Poradnik Przedsiębiorcy

PIT-11 w 2019 r. - zmiany w terminie i sposobie przesyłania formularzy

PIT-11 dla pracownika tylko do końca stycznia

Zbliża się termin przygotowania PIT-11 i innych deklaracji podatkowych. Istotne jest, żeby płatnik (pracodawca) prawidłowo przygotował i wypełnił formularz PIT dla podatnika. Natomiast na podstawie otrzymanego od płatnika formularza PIT-11 podatnik dokonuje rozliczenia w rocznej deklaracji podatkowej PIT-37 i PIT-38. W związku z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018 poz. 2126), zmieniły się terminy i sposoby przesyłania formularzy PIT do urzędów skarbowych.

1 stycznia 2019 r. zaczynają obowiązywać znowelizowane przepisy wprowadzone ustawą z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawą z dnia  23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Nowe terminy do przesyłania formularza PIT

Zgodnie z powołaną powyżej nowelizacją formularze PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11 i PIT-8C za 2018 r. należy przekazać do urzędów skarbowych do końca stycznia 2019 r. Warto zwrócić uwagę, że od 2019 r. nie będzie możliwe przesyłanie powyższych formularzy PIT w formie papierowej.

Zgodnie z art.  45ba ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2018 poz. 1509):

  • Deklaracje i informacje, o których mowa w niniejszej ustawie, składa się urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. 

  • Deklaracje i informacje, o których mowa powyżej, mogą być składane urzędowi skarbowemu w formie dokumentu pisemnego, jeżeli wymienieni płatnicy lub inne podmioty są obowiązani sporządzić informację za dany rok dla nie więcej niż pięciu podatników. W przypadku deklaracji i informacji składanych w trakcie roku liczbę podatników ustala się, uwzględniając wszystkich podatników od początku roku do dnia sporządzenia tych deklaracji i informacji.

  • Przepis powyżej nie ma zastosowania do deklaracji oraz informacji, które w imieniu i na rzecz płatników lub wymienionych podmiotów składa urzędowi skarbowemu przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie ksiąg podatkowych w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej.

Warto zwrócić uwagę, że płatnicy, z wyłączeniem biur rachunkowych, którzy rozliczają do pięciu podatników, są zobowiązani przesłać formularze PIT-11 i PIT-8C w formie papierowej, do stosownego urzędu skarbowego, w terminie do końca stycznia roku następującego po danym roku, natomiast elektronicznie w terminie do końca lutego roku następującego po danym roku. Jeśli chodzi o przesłanie do podatnika – w tym przypadku powinni przesłać formularze do końca lutego roku następującego po danym roku.

Ważne!
W 2019 r. deklaracje i informacje podatkowe – PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, PIT-8C – sporządzone za rok 2018 nie mogą być już przesyłane do urzędów skarbowych w formie papierowej. Należy je wysyłać do urzędu skarbowego wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Płatnicy mogą korzystać z różnych systemów finansowo-księgowych, które poprzez specjalne moduły czy aplikacje umożliwiają wysyłanie wypełnionych i podpisanych formularzy PIT-11 drogą elektroniczną, bezpośrednio do urzędu skarbowego.

Do kiedy płatnik jest zobowiązany przekazać urzędowi skarbowemu PIT-11?

W terminie do 31 stycznia 2019 r. płatnicy są zobowiązani zgodnie z nowymi przepisami przesłać wypełnione deklaracje do odpowiednich urzędów skarbowych. Natomiast do końca lutego 2019 r. pracodawcy przesyłają PIT do pracowników, zatem termin ten pozostał bez zmian.

Deklarację PIT-11 powinni otrzymać podatnicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, ale także ci, którzy wykonują usługi w oparciu o umowę zlecenia, umowę o dzieło lub pobierają różnego rodzaju diety, zasiłki z tytułu ubezpieczenia społecznego, świadczenia z Funduszu Pracy czy stypendia naukowe.

Ważne!
Brak wykonania w terminie obowiązku przygotowania i wysłania deklaracji PIT-11 do podatnika może grozić nałożeniem grzywny na pracodawcę.

Przykład 1.

Pracodawca firmy produkującej opakowania wielokrotnego użytku, z uwagi na braki kadrowe nie przygotował dla wszystkich swoich pracowników deklaracji PIT-11. Dwóch pracowników nie otrzymało terminowo powyższych deklaracji, dlatego też nie złożyli rocznego zeznania podatkowego PIT-37 za 2018 r. Dopiero po wezwaniu z właściwego urzędu skarbowego do dostarczenia deklaracji PIT-37, pracownicy zaczęli wyjaśniać sprawę. Pracodawca dostarczył PIT-11 pracownikom, którzy na jego podstawie wypełnili i złożyli z opóźnieniem deklarację roczną. Pracownicy wielokrotnie musieli składać wyjaśnienia z zaistniałej sytuacji w urzędzie skarbowym.

Wobec tego, należy zauważyć, że mimo iż pracodawca nie dochował ustawowego terminu do przygotowania deklaracji PIT-11, to na podatniku spoczywał obowiązek przesłania zeznania podatkowego we właściwym terminie (tj. do końca kwietnia 2018 r.). Również na pracowniku spoczywał obowiązek złożenia wyjaśnienia braku wypełnionego przez pracodawcę formularza PIT-11, z uwagi np. na zaginięcie czy błędny adres wysyłki. Pracownik powinien ustalić to z pracodawcą i złożyć stosowne wyjaśnienia w urzędzie skarbowym.

Nowe uprawnienia urzędu skarbowego w zakresie wypełnienia zeznania podatkowego

Od 1 stycznia 2019 r. podatnicy mają możliwość skorzystania z rozliczenia PIT przez Krajową Administrację Skarbową (KAS). Wówczas wypełnieniem zeznania podatkowego zajmie się KAS, która elektronicznie udostępni na portalu podatkowym wypełnione formularze PIT-37 i PIT-38 dla podatników.

Zgodnie z art. 45cd ustawy o PIT 15 lutego roku następującego po roku podatkowym organ podatkowy udostępnia podatnikowi za pośrednictwem portalu podatkowego zeznania. Akceptacja przez podatnika udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie bez wprowadzenia albo po wprowadzeniu w nim zmian oznacza złożenie zeznania w dniu dokonania akceptacji. Podatnik składa zeznanie na zasadach określonych w art. 45 powyższej ustawy, jeżeli nie dokona akceptacji udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie albo je odrzuci przed tym terminem. Akceptacji oraz odrzucenia udostępnionego zeznania podatnik dokonuje za pośrednictwem portalu podatkowego. Powyższa forma rozliczenia została utworzona w szczególności dla podatników, którzy rozliczają się samodzielnie, wspólnie z małżonkiem lub tak jak rodzice samotnie wychowujący dziecko. Warto dodać, że podatnicy nie są zobowiązani do realizacji powyższej formy rozliczenia podatkowego i mogą wypełnić formularz PIT-37 czy PIT-38 samodzielnie.

KAS wypełni zeznania podatkowe, uwzględniając w nich dane będące w posiadaniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w tym dane: przekazane przez podatnika w ubiegłorocznym zeznaniu podatkowym, dane znajdujące się w rejestrach urzędów skarbowych i innych rejestrach państwowych, np. ZUS czy PESEL.

Podsumowując, w związku z wejściem nowych przepisów dodano nowy sposób wypełnienia i rozliczenia zeznań podatkowych, tj. skorzystanie z usług Krajowej Administracji Skarbowej. Podatnik nie musi składać wniosku w sprawie wypełnienia zeznania podatkowego przez KAS. Przygotowane zeznania podatkowe zostaną udostępnione podatnikom na portalu podatkowym, które następnie będą mogli zaakceptować lub nie. Ponadto przestają obowiązywać zasady przesyłania do urzędów skarbowych wersji papierowej deklaracji PIT-11, PIT-8C, PIT-8AR, PIT-4R, PIT-R oraz IFT-1/IFT-1R, które muszą być wysyłane wyłącznie w wersji elektronicznej. Uległ skróceniu termin składania przez płatników formularzy PIT-11, PIT-8C i PIT-R.