0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Limit zwolnienia z VAT przy zawieszeniu działalności

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zwolnienie podmiotowe w podatku VAT charakteryzuje się rocznym limitem, który nie może zostać przekroczony. W przypadku przekroczenia podatnik traci prawo do zwolnienia. W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się natomiast, jak ustalić limit zwolnienia z VAT przy zawieszeniu działalności? Czy na roczny limit zwolnienia ma wpływ okoliczność zawieszenia działalności gospodarczej przez podatnika podatku VAT? Odpowiadamy!

Zasady ustalania limitu zwolnienia podmiotowego

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Stosownie do art. 113 ust. 5 ustawy, jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc, począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Natomiast zgodnie z art. 113 ust. 9 ustawy zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Przepis art. 113 ust. 10 ustawy stanowi, że jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc, począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

W świetle powyższego należy zatem wyjaśnić, że zwolnienie podmiotowe od podatku VAT przysługuje pod warunkiem zachowania rocznego limitu sprzedaży. W przypadku gdy podatnik rozpoczyna w danym roku podatkowym prowadzenie działalności gospodarczej, kwotę limitu oblicza się w sposób proporcjonalny.

W momencie przekroczenia limitu określonego w art. 113 ustawy o VAT podatnik traci prawo do zwolnienia od podatku. Utrata następuje z dniem dokonania czynności przekraczającej limit.

Zawieszenie działalności gospodarczej na gruncie podatku VAT

Ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera w art. 2 definicji zawieszenia działalności gospodarczej. Kwestia ta uregulowana została w ustawie Prawo przedsiębiorców. 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na zasadach określonych w niniejszej ustawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych.

W myśl art. 23 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni.

Stosownie do treści przepisu art. 25 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Z kolei zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:

  1. może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;
  2. może przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  3. może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
  4. ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  5. wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
  6. może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  7. może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą;
  8. może powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego.

Należy wskazać, że ani z przepisów ustawy o VAT, ani z przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców nie wynika, aby zawieszenie działalności gospodarczej zmieniało status podatnika podatku VAT. 

Podatnik, który zawiesza prowadzenie działalności gospodarczej na pewien czas, nadal pozostaje podatnikiem podatku od towarów i usług, z tym że w okresie zawieszenia wykonywania działalności przedsiębiorca nie prowadzi aktywnej działalności. 

Pomimo braku prowadzenia bieżącej działalności w okresie zawieszenia podatnik może w tym czasie podejmować pewne czynności jak np. sprzedaż środków trwałych. W takim przypadku nadal jest traktowany jako czynny podatnik VAT ze wszelkimi tego konsekwencjami polegającymi na konieczności odprowadzenia podatku należnego oraz złożenia deklaracji VAT.

Zawieszenie działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców nie powoduje ustania bytu podatnika podatku VAT, a jedynie przerwę w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Limit zwolnienia z VAT przy zawieszeniu działalności

Powyższe prowadzi do wniosku, że zawieszenie działalności gospodarczej pozostaje bez wpływu na limit zwolnienia od podatku VAT określony w art. 113 ustawy o VAT.

Czas zawieszenia działalności gospodarczej nie powoduje zatem zmniejszenia limitu zwolnienia proporcjonalnie do okresu zawieszenia.

Tak samo uznał też Dyrektor KIS w interpretacji z 5 września 2022 roku (nr 0113-KDIPT1-1.4012.538.2022.1.), gdzie organ podatkowy stwierdził, że po wznowieniu zawieszonej działalności gospodarczej, wnioskodawczyni nie jest uznana za podatnika rozpoczynającego działalność, lecz występuje jako podatnik kontynuujący tę działalność.

W związku z tym kwota limitu 200 000 zł, wynikająca z art. 113 ust. 1 ustawy, dająca prawo do zwolnienia od podatku od towarów i usług, dotyczy podatnika w pełnej wysokości, niezależnie od zawieszenia działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, a następnie jej ponownego wznowienia (w kolejnych latach). Fakt zawieszenia działalności gospodarczej nie ma wpływu na zmniejszenie kwoty limitu uprawniającej do korzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Tym samym po wznowieniu działalności gospodarczej w 2022 roku limit do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, wynosi 200 000 zł.

Analogicznie będzie przedstawiać się sytuacja, jeżeli chodzi o działalność sezonową. Również w takim przypadku okoliczność niewykonywania aktywności gospodarczej przez określoną część roku nie powoduje zmniejszenia limitu zwolnienia.

W obu powyższych przypadkach limit roczny wynosi 200 000 zł.

Zawieszenie działalności gospodarczej nie wpływa na limit określony w art. 113 ustawy o VAT. Okres zawieszenia działalności gospodarczej nie zmniejsza kwoty zwolnienia.

Podatnicy podatku VAT muszą mieć na uwadze, że zawieszenie działalności nie zmienia statusu podatkowego, co oznacza także, że pozostaje bez związku z limitem zwolnienia określonym w art. 113 ustawy o VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów