0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odszkodowanie za popełnione błędy medyczne

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Odszkodowanie za błędy medyczne należy się pacjentowi lub jego rodzinie w przypadku doznania krzywdy za nieprawidłowości, jakie wystąpiły podczas procesu leczenia w szpitalu. Organem właściwym do rozpatrywania wniosków złożonych w związku z błędami medycznymi jest Wojewódzka Komisja do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Ważne!

Zasady oraz tryb dochodzenia roszczeń wynikających z tzw. zdarzeń medycznych określa ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w rozdziale 13a.

Postępowanie, które toczy się w sprawie o błędy medyczne, ma służyć ustaleniu, czy wynikła krzywda była zdarzeniem medycznym, czy nie oraz czy owa szkoda była majątkowa, czy niemajątkowa.

Błędy medyczne, czyli zdarzenie medyczne?

Zdarzeniem medycznym jest;

 1. zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym,

 2. uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo jego śmierć będące następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną działań, w szczególności:

  • diagnozy, jeśli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,
  • leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,
  • zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Uwaga!

Roszczenia za zdarzenia medyczne przysługują tylko pacjentom (lub ich pełnomocnikom) w przypadku błędów medycznych, które miały miejsce w szpitalu.

Wniosek do Wojewódzkiej Komisji o stwierdzenie błędów medycznych

We wniosku należy zawrzeć:

 1. dane pacjenta tj. imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, numer dowodu tożsamości. Jeżeli wnioskodawcą jest pełnomocnik czy też spadkobierca poszkodowanego, również należy podać dane osobowe wnioskodawcy;
 2. adres do doręczeń;
 3. pełne dane szpitala, w którym miało miejsce zdarzenie medyczne;
 4. uzasadnienie - jest to najważniejsza część wniosku, ponieważ należy uprawdopodobnić powstanie szkody czy popełnienie błędu przez placówkę medyczną;
 5. opis szkody oraz o co wnioskujemy. Czy wniosek dotyczy zakażenia, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia pacjenta czy jego śmierci;
 6. dowody na poparcie swojego wniosku;
 7. propozycję odszkodowania;
 8. potwierdzenie opłaty wniosku.

Termin i koszt złożenia wniosku

Wniosek o ustalenie, czy miało miejsce zdarzenie medyczne, składa się do Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, właściwej ze względu na siedzibę szpitala. Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 1 roku od dnia dowiedzenia się o zaistniałym błędzie, tj. o zakażeniu, rozstrojeniu ciała lub od daty śmierci pacjenta. Termin ten nie może jednak przekraczać 3 lat od momentu zdarzenia.

Wniosek podlega opłacie w wysokości 200 zł. Kwotę tę należy wpłacić na rachunek właściwego urzędu wojewódzkiego.

Orzeczenie stwierdzające błędy medyczne

Wojewódzka Komisja po naradzie wydaje orzeczenie o zdarzeniu medycznym lub jego braku. Orzeczenie to w uzasadnieniu wyjaśnia motywy wydanej decyzji i decyduje o zasadności lub bezzasadności złożonego wniosku. Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia.

Ważne!

Wojewódzka Komisja do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych nie przyznaje odszkodowania czy zadośćuczynienia. Obowiązek przedstawienia propozycji odszkodowania czy zadośćuczynienia należy do ubezpieczyciela. Ofertę tę przedstawia się w terminie 30 dni od daty orzeczenia.

Maksymalna wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu jednego zdarzenia medycznego w odniesieniu do jednego pacjenta nie może przekraczać w przypadku:

 1. zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta - 100 000 zł

 2. śmierci pacjenta - 300 000 zł.

Nieprzedstawienie konkretnej oferty w wyznaczonym terminie oznacza, że zostanie wypłacona kwota odszkodowania/zadośćuczynienia wskazana we wniosku. Jeżeli jednak ubezpieczyciel przedstawi ofertę, która różni się od wnioskowanej kwoty, w terminie 7 dni od daty otrzymania oferty składa się oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu propozycji. Niepodjęcie działań oznacza, że wnioskodawca zgadza się ze wskazaną kwotą i zrzeka się dalszych roszczeń do odszkodowania/zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów