0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - 2016

Wielkość tekstu:

Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w 2016 r. 

 
 

Kwota

Czego dotyczy

do 31 marca 2016 r.

od 1 kwietnia 2016 r.

757 zł

780 zł

za każdy % stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

757 zł

780 zł

za każdy % stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

13.242 zł

13.649 zł

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego

13.242 zł

13.649 zł

z tytułu niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty

68.102 zł

70.196 zł

gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

34.051 zł

35.098 zł

gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko

68.102 zł

70.196 zł

gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz odpowiednio 13.242 zł  lub 13.649zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci

 

Pracownikom, którzy doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługuje jednorazowe odszkodowanie.

Decyzję o przyznaniu, odmowie oraz wysokości odszkodowania podejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w ciągu 14 dni licząc od daty otrzymania orzeczenia lekarza lub komisji lekarskiej decyzji o stanie zdrowia lub od daty wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Komu nie przysługuje jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 

Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej nie przysługują ubezpieczonemu jeżeli wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez niego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez jego umyślne działanie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Świadczenia nie przysługują również ubezpieczonemu, który był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych.

 
 

Uwaga!

Regulacja ta nie dotyczy członków rodziny ubezpieczonego, który zachowują prawo do świadczeń po określonych w ustawie.

 
 
 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów