Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Jak założyć stację paliw? Praktyczne wskazówki

Na stacji benzynowej kierowcy kupują paliwa płynne - głównie benzyny, ale tez olej napędowy czy gaz płynny. Większość stacji benzynowych w kraju oferuje usługi przez całą dobę, każdego dnia tygodnia. Dodatkowo można na nich kupić podstawowe produkty spożywcze czy akcesoria motoryzacyjne (oleje silnikowe, płyny chłodnicze i inne preparaty do samochodów oraz drobne części zamienne). Sprawdź, jak założyć stację paliw!

W zależności od powierzchni stacji benzynowej, może się na niej znajdować dodatkowo:

 • łazienka z prysznicem,

 • stanowisko do pompowania opon,

 • odkurzacz do wnętrza samochodu,

 • automatyczna myjnia dla pojazdów,

 • bardziej rozbudowana część handlowa - przygotowywanie posiłków, świeże pieczywo itd.

Im większa stacja benzynowa, tym więcej klientów - oprócz kierowców często zaglądają tam również okoliczni mieszkańcy, aby zrobić drobne zakupy. Ma to szczególne znaczenie w dniach, kiedy obowiązuje zakaz handlu. Na stacjach benzynowych można kupić również alkohol.

Wymagania wstępne związane z prowadzeniem stacji paliw

Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, wymaga uzyskania koncesji. Kwestie uzyskania koncesji regulują za to przepisy Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Po pozytywnie wystawionej decyzji, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydaje koncesję zainteresowanemu przedsiębiorcy.

Osoba, która może ubiegać się o koncesję:,

 1. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

 2. dysponuje środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności bądź jest w stanie udokumentować możliwości ich pozyskania,

 3. ma możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności,

 4. nie znajduje się w postępowaniu upadłościowym lub likwidacji,

 5. w ciągu ostatnich 3 lat nie utracił koncesji na działalność z uwagi na rażące naruszenie warunków koncesji lub działalności objętej tą koncesją albo którego w ciągu ostatnich 3 lat wykreślono z rejestru działalności regulowanej z przyczyn podanych wyżej,

 6. nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo mające związek z przedmiotem działalności gospodarczej,

 7. zapewni zatrudnienie osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych- dotyczy tankowaniu gazu płynnego.   

Udzielenie koncesji może być uzależnione też od złożenia przez wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego w celu zaspokojenia roszczeń osób trzecich, mogących powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej koncesją, w tym szkód w środowisku. Żądanie takiego zabezpieczenia jest określane przez organ koncesyjny przed wydaniem decyzji.

Koncesja wydawana jest na czas oznaczony (od 10 do 50 lat). Po uzyskaniu koncesji, przedsiębiorca prowadzący stację paliw wpisywany jest do bazy przedsiębiorstw posiadających koncesję na obrót paliwami ciekłymi. Podczas zakładania stacji paliw przedsiębiorca musi spełnić szereg wymagań lokalizacyjnych oraz zrealizować warunki związane z bezpieczeństwem obrotu i ochroną środowiska.

Dodatkowo, osoby pracujące przy napełnianiu zbiorników  LPG, CNG, LNG i wodoru muszą posiadać odpowiednie uprawnienia wydane przez jednostki Transportowego Dozoru Technicznego (TDT), potwierdzające kwalifikacje niezbędne do wykonania tych czynności. Nie dotyczy to jednak wydzielonych stanowisk czy samodzielnych stacji napełniania gazem.

Więcej na ten temat można przeczytać w art.131a Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.

Określenie numeru PKD dla stacji paliw

W zależności od profilu prowadzonej stacji paliw, może być określona następującymi kodami PKD:

 • 4730Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:

 • paliwa do pojazdów silnikowych,

 • smarów i płynów chłodzących dla pojazdów silnikowych.

Natomiast przypadku sprzedaży innych wyrobów lub świadczenia dodatkowych usług będą to niżej wymienione nr PKD:

 • 4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,

 • 47.25Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

 • 45.20Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (obejmuje mycie pojazdów).

Dopuszczalne formy prowadzenia stacji paliw

Prowadząc stację paliw, przedsiębiorca może to robić w dowolnej formie, poza spółką partnerską (która jest zarezerwowana dla wolnych zawodów).

Jak założyć stację paliw?

W zależności od wybranej działalności należy ją zarejestrować w CEIDG (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna) lub w KRS (spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) prowadzonym przez sądy rejonowe właściwe ze względu na siedzibę tworzonej spółki.

Uwaga!

W Polsce można prowadzić tylko jedną działalność gospodarczą.

Najlepsza forma opodatkowania dla stacji paliw

Przedsiębiorca prowadzący stację paliw może wybrać spośród następujących form opodatkowania:

 • zasady ogólne,

 • podatek liniowy,

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Osoby prowadzące stację paliw nie mogą opodatkować dochodów z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej.

Opodatkowanie według zasad ogólnych jest opłacalne w sytuacji, gdy przedsiębiorca prowadzący stację paliw nie przewiduje przekroczenia pierwszego progu podatkowego (85 528 zł dochodu). Korzystając z opodatkowania na zasadach ogólnych, podatnik ma możliwość skorzystania z wielu ulg, z których nie może skorzystać podatnik podatku liniowego (np. ulga prorodzinna czy wspólne rozliczenie z małżonkiem).

Opłacając podatek liniowy, przedsiębiorca niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu zawsze płaci 19-procentowy podatek - dlatego opłacalny jest dla podatników osiągających wysokie przychody.

Z kolei rozliczając się ryczałtem, podatnik opłaca podatek tylko z osiągniętych przychodów. W przypadku prowadzenia stacji paliw stawka ryczałtu wynosi 3 % – od przychodów z działalności z tytułu sprzedaży towarów. Przedsiębiorca musi jednak pamiętać, że nie może pomniejszać przychodu o koszty uzyskania, które w przypadku sprzedaży paliw stanowią istotne wydatki. Nie może także rozliczyć się z małżonkiem ani odliczyć ulgi na dzieci.

Zatrudnianie pracowników na stacji paliw

Osoby obsługujące stanowiska napełniania pojazdów gazem płynnym zobowiązane są do posiadania odpowiednich uprawnień. Wynika to z zapisów Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 20 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych.

Wspomniane uprawnienia wydawane są przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) z siedzibą w Warszawie. W celu sprawdzenia kwalifikacji, przedsiębiorca zatrudniający pracownika na stacji paliw składa odpowiedni wniosek do TDT, do którego załącza potwierdzenie dokonania opłaty za sprawdzenie kwalifikacji w wysokości 152 zł od osoby.

Stacja paliw z VAT czy bez VAT

Biorąc pod uwagę wysokie obroty stacji paliw oraz wielu klientów, którzy są podatnikami VAT, najlepiej jest prowadzić stację jako vatowiec. Konieczne także będzie zakupienie kasy rejestrującej. Przy zakupie pierwszej kasy fiskalnej, podatnik ma możliwość uzyskania dofinansowania (90% wartości urządzenia nie więcej niż 700 zł. od zakupu netto kasy).

Składki ZUS stacji paliw

Jeżeli stacja paliw ma być prowadzona w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jednoosobowej spółki z o.o. lub spółki cywilnej, jawnej, komandytowej lub partnerskiej, przedsiębiorca musi zgłosić się do ubezpieczeń w ZUS. Również wspólnicy z ww. spółek są płatnikami składek na własne ubezpieczenia.  

Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy) wynosi w 2016 roku 1 061,91 zł, z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym - 1 121,52 zł (ze składką na Fundusz Pracy).

Ważne!

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej w okresie pierwszych 24 miesięcy mają prawo do skorzystania z preferencyjnych stawek ZUS. Wynoszą one 465,28 zł - razem z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Osoby korzystające z preferencyjnych stawek ZUS nie mają również obowiązku opłacania Funduszu Pracy (59,61 zł).

Konto firmowe dla stacji paliw

Polskie przepisy nie określają wprost, czy przedsiębiorca ma obowiązek posiadania odrębnego konta firmowego. Wszelkie płatności mogą się odbywać za pośrednictwem konta osobistego przedsiębiorcy. Jednak on musi być jedynym właścicielem tego konta - nie można skorzystać w tyn przypadku np. ze wspólnego konta z małżonkiem.

Warunki lokalowe dla stacji paliw

Aby prowadzić stację paliw, lokal musi spełnić określone warunki budowlano-lokalizacyjne. Te wymogi obejmują zarówno budynek handlowy, jak i pomieszczenia magazynowe oraz zbiorniki, instalacje i dystrybutory paliw. Warunki różnią się od siebie, w zależności od profilu stacji.

Warunki lokalowe dla stacji paliw płynnych

Jeżeli podatnik planuje prowadzenie stacji paliw płynnych, musi być wyposażona ona w:

 • instalacje kanalizacyjne i inne urządzenia zabezpieczające przed przenikaniem produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych,

 • urządzenia do pomiaru i monitorowania stanu magazynowanych produktów naftowych,

 • urządzenia do sygnalizacji wycieku produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych,

 • urządzenia zabezpieczające przed emisją par produktów naftowych I klasy do powietrza atmosferycznego w procesach zasilania zbiorników magazynowych stacji paliw płynnych,

 • urządzenia służące do odzyskiwania par produktów naftowych I klasy ulatniających się podczas ich wydawania do zbiornika pojazdu i przekazujące te pary do zbiornika magazynowego tych produktów lub do odmierzacza paliw płynnych.

Odległość odmierzacza paliw płynnych, przyłącza spustowego, króćca pomiarowego i przewodu oddechowego stacji paliw płynnych powinna wynosić co najmniej:

 • o metr więcej niż wynosi zasięg strefy zagrożenia wybuchem - od pawilonu stacji paliw płynnych przeznaczonego do równoczesnego przebywania w nim nie więcej niż 50 osób bez prowadzenia usług hotelarskich,

 • 10 m - od budynków o konstrukcji niepalnej, z wyjątkiem wymienionych w pkt 1,

 • 20 m - od innych budynków niewymienionych w pkt 2,

 • 20 m - od granicy lasu,

 • 5 m - od granicy sąsiadującej niezabudowanej działki.

Więcej na temat wymogów budowlano-lokalizacyjnych dla stacji paliw płynnych znajduje się  w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. 

Warunki lokalowe dla stacji gazów płynnnych

Warunki budowlano-lokalizacyjne dla stacji gazu płynnego znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.

Wymogi dotyczą między innymi magazynowania gazu płynnego. Może być bowiem magazynowany w stacjach paliw płynnych lub samodzielnych stacjach gazu płynnego w:

 • zbiornikach podziemnych o pojemności do 20 m3 i łącznej pojemności do 40 m3,

 • zbiornikach naziemnych o pojemności do 5 m3 i łącznej pojemności do 10 m3,

 • butlach stalowych o łącznej masie gazu płynnego do 1.350 kg w magazynach do tego celu przeznaczonych.

Z kolei butle z gazem płynnym:

 • przechowuje się w magazynach o lekkiej konstrukcji dachu i bocznych ścianach osłonowych z dolnym prześwitem o wysokości od 0,2 m do 0,25 m od powierzchni podłogi pomieszczenia magazynowego wyniesionej do 0,1 m w stosunku do przyległego terenu oraz w przestrzeni otwartej lub w kontenerach o konstrukcji ażurowej,

 • składuje się w pozycji stojącej i zabezpiecza przed upadkiem za pomocą barier, przegród lub w inny sposób, a zawory butli o masie gazu płynnego powyżej 5 kg zabezpiecza się kołpakami lub odpowiednimi osłonami.

Dopuszcza się magazynowanie w jednym pomieszczeniu butli opróżnionych i butli napełnionych gazem płynnym pod warunkiem ich oddzielnego składowania.

Spełnienie wszystkich warunków określonych w rozporządzeniach potwierdza straż pożarna oraz transportowy dozór techniczny.

Jeżeli przedsiębiorca chce, aby przy jego stacji paliw działała myjnia samochodowa, wymaga to dodatkowych decyzji i pozwoleń w dziedzinie ochrony środowiska. Natomiast, jeżeli planuje sprzedaż żywności na stacji paliw, konieczne jest zachowanie odpowiedniego reżimu sanitarnego.

Publiczne odtwarzanie muzyki na stacji paliw

Jeżeli przedsiębiorca planuje odtwarzać publicznie muzykę na stacji benzynowej, musi uzyskać licencję. Jest ona udzielana na poszczególne formy wykorzystania utworów chronionych prawami autorskimi, np. na publiczne odtworzenia i wykonania utworów.

Jeżeli przedsiębiorca nie jest pewny, czy potrzebuje licencji, powinien skontaktować się z organizacją zbiorowego zarządzania.

Marketing stacji paliw

Stacja paliw sama w sobie nie potrzebuje reklamy - nie usłyszymy o niej w radiu ani nie zobaczymy reklam w gazetach. Jednak, aby dać znać grupie docelowej o istnieniu stacji, trzeba zainwestować w reklamy przydrożne, jak np. bannery. To właśnie reklamy outdoorowe są największym sprzymierzeńcem stacji paliw, której najważniejszym klientem jest właśnie kierowca. Jeżeli stacja prowadzona jest na umowie o franczyzę, zazwyczaj sama marka dba o reklamę stacji, do czego dochodzą różnego rodzaju promocje, nagrody za punkty itd.

Najważniejsza jest lokalizacja stacji benzynowej. Może się znajdować zarówno w mieście, jak i na obrzeżach czy na zjazdach z autostrady. Dojazd do niej powinien być dobrze oznakowany, a przy stacji powinien znajdować się parking dla samochodów.