0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak poprawić zdolność kredytową firmy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Młode firmy często borykają się z problemem niskiej zdolności kredytowej. Na początku działalności ich dochody nie są duże. Powoduje to, że przedsiębiorstwa te nie posiadają również historii kredytowej, przez co nie są  wiarygodne dla banków. Na szczęście istnieje kilka prostych sposobów, aby poprawić zdolność kredytową firmy. Ten artykuł podpowie, jak poprawić zdolność kredytową firmy!

Czym jest zdolność kredytowa?

Według prawa bankowego zdolność kredytowa to gotowość do spłaty kredytu wraz z odsetkami w określonych terminach płatności. Każdy bank ma swoje kryteria wyliczania zdolności kredytowej, jednakże wszystkie traktują ją jako czynnik konieczny do przyznania kredytu. Głównym kryterium branym pod uwagę podczas oceny zdolności kredytowej firmy jest zestawienie przychodów i rozchodów firmy ponoszonych w każdym miesiącu. Na zdolność wpływa też branża, w której prowadzona jest działalność oraz czas jej prowadzenia. Dobre opinie w ZUS i urzędzie skarbowym będą dodatkowymi atutami. Ponadto bank sprawdzi właścicieli firmy, uwzględniając takie informacje o nich, jak wiek, stan cywilny, wykształcenie, posiadane konta bankowe, czy też historia kredytowa. Jeśli jest ona pozytywna, to przed bankami osoba starająca się o kredyt staje się wiarygodnym klientem. Powszechnie przyjęło się, że im dłuższa historia kredytowa, tym większa szansa na przyznanie kredytu. W przypadku jej braku sprawy mogą się trochę skomplikować, dlatego przed wzięciem kredytu warto wcześniej kupić coś na raty - i spłacać je w terminie! - aby stać się dla banku bardziej wiarygodnym kredytobiorcą.

Pomoc doradcy finansowego

Większość młodych i małych biznesów nie posiada dedykowanego specjalisty do zajmowania się finansami i rolę tą najczęściej pełnią ich właściciele, którzy nie zawsze są biegli w tych kwestiach. Dobrym rozwiązaniem będzie konsultacja z doradcą finansowym, który pomoże w planowaniu firmowych finansów oraz doradzi w zakresie poprawy zdolności kredytowej poprzez wskazanie, jakie zasoby firmy mogą stanowić dodatkowe zabezpieczenie dla kredytu.

Jak poprawić zdolność kredytową firmy - zabezpieczenie kredytu środkami firmy

Zabezpieczenie kredytu to nic innego, jak zabezpieczenie zobowiązań kredytowych za pomocą środków firmy, a w niektórych przypadkach też za pomocą środków należących do właścicieli działalności. Zabezpieczeniem mogą być różnego rodzaju majątek i hipoteki firmy, które mogą stanowić wartość dla banku. Może być to zarówno samochód, jak i zwykły biurowy fotel. Za pomocą certyfikowanych rzeczoznawców, bank dokonuje wyceny środków firmy, które mają zostać użyte do zabezpieczenia kredytu. Należy pamiętać, że wartość rzeczywista przedmiotu, zwłaszcza specjalistycznego, może być znacznie większa niż ta, na którą wyceni ją bank. Spowodowane jest to tym, że dla banku bardziej zachęcające są przedmioty, które można łatwo spieniężyć, a sprzęt specjalistyczny do takich nie należy.

Do innego obszaru, który może pomóc w poprawie zdolności kredytowej należą aktywa firmy. Zalicza się do nich gotówkę, lokaty, obligacje oraz inne papiery wartościowe. Część banków preferuje aktywa jako formę zabezpieczenia, gdyż łatwiej je spieniężyć niż przedmioty materialne. Czasami banki uznają też szacowane przychody na podstawie zawartych już umów handlowych, zwłaszcza jeśli klientem firmy są instytucje publiczne.

Amortyzacja środków trwałych a wniosek o kredyt

Amortyzacja środków trwałych pozwala na płacenie niższych podatków, ale w przypadku starania się o kredyt, może stać się przeszkodą w jego uzyskaniu, gdyż obniża przychód firmy. Część banków nie odliczy amortyzowanych środków od kosztów uzyskania przychodu, przez co zdolność kredytowa firmy zmaleje. Dobrym rozwiązaniem w tym przypadku będzie dołączenie do wniosku kredytowego tabel amortyzacyjnych lub dowodów zakupu środków trwałych wraz z wyjaśnieniem, jaki mają wpływ na przychodu firmy. Dla większości banków będzie to wystarczający do uznania dokument, przez co uwzględniony zostanie wyższy przychód firmy, a zdolność kredytowa wzrośnie.

Starając się o kredyt nie można zapominać o posiadaniu biznesplanu zawierającego szczegółowy budżet inwestycyjny. To właśnie dzięki tym dokumentom, bank może podjąć decyzję, czy udzielić kredytu, pomimo iż zdolność kredytowa firmy nie jest zbyt duża. Zwłaszcza, że coraz więcej banków decyduje się wyjść naprzeciw młodym firmom i wprowadziło specjalne oferty kredytowe, skierowane do nowo powstałych biznesów.

Formy na poprawienie płynności finansowej firmy

Na kłopoty finansowe firmy można wykorzystać również inne sposoby niż zaciągnięcie kredytu. Jest wiele sposobów, aby przedsiębiorstwo nie utraciło płynności finansowej.

Kredyt kupiecki

Występuje wówczas, kiedy dana firma chce zakupić określone produkty, ale nie ma na nie wystarczającej gotówki. W tej sytuacji sprzedający może zdecydować się na udzielenie kupującemu kredytu kupieckiego, czyli odroczenia płatności odbiorcy za zakupione wyroby. Kredyt kupiecki (kredyt handlowy, pożyczka pieniężna) generuje dla firmy korzyści m.in. pozwala na zwiększenie sprzedaży, czy stymuluje gromadzenie zapasów przedsiębiorstwa. Istotne jest również, że kupujący może zredukować najbardziej płynne aktywa (jeżeli ma nadpłynność może wygenerować dodatkowy przychód z zainwestowanych pieniędzy), a jeżeli ma niedobór płynności, unika kosztów korzystania np. z kredytu bankowego. 

Faktoring

Faktoring, to wykup nieprzeterminowanych wierzytelności firm, należnych im od odbiorców z tytułu dostaw towarów lub usług. Generalnie faktoring zamienia aktywa obrotowe o niższej płynności (należności) na gotówkę. Firma, która sprzedaje wierzytelność nazywa się faktorantem, a kupujący faktorem. Najczęściej faktor zgadzając się wykupić wierzytelność wpłacając zaliczkę np. 80% wartości faktury, pomniejszonej o koszty (marże, prowizje) zobowiązuje się także do świadczenia na jego rzecz określonych usług takich jak: windykacja należności, wysyłanie monitów, badanie sytuacji finansowej dłużników, prowadzenie ksiąg handlowych i rachunkowych faktoranta, czy rozliczanie transakcji między faktorantem a dłużnikiem. W dniu zapadalności płatności za fakturę i dokonaniu zapłaty przez dłużnika na rzecz faktora, przelewa on na konto dostawcy usług, pozostałą do zapłaty, niezaliczkowaną część faktury.

Forfaiting

Forfaiting, to wykup przez wyspecjalizowane instytucje forfaitingowe (głównie banki), wierzytelności przysługującym przedsiębiorcom w stosunku do kontrahentów. Instytucja forfaitingowa wykupuje pojedyncze wierzytelności przysługujące firmom przejmując na siebie ryzyko wypłacalności dłużników. Wierzytelności będące przedmiotem przelewu w ramach umów forfaitingowych, mają okres płatności od 6 miesięcy do 5 lat, a czasami nawet 10 lat. 

Kapitały podwyższonego ryzyka

Dotyczą firm na wczesnym etapie rozwoju lub wchodzących na rynek. Dostawcami takiego kapitału są fundusze typu private equity (na każdym etapie rozwoju firmy) lub venture capital (wczesna faza rozwoju firmy). Fundusze nie tylko dostarczają odpowiednich środków, ale również wspierają w dalszym rozwoju firmę. Jeżeli Twoja firma dopiero powstała i nie możesz pozyskać środków od takich instytucji postaraj się poszukać na rynku ofert od tzw. Aniołów Biznesu, którzy działają na zbliżonych zasadach do funduszy venture capital.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów