0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwolnienie z VAT kursów na prawo jazdy - czy jest możliwe?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Możliwość stosowania zwolnienia z VAT w zakresie prowadzenia kursów na prawo jazdy potwierdzały liczne interpretacje podatkowe wydawane w ciągu ostatnich lat, jednak wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydany w 2019 roku wzbudził wątpliwości podatników posiadających ośrodki szkolenia kierowców, czy w dalszym ciągu mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z VAT? Sprawdzamy, kiedy zwolnienie z VAT kursów na prawo jazdy jest możliwe!

Zastosowanie zwolnienia z VAT usług obejmujących kursy na prawo jazdy

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT), natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy (art. 8 ust. 1 ustawy o VAT).

Przepisy ustawy o VAT oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy przewidują dla niektórych towarów i usług zwolnienie z VAT, jednak trzeba mieć na uwadze, że zastosowanie zwolnienia od podatku, jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane. Polskie organy podatkowe zgodnie uznają, że na mocy art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług kursy na prawo jazdy zarówno kategorii B, jak i C, D i E są zwolnione z VAT, natomiast kursy na prawo jazdy kategorii A są opodatkowane podatkiem VAT, a zastosowanie ma wówczas podstawowa stawka VAT w wysokości 23%.

Niepewność wśród przedsiębiorców wywołał wyrok TSUE w sprawie C-449/17 z 14 marca 2019 roku. TSUE orzekł, że zwolnienie z VAT przysługuje wyłącznie w odniesieniu do usług o charakterze edukacyjnym, natomiast za takie usługi nie można uznać kursów na prawo jazdy.

Kursy na prawo jazdy opodatkowane VAT – wyrok TSUE

14 marca 2019 roku TSUE wydał wyrok w sprawie C-449/17, która dotyczyła jednej z niemieckich szkół jazdy. TSUE orzekł, że kursy na prawo jazdy nie podlegają zwolnieniu z VAT, ponieważ nie mogą być uznane za usługę edukacyjną. Niemiecka spółka początkowo opodatkowywała podatkiem VAT kursy na prawo jazdy, jednak po pewnym czasie uznała, że prowadzone przez nią kursy są usługą edukacyjną podlegającą zwolnieniu z podatku VAT. Niemiecki organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem spółki, następnie sprawa trafiła do sądu, który skierował pytanie do TSUE, czy kursy na prawo jazdy mogą być uznawane za kształcenie lub przekwalifikowanie zawodowe bądź za usługi nauczania prywatnego świadczone przez nauczycieli. W przypadku uzyskania pozytywnej odpowiedzi, kursy na prawo jazdy mogłyby korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 132 ust. 1 lit. i lub lit. j dyrektywy VAT. TSUE orzekł, że nauka jazdy nie jest rodzajem działalności edukacyjnej o charakterze powszechnym lub wyższym, kursy na prawo jazdy są kwalifikowane według TSUE jako nauczanie specjalistyczne, co skutkuje tym, że kursom na prawo jazdy nie przysługuje zwolnienie z VAT. Trybunał Konstytucyjny UE uznał, że choć prawdą jest, że nauczanie prowadzenia pojazdów w ramach szkoły jazdy obejmuje różne umiejętności natury praktycznej i teoretycznej, to jednak jest ono nauczaniem specjalistycznym, które nie jest samo w sobie równoważne z przekazywaniem wiedzy i kompetencji dotyczących obszernego i zróżnicowanego zespołu dziedzin, a także ich pogłębianiem oraz ich rozwojem, co jest charakterystyczne dla kształcenia powszechnego lub wyższego. Ostatecznie TSUE orzekł, że pojęcie „kształcenia powszechnego lub wyższego” w rozumieniu art. 132 ust. 1 lit. i) i j) Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 roku w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że nie obejmuje ono kursów jazdy prowadzonych przez szkołę jazdy, taką jak omawiana w postępowaniu głównym, w celu umożliwienia uzyskania uprawnień do prowadzenia pojazdów kategorii B i C1, o których mowa w art. 4 ust. 4 Dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie praw jazdy.

Wyrok został wydany w odniesieniu do niemieckiej spółki, jednak jest to wyrok mający zastosowanie dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym także dla Polski. Wyrok TSUE wzbudził wątpliwości w kwestii stosowanej dotychczas w Polsce praktyki w zakresie zwolnienia z opodatkowania kursów na prawo jazdy. Prawo do stosowania zwolnienia z VAT w zakresie kursów na prawo jazdy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług potwierdzały liczne interpretacje podatkowe, w szczególności interpretacja z 1 czerwca 2017 roku (sygn. nr 0113-KDIPT1-1.4012.123.2017.2.AK) wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Ministerstwo Finansów nie przedstawiło swojego stanowiska w sprawie opodatkowania podatkiem VAT kursów na prawo jazdy po wyroku TSUE, jednak wydane po tym wyroku interpretacje indywidualne w kwestii zwolnienia z VAT kursów na prawo jazdy świadczą o tym, że polskie organy podatkowe w dalszym ciągu stoją na stanowisku, że kursy na prawo jazdy mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z VAT. Przykładem mogą być interpretacje (sygn. 0114-KDIP4-2.4012.43.2020.1.WH) z 22 kwietnia 2020 roku oraz (sygn. 0114-KDIP4-2.4012.197.2022.1.MC) z 13 czerwca 2022 roku wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Zwolnienie z VAT kursów na prawo jazdy kategorii B – interpretacja indywidualna

W interpretacji indywidualnej (sygn. 0114-KDIP4-2.4012.197.2022.1.MC) z 13 czerwca 2022 roku wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wnioskodawca zadał pytanie, czy kursy na prawo jazdy kategorii B mogą korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi wyłącznie kategorii B w ramach ośrodka szkolenia kierowców. Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów prawo oświatowe i nie świadczy usługi w zakresie kształcenia i wychowania, a kursy na prawo jazdy kategorii B nie są przez niego świadczone jako jednostkę objętą systemem oświaty. Wnioskodawca nie posiada akredytacji, o której mowa w przepisach o systemie oświaty, a szkolenia nie są finansowane ze środków publicznych. Wnioskodawca prowadzi kursy kategorii B na podstawie przepisów uregulowanych w Ustawie z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy m.in. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził stanowisko zaprezentowane przez wnioskodawcę w zakresie prawa do korzystania ze zwolnienia z VAT w ramach prowadzonych przez niego kursów na prawo jazdy: „stwierdzić należy, że usługi obejmujące kursy na prawo jazdy kategorii »B«, spełniają definicję usług kształcenia zawodowego/przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy i są prowadzone w formach i na zasadach wskazanych w przepisach odrębnych. Zatem dla świadczonych przez Pana usług obejmujących kursy na prawo jazdy kategorii »B« zastosowanie znajduje zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy”.

Podsumowując, możemy stwierdzić, że kursy na prawo jazdy kategorii B mogą w dalszym ciągu korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Przykład 1.

Pan Jan prowadzi ośrodek szkolenia kierowców. W ramach działalności gospodarczej szkoli osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi wyłącznie kategorii B. Przedsiębiorca zastanawia się, czy prowadzone przez niego kursy na prawo jazdy podlegają zwolnieniu z VAT. Czy Pan Jan może skorzystać ze zwolnienia?

Pan Jan może korzystać ze zwolnienia z VAT kursów na prawo jazdy na mocy art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług. Podatnik zwolniony z VAT nie ma obowiązku wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 (art. 106b ust. 2 ustawy o VAT). Faktura musi jednak zostać wystawiona na żądanie nabywcy, jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty (art. 106b ust. 3 ustawy o VAT).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów