Poradnik Przedsiębiorcy

Choroba pracownika - wskazówki dla pracodawcy

Za czas niewykonywania pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jeżeli przepis prawa tak stanowi. Najczęstszym przykładem, kiedy pracownik nie świadczy pracy, a zachowuje prawo do wynagrodzenia, jest nieobecność, którą powoduje choroba pracownika.

Choroba pracownika  - obowiązek dostarczenia zwolnienia lekarskiego

Pracownik, który otrzymał papierowe zwolnienie lekarskie (ZUS-ZLA), ma obowiązek dostarczyć je do swojego pracodawcy w ciągu 7 dni od dnia wystawienia. Zanim pracownik to zrobi, bardzo ważne jest, by sprawdził, czy wszystkie dane zawarte na zwolnieniu się zgadzają, czy NIP pracodawcy, pesel pracownika, daty niezdolności do pracy są właściwie wpisane oraz czy znajduje się na nim podpis lekarza i pieczątka stosownej przychodni lekarskiej. W przypadku kiedy błędnie wystawione zwolnienie lekarskie trafi do pracodawcy, zobowiązany jest on zwrócić je pracownikowi celem poprawienia.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie - ZUS e-ZLA

Od 1 stycznia 2016 r. w obiegu zaczęły funkcjonować również elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA). Lekarz wystawiający takie zwolnienie przekazuje zaświadczenie lekarskie e-ZLA elektronicznie do ZUS-u. ZUS udostępnia e-ZLA płatnikowi składek (czyli pracodawcy) na jego profilu PUE ZUS nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA. Jeżeli ubezpieczony pracownik ma utworzony profil na PUE ZUS, informacja ta jest przekazywana także jemu. Nadmienić tu należy, że od 1 lipca 2018 r.  będą wystawiane wyłącznie zwolnienia elektroniczne, co znaczy, że wszyscy płatnicy składek, jak również przychodnie medyczne będą zobligowane do utworzenia swojego profilu ePUAP.

Choroba pracownika daje prawo do  wynagrodzenia chorobowego

Choroba pracownika przez pierwsze 33 dni w danym roku kalendarzowym daje prawo do wynagrodzenia pokrywanego jest ze środków pracodawcy. W przypadku pracowników powyżej 50. roku życia jedynie przez pierwsze 14 dni wynagrodzenie jest płatne przez pracodawcę. Jeżeli łącznie liczba dni wszystkich zwolnień przekracza jednak te 33 lub 14 dni, wówczas kolejno od 34. lub 15. dnia począwszy, wypłacany jest zasiłek chorobowy finansowany przez ZUS. Prawo do zasiłków i ich wysokość ustalają oraz zasiłki te wypłacają płatnicy składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych według stanu na 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego. Do liczby ubezpieczonych wlicza się osoby zgłoszone na 30 listopada do ubezpieczenia chorobowego, w tym: pracowników, zleceniobiorców, osoby wykonujące pracę nakładczą, które przystąpiły do ubezpieczenia chorobowego.

Zasady wypłacania zasiłku chorobowego

W sytuacji gdy zasiłki wypłaca ZUS, czyli w przypadku kiedy pracodawca zatrudnia mniej niż 20 osób, należy złożyć wypełniony (przez pracodawcę) druk Z-3 oraz oryginał zwolnienia lekarskiego, które pracownik musi dostarczyć do pracodawcy w ciągu 7 dni (późniejsze dostarczenie dokumentów wiąże się z obniżeniem o 25% zasiłku chorobowego, począwszy od 8 dnia do dnia dostarczenia).

Zasady obliczania wynagrodzenia chorobowego

Wynagrodzenie za czas choroby oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Podstawą wymiaru wynagrodzenia chorobowego przysługującego pracownikom jest przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe, finansowanych ze środków pracownika. Wynagrodzenie chorobowe stanowi podstawę naliczenia składki zdrowotnej i zaliczki na podatek.

Zasady obliczania zasiłku chorobowego

Zasiłki: