Poradnik Przedsiębiorcy

Jak założyć aptekę - praktyczne wskazówki

Problemy zdrowotne są niestety nieodłącznym elementem życia i prędzej czy później dotykają każdego człowieka. Z roku na rok coraz więcej pieniędzy z domowego budżetu wydawana jest właśnie w aptekach. Warto się zatem przyjrzeć w jaki sposób regulowana jest ich działalność oraz jakie warunki należy spełnić by móc prowadzić swoją własną aptekę. Sprawdź, jak założyć aptekę!

Ogólna charakterystyka apteki

Apteka jest placówką ochrony zdrowia publicznego, zajmującą się głównie sprzedażą leków i innych produktów medycznych. Do zadań apteki należy również sporządzanie leków aptecznych oraz udzielanie informacji o produktach leczniczych oraz wyrobach medycznych.

Zgodnie z art. 87. 1 ustawy prawo farmaceutyczne wyróżnić można 3 podstawowe rodzaje aptek:

  • apteki ogólnodostępne - zaopatrujące ludność,

  • apteki szpitalne - zaopatrujące szpitale i inne podmioty lecznicze wykonujące stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne,

  • apteki zakładowe - zaopatrujące podmioty lecznicze utworzone przez Ministra Obrony Narodowej i Ministra Sprawiedliwości, gabinety, pracownie, izby chorych i oddziały terapeutyczne, oraz inne przedsiębiorstwa podmiotów leczniczych wykonujące stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. 

Wstępne wymagania związane z prowadzeniem apteki

Prowadzenie apteki jest działalnością regulowaną i wiążę się z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia wydawanego przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

Prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki posiada podmiot, który:

  • nie prowadzi obrotu hurtowego produktami leczniczymi

  • nie złożył wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego produktami leczniczymi

  • nie prowadzi na terenie województwa więcej niż 1 % aptek ogólnodostępnych;

  • nie jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą na terenie województwa więcej niż 1 % aptek ogólnodostępnych

W przypadku, gdy występującym o zezwolenie na prowadzenie apteki jest lekarz lub lekarz stomatolog, zezwolenie wydaje się, jeżeli występujący przedstawi oświadczenie o niewykonywaniu zawodu lekarza.

Za udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki, pobierana jest opłata w wysokości pięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W roku 2017 opłata ta wynosi 10 000 zł.

Dodatkowo podmiot prowadzący aptekę zobowiązany jest zatrudnić osobę odpowiedzialną za jej prowadzenie, posiadającą odpowiednie uprawnienia oraz biorącą odpowiedzialność za należyte prowadzenie apteki. Zgodnie z art. 88 ust. 2 wspomnianej ustawy kierownik apteki musi być magistrem farmacji, posiadającym prawo wykonywania zawodu, 5 letni staż zawodowy lub specjalizację z zakresu farmacji. Obowiązek zatrudnienia kierownika nie dotyczy podmiotu prowadzącego aptekę, który sam jest farmaceutą spełniającym ww. wymagania.

Apteka powinna zostać uruchomiona w ciągu 4 miesięcy od dnia uzyskania zezwolenia. W przeciwnym razie zezwolenie na prowadzenie apteki może zostać cofnięte.

Do wydawania leków w aptece uprawniony jest jedynie farmaceuta lub technik farmaceutyczny.