0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kasa fiskalna przy usługach ubezpieczeniowych i finansowych - czy jest obowiązkowa?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca, zakładając działalność gospodarczą, powinien ustalić, dla jakiej grupy klientów będzie dokonywał sprzedaży. Dla celów podatkowych istotne jest czy sprzedaż będzie dotyczyła firm, czy osób nieprowadzących działalności gospodarczej, ponieważ podatnik może być zobowiązany do przygotowania wymaganych narzędzi w celu prawidłowego udokumentowania transakcji, czyli np. kasy fiskalnej. Sprawdźmy, czy sprzedaż na rzecz osób prywatnych zawsze wymaga kasy fiskalnej i czy kasa fiskalna przy usługach ubezpieczeniowych i finansowych jest obowiązkowa?

Kasa fiskalna przy sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, są zobowiązani do stosowania kasy fiskalnej i rejestrowania na niej sprzedaży. W celu prawidłowego udokumentowania transakcji wystawić należy paragon fiskalny, który obowiązkowo przekazuje się klientowi.

Art. 111. 1. ustawy o VAT
"Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących."
Od ogólnej zasady dotyczącej stosowania kasy fiskalnej wyróżnia się szereg wyjątków. Zwolnieni z ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej są między innymi podmioty, które w ramach działalności wykonują czynności wymienione w załączniku do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zwolnienia wymienione w tym załączniku obowiązują do 31 grudnia 2021 roku.
Istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego z uwagi na nieprzekroczenie limitu sprzedaży w poprzednim roku lub zwolnień przedmiotowych dotyczących rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Więcej informacji o zwolnieniach z kasy fiskalnej można znaleźć w artykule: Kasa fiskalna.
Prześledźmy zatem czy czynności wykonywane w ramach świadczenia usług finansowych i ubezpieczeniowych muszą być rejestrowane na kasie fiskalnej, czy mogą korzystać ze zwolnienia.

Usługi finansowe i ubezpieczeniowe – co się do nich zalicza?

Usługi finansowe i ubezpieczeniowe swoim zakresem obejmują wiele czynności związanych z finansowaniem oraz zabezpieczeniem majątku, a także usługi pomocnicze i pośrednictwo. Czynności te zostały sprecyzowane przez Polską Klasyfikację Towarów i Usług. Niektóre z nich to:

 • udzielanie pożyczek i kredytów konsumpcyjnych, przemysłowych, hipotecznych;
 • pośrednictwo pieniężne;
 • usługi związane z depozytami;
 • usługi leasingu finansowego;
 • usługi bankowości inwestycyjnej;
 • wydawanie kart kredytowych,
 • ubezpieczenia zdrowotne, od następstw nieszczęśliwych wypadków, na życie;
 • ubezpieczenia pojazdów osobowych, transportu kolejowego, lotniczego, wodnego;
 • usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami różnego rodzaju;
 • usługi związane z funduszami emerytalnymi;
 • usługi maklerskie związane z rynkiem papierów wartościowych;
 • obsługa operacyjna rynku finansowego;
 • usługi wspomagające bankowość inwestycyjną;
 • usługi agentów i brokerów ubezpieczeniowych;
 • usługi związane z doradztwem finansowym;
 • wymiana walut.

Kasa fiskalna przy usługach ubezpieczeniowych i finansowych

Kasa fiskalna przy usługach ubezpieczeniowych i finansowych

Podatnicy świadczący usługi finansowe i ubezpieczeniowe na rzecz firm co do zasady zobowiązani są do wystawiania faktury celem udokumentowania transakcji. W przypadku sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących firm lub rolników ryczałtowych mogłoby się wydawać, że obowiązkowy może być zakup kasy fiskalnej i wystawianie paragonów fiskalnych. Jednak kasa fiskalna przy usługach ubezpieczeniowych i finansowych nie jest obligatoryjna, ponieważ w załączniku do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wyszczególnione zostały usługi finansowe i ubezpieczeniowe jako te, które mogą skorzystać ze zwolnienia.

Należy pamiętać, że jedynie usługi z PKWiU 64-66 mają prawo skorzystać ze zwolnienia. Podatnik powinien określić czy czynności mieszczą się w powyższym przedziale.
Jeżeli wykonywane przez podatnika usługi mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku rejestracji na kasie fiskalnej, wówczas podatnik może dokumentować sprzedaż, wystawiając faktury.

Potwierdzeniem powyższego jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2016 r. o sygn.: IPPP2/4512-252/16-2/MT. Przedmiotem działalności wnioskodawcy jest sprzedaż przywłaszczonych rzeczy używanych (tzw. sprzedaż lombardowa) oraz usługi finansowe na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Podatnik zwrócił się z pytaniem, czy z uwagi na sprzedaż usług finansowych przysługuje mu prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencji tej sprzedaży na kasie fiskalnej. W odpowiedzi Dyrektora Izby Skarbowej czytamy:

“Wnioskodawca będzie mógł stosować zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania w stosunku do udzielania pożyczek bez zastawów (chwilówek)(...). Jak wynika z opisu sprawy działalność ta mieści się w PKWiU 64-66 (64.94.Z), zatem zostanie spełniona przesłanka umożliwiająca skorzystanie z ww. zwolnienia. Zatem, obrót jaki Wnioskodawca osiągnie z tytułu czynności zwolnionych (...) może traktować jako zwolniony z obowiązku ewidencjonowania przez kasę fiskalną, natomiast pozostały obrót tj. uzyskany w związku z wykonywaniem czynności niepodlegających zwolnieniu, Wnioskodawca jest zobowiązany ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej (...)”.

Przykład 1.

Pani Angelika prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi związane z udzielaniem kredytów i pożyczek zarówno firmom, jak i osobom prywatnym nieprowadzącym działalności. Czy wobec tego pani Angelika może całą sprzedaż dokumentować fakturami, czy konieczny jest zakup kasy fiskalnej i ewidencjonowanie na niej sprzedaży?

Z uwagi na fakt, że pani Angelika świadczy usługi finansowe, które zostały wymienione w załączniku uprawniającym do zastosowania zwolnienia, nie ma obowiązku wystawiania paragonów fiskalnych na rzecz osób prywatnych nieprowadzących działalności gospodarczej i całą sprzedaż może dokumentować fakturami.

Przykład 2.

Pan Robert prowadzi działalność gospodarczą i świadczy usługi ubezpieczeniowe. Sprzedaż dotyczy wyłącznie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Czy pan Robert ma obowiązek zakupić kasę fiskalną?

Nie, pan Robert nie ma obowiązku zakupu kasy fiskalnej, ponieważ usługi ubezpieczeniowe wymienione w PKWiU 64-66 mogą korzystać ze zwolnienia z kasy. Pan Robert zatem dokonując sprzedaży, może wystawić fakturę.

Reasumując, kasa fiskalna przy usługach ubezpieczeniowych i finansowych nie jest obowiązkowa pod warunkiem, że czynności świadczone przez podatnika będą mieściły się w dziale 64-66 PKWiU. Wówczas przedsiębiorca nie będzie zobligowany do zakupu kasy fiskalnej i wystawiania paragonów, a całą sprzedaż będzie mógł dokumentować fakturami.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów