0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podanie do publicznej wiadomości informacji o strategii podatkowej – nowy obowiązek podatkowy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Do Sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych, zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 642). W związku ze zmianami w ustawie CIT od 1 stycznia 2021 podanie do publicznej wiadomości informacji o strategii podatkowej będzie nowym obowiązkiem przedsiębiorców.

Strategia podatkowa – czym jest?

Przedmiotem strategii podatkowej są wydatki, które wpływają na zobowiązania podatkowe, a także czynności związane z prowadzeniem ewidencji i rozliczeń. W strategii podatkowej powinny zostać uwzględnione również wydatki dotyczące rozwiązywania problemów podatkowych oraz ograniczenia ryzyka podatkowego.

Przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z dwóch rodzajów strategii podatkowej:

  • strategii konserwatywnej – działania podatnika ograniczają się do wypełniania obowiązków wynikających z zakresu opodatkowania oraz do unikania sporów z organami podatkowymi;

  • strategii agresywnej – wypełnianie obowiązków podatkowych przedsiębiorstwa w taki sposób, aby uzyskać jak największe szanse na minimalizację obciążenia podatkowego.

Według art. 27c ust. 2 ustawy CIT, który zostanie dodany do ustawy, sprawozdanie z realizowanej strategii podatkowej powinno uwzględniać:

„1) opis podejścia podatnika do:

a) procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie;

b) dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej;

2) opis podejścia podatnika do realizacji obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej z podziałem na podatki, których dotyczą;

3) informacje o:

a) transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi;

b) planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4”.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o strategii podatkowej – dla kogo i od kiedy?

Nałożony na podatników obowiązek publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej ma przyczynić się m.in. do przejrzystości podatkowej podatników oraz do rozwiązania problemu unikania opodatkowania.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej powinna zostać sporządzona lub przetłumaczona na język polski i umieszczona na stronie internetowej podatnika lub udostępniona w witrynie podmiotu powiązanego (jeżeli podatnik nie posiada własnej strony internetowej).

Zgodnie z art. 27c ust. 1 ustawy o CIT podatnik ma czas na sporządzenie i opublikowanie strategii podatkowej do końca dwunastego miesiąca następującego po miesiącu, w którym upływa termin złożenia zeznania rocznego.
Obowiązek podania do publicznej wiadomości informacji o strategii podatkowej będzie dotyczył:

  • podatników CIT – w momencie gdy wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym zakończonym przed 30 września danego roku przekroczy równowartość 50 mln euro (przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości);

  • podatkowe grupy kapitałowe – bez względu na wysokość osiągniętych przychodów.

W znowelizowanej ustawie nie występuje odrębny przepis, który jednoznacznie wskazywałby, że obowiązek publikowania informacji o zrealizowanych strategiach podatkowych dotyczy roku podatkowego zakończonego po 31 grudnia 2020 roku. Natomiast jeżeli ustawa wejdzie w życie jeszcze w tym roku, to podatnicy zobowiązani będą do opublikowania tych informacji za cały 2020 rok.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów