0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Korekta JPK_V7 - zasady składania korekt

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy muszą składać nowe pliki JPK_V7. Mimo że powyższy obowiązek istnieje już od kilku miesięcy, nadal sprawia liczne problemy podatnikom, a także osobom ich rozliczającym. Duże problemy podatnicy mają także z korektami JPK_V7. Tym samym dobrze znać zasady ich dokonywania. Kiedy powinna być złożona korekta JPK_V7? Wyjaśniamy w artykule!

Korekta JPK_V7- zasady składania 

Na wstępie należy zwrócić uwagę, że składając korektę JPK_V7, należy wypełnić pozycję CelZlozenia, wpisując cyfrę 2. Cyfrę tę wpisujemy należnie niezależnie od liczby składanych korekt za dany okres. 

Przykład 1.

Podatnik, dokonując sprawdzenia wysłanego JPK_V7, zauważył błąd. W związku z tym złożył korektę JPK_V7. Po złożeniu korekty okazało się, że dział handlowy nie dostarczył do działu księgowego trzech faktur sprzedaży. Tym samym podatnik złożył ponownie korektę JPK_V7. Czy w związku z tym podatnik w celu złożenie korekty wpisuje cyfrę 3?

W tym przypadku, jak to już opisaliśmy, należy ponownie wpisać cyfrę 2. 

Przypomnijmy, że JPK_V7 zawiera zarówno ewidencję, jak i deklarację. Podatnik nie musi wypełniać obu części, gdy dokonujemy korekty tylko jednej z nich, np. ewidencyjnej. 

Korygowana część musi być wypełniona w całości, czyli wszystkie pozycje, nie tylko te, które korygujemy. 

Przykład 2.

Podatnik dokonuje korekty pliku JPK_VAT części ewidencyjnej w zakresie NIP-u kontrahenta. Nie zmienia terminu zwrotu podatku. Czy w takiej sytuacji musi dokonywać korekty części deklaratoryjnej?

Tutaj zmiana dokonana przez podatnika nie będzie miała wpływu na termin zwrotu nadwyżki VAT wynikający z przesłanego wcześniej rozliczenia części deklaracyjnej. Podatnik nie musi więc dokonywać korekty części deklaratoryjnej. 

Tym samym może on dokonywać korekt zarówno części deklaracyjnej, jak i ewidencyjnej. W praktyce bardzo często jednak dokonujemy korekty obu z nich. 

Czynny żal a korekta JPK_V7

Plik JPK składa się z dwóch części: ewidencyjnej i deklaracyjnej. Co istotne, część ewidencyjna jest księgą w rozumieniu art. 53 § 21 pkt 3 Kodeksu karnego skarbowego. Tym samym obecnie składamy do organu także księgę.

W świetle art. 61a kks wprowadzono sankcję za złożenie nierzetelnej lub wadliwej księgi. Obecnie grozi za to grzywna – maksymalnie do 240 stawek dziennych. W przypadku, gdy czyn jest mniejszej wagi, grzywna jest taka, jak za wykroczenie skarbowe.

Powyższe oznacza, że podatnik, dokonując korekty części ewidencyjnej, winien złożyć czynny żal

Zapis korekty w nowym JPK_V7 na podstawie faktury korygującej 

Podstawą zapisu korekty w części ewidencyjnej nowego JPK_V7 często jest wystawiana faktura korygującą. Wpisujemy ją za okres, za który zgodnie z przepisami ustawy o VAT powinna być ona rozliczona. 

W przypadku, gdy wielkość korekt przyjmuje wartość ujemną, musimy je tak wykazać w JPK_V7.

W przypadku, gdy faktura pierwotna i korygująca mają być rozliczane za ten sam okres rozliczeniowy, możemy dokonać tylko jednego wpisu. W takim przypadku należy jedynie uwzględnić wartości z faktury korygującej. 

Przykład 3.

Podatnik dokonał sprzedaży mebli za kwotę 3000 zł plus VAT 690 zł. Faktura została wystawiona 15 marca. Podatnik zauważył, że kwota na fakturze jest zawyżona. Meble zgodnie z cennikiem kosztują 2000 zł. W związku z tym wystawił fakturę korygującą na kwotę 2000 zł plus VAT 460 zł. Korekta JPK_V7 został wystawiona 22 marca, czyli zarówno faktura, jak i korekta są wystawione w tym samym miesiącu.

W takiej sytuacji podatnik w JPK_V7 może dokonać zbiorczego zapisu. Podatnik musi  rozliczyć kwotę tylko z faktury korygującej. Tym samym wpisuje tylko kwotę 2000 zł plus VAT 460 zł.

Faktury korygujące a oznaczenie GTU 

Przypomnijmy, że podatnicy muszą w nowym JPK niektóre faktury oznaczać kodami GTU. Podatnicy wystawiający faktury korygujące zastanawiają się, czy także muszą je oznaczać kodami GTU. 

Przykład 4.

Podatnik dokonał sprzedaży papierosów i napojów energetycznych. Wystawił fakturę dokumentującą sprzedaż. Kupujący zwrócił napoje energetyczne. W związku z tym podatnik musiał wystawić fakturę korygującą. Czy korektę należy też w ewidencji JPK_V7 oznaczyć symbolem GTU?

W tej sytuacji korekta dotyczy wyłącznie towaru nieobjętego oznaczeniami GTU. Tym samym faktury korygującej nie należy oznaczać́ GTU w JPK_V7. 

Ministerstwo wyjaśniło, że faktury korygujące w nowym JPK_VAT z deklaracją muszą mieć w ewidencji oznaczenie kodami GTU, mimo że faktura pierwotna była rozliczona przed wprowadzeniem nowego JPK_VAT z deklaracją.

Przykład 5.

Podatnik prowadzi hurtownię napojów i alkoholu. Dokonał sprzedaży alkoholu. Wystawił fakturę VAT. Kupujący dokonał zwrotu części towaru. Czy w takiej sytuacji podatnik winien w ewidencji wykazać fakturę korygującą z oznaczeniem GTU_01?

Tak, w tym przypadku podatnik winien również oznaczyć w ewidencji GTU_01. Tutaj korekta dotyczy bowiem towarów oznaczonych GTU_01. 

Faktury korygujące – oznaczenie kodami TP MPP

W przypadku istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT ewidencja VAT powinna zawierać oznaczenie „TP”. Dotyczy więc to transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi

Powiązania występujące pomiędzy:

  1. podmiotami, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot lub

  2. podmiotami, na które wywiera znaczący wpływ ten sam inny podmiot lub małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

  3. spółką niemającą osobowości prawnej i jej wspólnikami, oraz

  4. podatnikiem i jego zagranicznym zakładem.

Przez wywieranie znaczącego wpływu rozumie się:

  • posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów w kapitale lub posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających bądź posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub

  • faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub

  • pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

W takiej sytuacji podatnik musi również fakturę korygującą oznaczać TP w ewidencji JPK_V7

W przypadku natomiast transakcji oznaczonych MPP zasada oznaczania faktur korygujących jest zbliżona do korekt oznaczanych GTU.

W przypadku, gdy w wyniku korekty transakcja jest nadal objęta obowiązkowym MPP, faktura korygująca winna być oznaczona w pliku JPK_V7 kodem MPP. 

Jednak w przypadku korekty pozycji z faktury pierwotnej nieobjętych obowiązkowym MPP nie musimy korekty oznaczać w ewidencji tym kodem. 

Podsumowując, podatnicy muszą zwracać szczególną uwagę na faktury korygujące. W tym przypadku musimy uważać, aby je poprawnie oznaczać.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów