0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kasa fiskalna dla hydraulika - czy jest obowiązkowa?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sprzedaż usług i towarów osobom prywatnym powinna być „nabijana” na kasę fiskalną, jednak nie każdy przedsiębiorca zobligowany jest do ewidencjonowania przychodu na kasie. Przedsiębiorca może zostać zwolniony z tego obowiązku pod pewnymi warunkami. Czy z tego obowiązku jest zwolniony również hydraulik? Sprawdźmy, czy kasa fiskalna dla hydraulika jest konieczna.

Kto ma obowiązek ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej?

Przepisy wynikające z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, nakładają na podatników obowiązek ewidencji sprzedaży na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych na kasie rejestrującej. Kasę fiskalną bezwzględnie powinni posiadać przedsiębiorcy, kiedy:

  • obroty ze sprzedaży w ciągu roku przekroczyły kwotę 20 tys. zł lub proporcjonalnie do kwoty 20 tys. zł w przypadku podatników rozpoczynających działalność w trakcie trwania roku podatkowego a dla działalności prowadzonej przez podatnika nie znajduje zastosowanie zwolnienie ze względu na rodzaj prowadzonej działalności;
  • czynności wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej są wyłączone ze zwolnień z kasy fiskalnej na podstawie § 4 Rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących;
  • dokonują dostawy towarów w trybie wysyłkowym, lecz nie spełnili wszystkich wymagań dotyczących zwolnienia, tj. otrzymywanie całości zapłaty za dostawę towarów, za pośrednictwem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, banku lub poczty, a z prowadzonej ewidencji sprzedaży oraz dowodów wpłaty jasno wynika, kto jest nabywcą towaru i co jest przedmiotem transakcji.

Podatnicy, którzy mogą korzystać ze zwolnienia z ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej zobowiązani są do prowadzenia ewidencji sprzedaży bez rachunkowej.

Obowiązkowa kasa fiskalna dla hydraulika a możliwość zwolnienia podmiotowego z kasy

Zwolnienie przedmiotowe z kasy fiskalnej dotyczy świadczonych usług lub sprzedawanych towarów w ramach prowadzonej działalności, które zgodnie z przepisami nie podlegają ewidencjonowaniu na kasie fiskalnej. Innymi słowy, są to świadczone usługi i sprzedawane towary, które nie muszą być nabijane na kasę fiskalną.

Lista towarów oraz czynności, które mogą korzystać ze zwolnienia zawarta została w załączniku do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Przedsiębiorca, który dokonuje sprzedaży towarów lub usług wymienionych we wspomnianym załączniku, na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, nie ma obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Wśród czynności wymienionych w załączniku nie znajdują się m.in. usługi hydrauliczne, dlatego też przedsiębiorca świadczący ten typ usług, bezwzględnie nie może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego z kasy fiskalnej.

Wyjątek może stanowić zwolnienie ze względu na sposób otrzymania zapłaty, które zostało wymienione w II części załącznika dotyczącego czynności zwolnionych z ewidencjonowania. W załączniku tym bowiem znajduje się przepis, który pozwala na skorzystanie ze zwolnienia przy świadczeniu usług na rzecz osób fizycznych lub rolników ryczałtowych, jeżeli usługodawca otrzyma w całości zapłatę za wykonane czynności za pośrednictwem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, banku lub poczty. Warunkiem dodatkowym jaki musiałby spełnić podatnik, jest posiadanie dowodów wpłaty i prowadzenie szczegółowej ewidencji sprzedaży, z których jasno wynika, jakiej czynności dotyczyła zapłata.

Przykład 1.
Pan Eugeniusz świadczy usługi zakładania instalacji CO, gazowych i kanalizacyjnych. Za swoje usługi nie pobiera gotówki, lecz całość zapłaty, którą otrzymuje na rachunek bankowy. Wyciąg bankowy stanowi dowód wpłaty za świadczenia. Biorąc pod uwagę sposób zapłaty za usługi, który bez wyjątku zostaje przeprowadzony drogą bezgotówkową, pan Eugeniusz może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z ewidencji na kasie fiskalnej. Podstawowym warunkiem jaki musi spełnić, jest prowadzenie ewidencji sprzedaży bez rachunkowej.

Czym jest zwolnienie podmiotowe z kasy rejestrującej?

Co do zasady kasa fiskalna dla hydraulika nie jest obowiązkowa bowiem może On skorzystać ze zwolnienia podmiotowego. Warunkiem zwolnienia jest nieprzekroczenie limitu obrotu ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20 tys. zł w ciągu roku podatkowego. Jeśli zaś przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą w ciągu roku, limit sprzedaży oblicza się proporcjonalnie do ilości dni prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu roku.

Przykład 2.
Pan Wojciech rozpoczął swoją działalność gospodarczą w styczniu 2021roku. W związku ze wzrostem zainteresowania usługami hydraulicznymi nastąpił gwałtowny wzrost sprzedaży usług na rzecz osób prywatnych, w wyniku czego limit zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej został przekroczony 17 sierpnia. Do tej pory przedsiębiorca wprowadzał sprzedaż do ewidencji sprzedaży bez rachunkowej i księgował przychód na koniec każdego dnia. W jakim terminie powinien zacząć korzystać z kasy rejestrującej?

Kasa fiskalna musi być zainstalowana w ciągu dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym przekroczono limit, dlatego też ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej należy rozpocząć najpóźniej 1 listopada.

Jak obliczyć limit zwolnienia podmiotowego?

Podatnicy, którzy nie mają odgórnego obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej i nie mogą skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego zobowiązani są do ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej po przekroczeniu limitu 20 tys. zł. Przy czym limit zwolnienia podmiotowego oblicza się proporcjonalnie do dni wykonywanej działalności gospodarczej w ciągu danego roku.

Przykład 3.
Pan Marek prowadzi działalność od 12 lutego i chciałby obliczyć limit, do którego może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z kasy rejestrującej.

Ilość dni prowadzonej działalności gospodarczej w ciągu roku: 323
Limit: 20 000 x 323 : 365 = 17 698,63 zł

Po przekroczeniu limitu 17 698,63 zł pan Marek zobowiązany będzie do zainstalowania kasy fiskalnej i ewidencjonowania na niej sprzedaży dokonywanej na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych.

Jeśli podatnik przekroczy limit sprzedaży, nie musi instalować kasy rejestrującej od razu po przekroczeniu limitu. Co do zasady podatnik powinien w ciągu 2 miesięcy (od momentu przekroczenia limitu obrotu sprzedaży 20 tys. zł, licząc od końca miesiąca, kiedy go przekroczono) rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży na kasie rejestrującej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów