Poradnik Przedsiębiorcy

Jak założyć aptekę - praktyczne wskazówki

Problemy zdrowotne są niestety nieodłącznym elementem życia i prędzej czy później dotykają każdego człowieka. Z roku na rok coraz więcej pieniędzy z domowego budżetu wydawana jest właśnie w aptekach. Warto się zatem przyjrzeć w jaki sposób regulowana jest ich działalność oraz jakie warunki należy spełnić by móc prowadzić swoją własną aptekę. Sprawdź, jak założyć aptekę!

Ogólna charakterystyka apteki

Apteka jest placówką ochrony zdrowia publicznego, zajmującą się głównie sprzedażą leków i innych produktów medycznych. Do zadań apteki należy również sporządzanie leków aptecznych oraz udzielanie informacji o produktach leczniczych oraz wyrobach medycznych.

Zgodnie z art. 87. 1 ustawy prawo farmaceutyczne wyróżnić można 3 podstawowe rodzaje aptek:

 • apteki ogólnodostępne - zaopatrujące ludność,

 • apteki szpitalne - zaopatrujące szpitale i inne podmioty lecznicze wykonujące stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne,

 • apteki zakładowe - zaopatrujące podmioty lecznicze utworzone przez Ministra Obrony Narodowej i Ministra Sprawiedliwości, gabinety, pracownie, izby chorych i oddziały terapeutyczne, oraz inne przedsiębiorstwa podmiotów leczniczych wykonujące stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. 

Wstępne wymagania związane z prowadzeniem apteki

Prowadzenie apteki jest działalnością regulowaną i wiążę się z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia wydawanego przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

Prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki posiada podmiot, który:

 • nie prowadzi obrotu hurtowego produktami leczniczymi

 • nie złożył wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego produktami leczniczymi

 • nie prowadzi na terenie województwa więcej niż 1 % aptek ogólnodostępnych;

 • nie jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą na terenie województwa więcej niż 1 % aptek ogólnodostępnych

W przypadku, gdy występującym o zezwolenie na prowadzenie apteki jest lekarz lub lekarz stomatolog, zezwolenie wydaje się, jeżeli występujący przedstawi oświadczenie o niewykonywaniu zawodu lekarza.

Za udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki, pobierana jest opłata w wysokości pięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W roku 2017 opłata ta wynosi 10 000 zł.

Dodatkowo podmiot prowadzący aptekę zobowiązany jest zatrudnić osobę odpowiedzialną za jej prowadzenie, posiadającą odpowiednie uprawnienia oraz biorącą odpowiedzialność za należyte prowadzenie apteki. Zgodnie z art. 88 ust. 2 wspomnianej ustawy kierownik apteki musi być magistrem farmacji, posiadającym prawo wykonywania zawodu, 5 letni staż zawodowy lub specjalizację z zakresu farmacji. Obowiązek zatrudnienia kierownika nie dotyczy podmiotu prowadzącego aptekę, który sam jest farmaceutą spełniającym ww. wymagania.

Apteka powinna zostać uruchomiona w ciągu 4 miesięcy od dnia uzyskania zezwolenia. W przeciwnym razie zezwolenie na prowadzenie apteki może zostać cofnięte.

Do wydawania leków w aptece uprawniony jest jedynie farmaceuta lub technik farmaceutyczny.

Dopuszczalne formy prowadzenia apteki

Co do zasady apteka może być prowadzona w każdej formie działalności. Do wyboru podatnika pozostaje zatem: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, jawna, spółka komandytowa, komandytowo-akcyjna, sp. z o.o. spółka akcyjna oraz spółka partnerska.

Należy jednak pamiętać iż obowiązuje zakaz koncentracji (art. 99 ust. 3 pkt 2) przekraczających 1% aptek otwieranych w jednym województwie. Próg obowiązuje zarówno przedsiębiorcę działającego indywidualnie jak również w ramach grupy kapitałowej.

Jak założyć aptekę

Prowadzenie apteki należy zarejestrować w CEIDG lub w przypadku wybrania innej formy prowadzenia działalności niż jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka cywilna - w KRS.

Co do zasady osoba prowadząca działalność gospodarczą, która zamierza dokonywać sprzedaży towarów lub usług objętych opodatkowaniem VAT, musi najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie danej sprzedaży złożyć formularz VAT-R. Wspomniany druk służy do rejestracji przedsiębiorcy jako czynnego lub zwolnionego podatnika podatku od towarów i usług. Wypełniony formularz należy dostarczyć do właściwego urzędu skarbowego - osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej zgłoszenie rejestracyjne składają do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres siedziby, a osoby fizyczne ze względu na miejsce zamieszkania.

Dodatkowo prowadzenie apteki może wiązać się z obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

Apteka a refundacje

Apteki mają obowiązek w określonych terminach sporządzić i uzgodnić z NFZ, w formie elektronicznej, zbiorcze zestawienie leków refundowanych. Tak uzgodnione zestawienie jest następnie przekazywane do właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu w formie pisemnej i stanowi podstawę wypłaty refundacji.

Określenie PKD dla apteki

Podstawowym PKD dla apteki jest 47.73.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

Jak założyć aptekę - najlepsza forma opodatkowania

Podmiot prowadzący aptekę nie ma możliwości wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania. W tym przypadku podatek dochodowy od osób fizycznych może być opłacany wyłącznie na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub liniowo według stawki 19%.

Opodatkowanie według skali jest opłacalne, gdy przedsiębiorca nie przewiduje przekroczenia pierwszego progu podatkowego (85 528 zł dochodu). W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych podatnik ma możliwość skorzystania z wielu ulg, z których nie ma możliwości skorzystania podatnik podatku liniowego (np. ulga prorodzinna czy wspólne rozliczenie z małżonkiem). Opłacając podatek liniowy przedsiębiorca niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu zawsze płaci 19 procentowy podatek.

Ważne!

Kwota wolna od podatku jest uwzględniana przy wyliczeniu podatku według skali podatkowej, jednakże wraz ze zmianą przepisów w 2017 roku kwota wolna od podatku uwzględniana jest wyłącznie w ramach pierwszego progu podatkowego, po przekroczeniu kwoty 85 528 zł kwota wolna nie będzie uwzględniana. Więcej na ten temat w artykule: Kwota wolna od podatku w działalności gospodarczej

W związku z powyższym wybór korzystniejszej formy opodatkowania dla apteki zależy od wielkości osiąganego dochodu oraz sytuacji prywatnej podatnika.

Jeśli natomiast zapadnie decyzja by działalność apteczna prowadzona była w formie spółki prawnej (sp. z o. o. , sp. akcyjna) lub w formie spółki komandytowo-akcyjnej przedsiębiorstwo automatycznie staje się podatnikiem podatku CIT.

Apteka z VAT czy bez VAT

Rozpoczynając prowadzenie apteki możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Bycie nievatowcem opłaca się jeżeli

 • koszty działalności są niskie lub zerowe,

 • przedmiotem handlu są produkty własnej produkcji - jeśli ich produkcja jednocześnie nie nie wymaga zakupu drogich materiałów,

 • oferta skierowana jest do osób prywatnych, które nie mogą odliczyć VAT-u od zakupów lub podmiotów zwolnionych z VAT.

Jeśli natomiast działalność generuje wysokie koszty, towary pochodzą od zewnętrznych dostawców, a przewidywane nakłady na rozwój są wysokie - bardziej opłacalne może okazać się bycie vatowcem. W związku z tym prowadząc aptekę warto rozważyć rejestrację jako czynny podatnik VAT.

Składki ZUS apteki

Jeśli apteka prowadzona będzie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jednoosobowej spółki z o.o. lub spółki cywilnej, jawnej, komandytowej lub partnerskiej przedsiębiorca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia siebie do ubezpieczeń w ZUS. Każdy wspólnik z ww. spółek, jest płatnikiem składek na własne ubezpieczenia. Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy) wynosi w 2017 roku 1109,89 zł. Jeśli podatnik zdecyduje się na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe wysokość jego miesięcznych składek ZUS wyniesie 1172,56 zł (ze składką na Fundusz Pracy). Wyliczone za siebie, jako osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, składki na poszczególne rodzaje ubezpieczeń, przedsiębiorcy powinni rozliczać w deklaracji rozliczeniowej (formularz ZUS DRA).

Ważne!

Osobom, które rozpoczynają prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej w okresie pierwszych 24 miesięcy przysługuje prawo do skorzystania z tzw. preferencyjnych składek ZUS. Preferencyjne stawki ZUS wynoszą w roku 2017 487,90 zł - razem z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Osoby korzystające z preferencyjnych stawek ZUS nie mają też obowiązku opłacania Funduszu Pracy (62,67 zł).

Natomiast prowadzenie apteki w formie wieloosobowej spółki z o.o., spółki komandytowo-akcyjnej lub akcyjnej nie stanowi tytułu do żadnych ubezpieczeń w ZUS. Spółki te, same w sobie, nie podlegają ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Są one natomiast płatnikami składek, w przypadku zatrudniania pracowników.

Konto firmowe dla apteki

Przepisy nie wskazują wprost na obowiązek posiadania przez przedsiębiorce odrębnego konta firmowego. Wszelkie płatności odbywać się mogą także za pośrednictwem konta osobistego przedsiębiorcy. Ważne by jego właścicielem był wyłącznie przedsiębiorca - niemożliwe jest korzystanie z rachunku wspólnego dla małżonków. Prowadząc aptekę ogólnodostępną sprzedaż dokonywana jest na rzecz osób prywatnych rozliczających się w dużej mierze gotówką. Mimo to warto rozważyć utworzenie oddzielnego konta firmowego, choćby ze względu na rozliczenia refundacji z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Jakie warunki lokalowe dla apteki

Apteka ogólnodostępna może stanowić odrębny budynek lub być zlokalizowana w obiekcie o innym przeznaczeniu - oczywiście pod warunkiem wydzielenia od innych lokali obiektu i innej działalności.

Zgodnie z art. 97 ustawą prawo farmaceutyczne powierzchnia podstawowa apteki ogólnodostępnej nie może być mniejsza niż 80 m2. Wyjątek stanowią apteki ogólnodostępne zlokalizowane w miejscowościach do 1 500 mieszkańców oraz na terenach wiejskich gdzie dopuszcza się by powierzchnia podstawowa wynosiła 60 m2. Do powierzchni podstawowej apteki dochodzą pomieszczenia pomocnicze, dlatego lokal przeznaczony na aptekę powinien posiadać około 100 m2. Dokładne warunki powierzchniowe i techniczne pomieszczeń przeznaczonych na aptekę zostały opisane w przepisach prawa farmaceutycznego. Ponadto lokal apteczny powinien spełniać ogólne normy sanitarno-higieniczne, przeciwpożarowe oraz BHP odpowiadające wymaganiom określonym dla budynku użyteczności publicznej

RODO w aptece

Przyszły przedsiębiorca prowadzący firmę budowlaną, w związku z wejściem nowych przepisów unijnych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie: RODO) 25 maja 2018 roku, zobowiązany jest w szczególności do:

 1. zapewniania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, zgodnie z zasadami wskazanymi w Rozporządzeniu RODO,
 2. wykonywania obowiązków wynikających z praw osób, których dotyczą dane osobowe,
 3. podania o sobie, jako o administratorze danych informacji wskazanych w RODO oraz informacji, jak dane osobowe będą przetwarzane (w jakim celu) oraz w oparciu o jaką podstawę prawną.

Obowiązki, w związku z RODO sprowadzają się do tego, aby nadać odpowiednie upoważnienia osobom, które będą miały dostęp do danych osobowych (pracowników, kontrahentów, wykonawców itd), podpisania umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych z podmiotami trzecimi, uzyskania od osoby, której dane osobowe są pozyskiwane, stosownej zgody (jeśli jest wymagana przez RODO) oraz poinformowanie takiej osoby o przysługujących jej prawach.

Marketing w aptece

Jednym z najważniejszych czynników sukcesu apteki jest jej lokalizacja. Największym zainteresowaniem co do zasady cieszą się apteki zlokalizowane bezpośrednio przy przychodniach, szpitalach lub prywatnych gabinetach lekarskich. Podczas wyboru lokalizacji należy wziąć pod uwagę także takie czynniki jak: odległość od innych aptek, dostępność miejsc postojowych dla pacjentów, rodzaj ulicy, otoczenie oraz średnie natężenie ruchu.

Co do zasady reklama aptek oraz ich działalności jest prawnie zabroniona. Za reklamę nie należy uznawać jednak informacji o lokalizacji i godzinach pracy apteki, dlatego dobrym pomysłem są ulotki informacyjne oraz informacja o istnieniu apteki zamieszczona w internecie.

Rynek usług farmaceutycznych jest trudny jednak przy odrobinie wyobraźni oraz dobrej woli i w tej dziedzinie można osiągnąć sukces.