Poradnik Przedsiębiorcy

Odliczenie podatku VAT od zakupu motocykla i paliwa do jego napędu

Od 1 kwietnia 2014 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące odliczania podatku VAT związanego z nabyciem samochodów oraz paliw. W przypadku nabycia samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych o masie nieprzekraczającej 3,5 tony, kwotę podatku naliczonego stanowi 50% lub 100% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub dostaw towarów. Te same zasady dotyczą wydatków związanych z użytkowaniem pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu. Przeczytaj artykuł i sprawdź, jak wygląda odliczenie podatku VAT od zakupu motocykla!

Definicja motocykla 

W przypadku motocykla kluczowe jest ustalenie, czy należy go traktować jako pojazd osobowy. W tej kwestii należałoby się posłużyć definicją ustawową uregulowaną w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Ważne!

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 33 i 45 ustawy - Prawo o ruchu drogowym:

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

33) pojazd samochodowy - pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego,

45) motocykl - pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem - wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół.

Natomiast w myśli art. 5a pkt 19a) ustawy o PIT:

Art. 5a. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

 • 19a) samochodzie osobowym - oznacza to pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:

  • a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

   • - klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

   • - z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,

  • b) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

  • c) pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:

                    - agregat elektryczny/spawalniczy,

                    - do prac wiertniczych,

                    - koparka, koparko-spycharka,

                    - ładowarka,

                    - podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,

                    - żuraw samochodowy,

 • d) pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług.

Odliczenie podatku VAT od zakupu motocykla

Dla celów podatku VAT motocykl należałoby potraktować jako samochód osobowy. W związku z tym zastosowanie będzie miał art. 86a ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z powołanym przepisem, od zakupu motocykla (oraz wydatków związanych z jego eksploatacją, np. zakupu paliwa) podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT na tych samych zasadach co od zakupu samochodu osobowego. Przedsiębiorca ma dwie możliwości:

 • motocykl w firmie wyłącznie na cele działalności gospodarczej - to forma uprawniająca podatnika do odliczenia 100% naliczonego podatku VAT od zakupu motocykla; wymaga zgłoszenia pojazdu w urzędzie skarbowym za pomocą formularza VAT-26 oraz prowadzenia dodatkowej kilometrówki dla celów VAT,

 • motocykl w firmie użytkowany dla celów mieszanych (działalność i inne) - forma uprawniająca podatnika do odliczenia 50% naliczonego podatku VAT od zakupu motocykla, nie wymaga spełnienia dodatkowych formalności.