,

i) usługi polegające na remoncie, przebudowie lub konserwacji środków transportu lotniczego oraz ich wyposażenia i sprzętu zainstalowanego na nich, używanych przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym,

j) usługi, w stosunku do których podatnikami rozliczającymi podatek od towarów i usług są podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą",

k) dostawę towarów, dla której podatnikiem jest nabywca,

l) pozostałe usługi świadczone na rzecz armatorów morskich lub innych podmiotów wykonujących przewozy środkami transportu morskiego służące bezpośrednim potrzebom środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków ratowniczych morskich, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy, lub ich ładunków,

m) usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub usługi elektroniczne świadczone na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a ustawy, rozliczane w ramach szczególnej procedury, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a i 7 ustawy;

Dodatkowo w w/w rozporządzeniu znajduje się zapis mówiący o tym że rejestracja dla potrzeb VAT nie musi również dotyczyć podmiotów wykonujących przewozy okazjonalne (art. 134a ust. 4 ustawy o VAT).

Rejestracja dla potrzeb VAT a podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego

Formalna rejestracja dla potrzeb VAT nie jest obowiązkowa dla podatników korzystających ze zwolnienia podmiotowego czyli tych którzy ze względu na nieprzekroczenie limitu 150 tys zł pozostali z własnego wyboru nievatowcami. 

Rozporządzenie w sprawie szablonów dokumentów rejestracyjnych

Podatnicy, którzy nie są zwolnieni z obowiązku zgłoszenia rejestracyjnego w celu rejestracji zobowiązani są złożyć w urzędzie druk VAT-R. Powinni mieć przy tym na uwadze aby korzystać z obowiązującego w danym momencie wzoru formularza VAT-R. 

Rejestracja dla potrzeb VAT jest darmowa 

Rejestracja dla potrzeb VAT jest darmowa. Nie ma bowiem konieczności ubiegania się o zaświadczenie rejestracyjne. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów