Poradnik Przedsiębiorcy

Jak założyć stację paliw - praktyczne wskazówki

Na stacji benzynowej kierowcy kupują paliwa płynne - głównie benzyny, ale tez olej napędowy czy gaz płynny. Większość stacji benzynowych w kraju oferuje usługi przez całą dobę, każdego dnia tygodnia. Dodatkowo można na nich kupić podstawowe produkty spożywcze czy akcesoria motoryzacyjne (oleje silnikowe, płyny chłodnicze i inne preparaty do samochodów oraz drobne części zamienne). Sprawdź, jak założyć stację paliw!

W zależności od powierzchni stacji benzynowej, może się na niej znajdować dodatkowo:

- łazienka z prysznicem,

- stanowisko do pompowania opon,

- odkurzacz do wnętrza samochodu,

- automatyczna myjnia dla pojazdów,

- bardziej rozbudowana część handlowa - przygotowywanie posiłków, świeże pieczywo itd.

Im większa stacja benzynowa, tym więcej klientów - oprócz kierowców często zaglądają tam również okoliczni mieszkańcy, aby zrobić drobne zakupy. Ma to szczególne znaczenie w dniach, kiedy obowiązuje zakaz handlu. Na stacjach benzynowych można kupić również alkohol.

Wymagania wstępne związane z prowadzeniem stacji paliw

Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, wymaga uzyskania koncesji. Kwestie uzyskania koncesji regulują za to przepisy Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Po pozytywnie wystawionej decyzji, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydaje koncesję zainteresowanemu przedsiębiorcy.

Osoba, która może ubiegać się o koncesję:

  1. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

  2. dysponuje środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności bądź jest w stanie udokumentować możliwości ich pozyskania,

  3. ma możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności,

  4. zapewni zatrudnienie osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych - dotyczy tankowania gazu płynnego, 

  5. uzyskał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, 

  6. nie zalega z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległości podatkowych albo podatku lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego.

Udzielenie koncesji może być uzależnione też od złożenia przez wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego w celu zaspokojenia roszczeń osób trzecich, mogących powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej koncesją, w tym szkód w środowisku. Żądanie takiego zabezpieczenia jest określane przez organ koncesyjny przed wydaniem decyzji.

Koncesja wydawana jest na czas oznaczony (od 10 do 50 lat). Po uzyskaniu koncesji, przedsiębiorca prowadzący stację paliw wpisywany jest do bazy przedsiębiorstw posiadających koncesję na obrót paliwami ciekłymi. Podczas zakładania stacji paliw przedsiębiorca musi spełnić szereg wymagań lokalizacyjnych oraz zrealizować warunki związane z bezpieczeństwem obrotu i ochroną środowiska.

Więcej na ten temat można przeczytać w art.131a Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.