0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kredyt dla firm - co należy wiedzieć wybierając finansowanie?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Istnieje wiele warunków, dla których prowadzona jest działalność gospodarcza – może to być na przykład ciągły rozwój czy innowacyjność przedsiębiorstwa. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności firma korzysta z samofinansowania bądź też z finansowania zewnętrznego. Niewiele przedsiębiorstw może pozwolić sobie na rozwój bez dodatkowych środków. W związku z tym rola kredytowania przedsiębiorstw w ostatnich czasach bardzo wzrosła. Na rynku istnieje wiele dostępnych form finansowania działalności gospodarczej. Dostępność usług finansowych spowodowała w ostatnich latach wzrost zapotrzebowania na usługi kredytowe. Jaki kredyt dla firm jest najlepszy? Na co zwrócić szczególną uwagę? Odpowiedzi w poniższym artykule. 

Kredyt dla firm - uwarunkowania prawne

W Polsce kredytowanie przedsiębiorstw reguluje ustawa Prawo bankowe. Znajduje się tam kompendium wiedzy na temat rodzajów kredytów bankowych oraz wymagań dokumentacji kredytowej. Przedsiębiorca prowadzący swój biznes jako jednoosobowa działalność gospodarcza i w oparciu o uproszczoną księgowość może skorzystać z kredytów obrotowych zarówno w rachunku bieżącym, jak i w rachunku kredytowym przeznaczonym na bieżącą działalność gospodarczą. W przypadku zapotrzebowania na finansowanie inwestycji, na przykład w postaci zakupu nowego samochodu czy nowej maszyny, może skorzystać on z kredytu inwestycyjnego. W zależności od rodzaju kredytu okres kredytowania, czyli czas, na jaki bank udostępnia firmie finansowanie, może być krótki – tj. do trzech lat – lub długi, tj. powyżej trzech lat.

Kredyt dla firm - jak szukać?

Kiedy już wiemy, że potrzebujemy skorzystać z dodatkowego finansowania, należy się do tego odpowiednio przygotować. Przedsiębiorca może samodzielnie przeglądać oferty bankowe obecne na rynku bądź skorzystać z profesjonalnego doradztwa finansowego czy bankowego. Każda z tych form ma swoje plusy i minusy. Samodzielna weryfikacja ofert zabiera często dużo czasu, na co przedsiębiorca nie zawsze może sobie pozwolić, natomiast jest bezpłatna. Istnieje stwierdzenie: „Nie rób czegoś, co ktoś zrobi za ciebie lepiej”. Czasami lepiej powierzyć wyszukiwanie najkorzystniejszej dla nas oferty specjalistom, a zaoszczędzony w ten sposób czas można wykorzystać na bieżącą działalność firmy. Oczywiście korzystanie z usług doradców finansowych czy bankowych wiąże się z opłatami za nie. Często koszty ponoszone w ten sposób są dobrą inwestycją. Doradca finansowy zajmie się wyborem najlepszej, najkorzystniejszej oferty na rynku, przygotuje razem z nami komplet wymaganych dokumentów do banku oraz wynegocjuje dla nas najlepsza cenę kredytu, czyli jego oprocentowanie.

Wymagane dokumenty przy kredycie firmowym

Kiedy prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą, komplet wymaganych dokumentów nie będzie zbyt obszerny. Niezbędne będą poniższe dokumenty:

 • dowód osobisty wnioskodawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)

 • dokumenty założycielskie (np. wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, umowa spółki cywilnej wraz z aneksami)

 • ostatnia deklaracja PIT 36/36L wraz z potwierdzeniem złożenia w urzędzie skarbowym

 • dowód opłacenia podatku lub zaświadczenie o braku zaległości wobec urzędu skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 • podsumowanie książki przychodów i rozchodów

 • prognozy finansowe wymagane na cały okres kredytowania

 • wniosek kredytowy.

Po przedłożeniu wymaganych dokumentów bank dokona oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa i podejmie decyzję o przyznaniu bądź też nie wnioskowanego finansowania.

Zabezpieczenia kredytu firmowego

Każde finansowanie udzielane przez bank musi być odpowiednio zabezpieczone. Prawne zabezpieczenia spłaty kredytu mogą być dokonywane w wielu formach. Każda z nich ma swoje specyficzne cechy, które podnoszą lub obniżają ich przydatność dla potrzeb banku. Zwróćmy uwagę na dwie grupy zabezpieczeń, które bank może chcieć od nas przyjąć.

1. zabezpieczenia o charakterze rzeczowym, do których zalicza się:

 • hipotekę – obciąża ona nieruchomość dłużnika prawem do dochodzenia roszczenia przez wpis do ksiąg wieczystych. Daje wierzycielowi (np. bankowi) pierwszeństwo dochodzenia swych praw nawet po zmianie właściciela nieruchomości
 • zastawy rejestrowe – mogą być ustanawiane na rzeczach ruchomych przedsiębiorcy. Od umowy zastawu ogólnego zastaw rejestrowy różni się tym, że przedmiot zastawu może pozostać w posiadaniu kredytobiorcy, co w przypadku zastawu ogólnego jest niedopuszczalne
 • zastaw na prawach – dotyczy praw zbywalnych, tj. papierów wartościowych, udziałów w spółkach, praw w zakresie wynalazczości
 • kaucja – kaucjodawca składa bankowi zabezpieczenie w postaci środków pieniężnych, książeczek i bonów oszczędnościowych lub innych przedmiotów wartościowych czy instrumentów pieniężnych
 • blokada środków na rachunku bankowym – wyodrębnienie środków na rachunku bankowym lub powierzonych bankowi depozytów należących do przedsiębiorcy lub poręczyciela i udostępnieniu kredytodawcy w momencie powstania zaległych roszczeń
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie – upoważnia bank do przewłaszczenia ruchomych przedmiotów (np. maszyn, pojazdów, zapasów, biżuterii) na pokrycie roszczeń z tytułu niespłaconego kredytu

2. ​zabezpieczenia o charakterze osobowym, do których zalicza się:

 • gwarancję bankową lub ubezpieczeniową – zobowiązanie banku lub ubezpieczyciela do zapłaty sumy pieniężnej kredytodawcy odpowiadającej kwocie niespłaconych rat kredytu, należnych odsetek i kosztów postępowania, jeśli kredytobiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wobec banku – wierzyciela. Nabywcą gwarancji w tym przypadku jest kredytobiorca
 • poręczenie wekslowe zobowiązujące poręczyciela na równi z wystawcą weksla do spłaty kredytu ustalonych w terminach płatności
 • poręczenie według prawa cywilnego – poręczyciel zobowiązuje się do spłaty kredytu w razie uchylenia się kredytobiorcy od wywiązania się ze zobowiązań
 • cesja wierzytelności – jako zabezpieczenie kredytu jest to umowa pomiędzy przedsiębiorcą a bankiem udzielającym kredytu, na mocy której przedsiębiorca przenosi na bank swoje prawo do otrzymania konkretnej sumy za sprzedane towary lub usługi
 • przystąpienie do długu kredytowego – do dotychczasowego kredytobiorcy – dłużnika przystępuje osoba trzecia w charakterze dłużnika solidarnego
 • pełnomocnictwo do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych firmy – może być udzielane przez kredytobiorcę lub osobę trzecią
 • weksel własny in blanco – dokument zawierający podpis wystawcy weksla, nie zawiera jednak określenia sumy wekslowej i terminu płatności. Jako samoistne zabezpieczenie kredytu przyjmowany jest od kredytobiorców dobrze znanych bankowi o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 k.p.c. – przyjmowane zamiennie z wekslem własnym in blanco, stosowane najczęściej do dużych ekspozycji kredytowych, może dotyczyć zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy.

W zależności od rodzaju kredytu i jego przeznaczenia może to być kredyt zabezpieczony jednym lub kilkoma zabezpieczeniami. Zdarzają się kredyty niezabezpieczone – wynika to często z bardzo dobrej sytuacji finansowej przedsiębiorcy, długotrwałej współpracy z bankiem oraz rodzaju produktu kredytowego. Bez względu na ilość zabezpieczeń musimy zwrócić uwagę również na ich koszty. Wybierajmy te, które są dla nas jako przedsiębiorcy najkorzystniejsze, ale również realnie tanie. Przykładowo koszt ustanowienia hipoteki na nieruchomości należącej do nas to 200 zł. Podobnie kształtuje się kwota wpisu zastawu do rejestru zastawów – to również koszt 200 zł. Zabezpieczenia osobowe najczęściej są bezkosztowe jak na przykład pełnomocnictwo do rachunków bankowych czy wystawienie weksla in blanco. Bardzo korzystnym dla banku oraz szybkim w egzekucji oraz ostatnio dość popularnym jest przyjmowanie od kredytobiorców oświadczeń o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c. Jednak koszt takiego zabezpieczenia wacha się w przedziale od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

Bez względu na to, na co potrzebny jest przedsiębiorcy kredyt firmowy oraz na jego formę zabezpieczenia i koszty, należy pamiętać, że właściwe przygotowanie oraz wsparcie dobrego specjalisty może uchronić nas przed kłopotami finansowymi.   

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów