0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pomoc w spłacie kredytu dla małych i średnich firm

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ostatnie wydarzenia związane z rozprzestrzenieniem się koronawirusa z pewnością negatywnie wpłyną na obecną sytuację w kraju. Spowolnienie gospodarcze w szczególności oddziałuje na małe i średnie przedsiębiorstwa, które w dobie kryzysu często zmuszone są do zawieszenia, a nawet likwidacji prowadzonej działalności. Wiele z nich obarczone jest również różnego rodzaju kredytami i pożyczkami, które mimo trudnej sytuacji zobowiązane są spłacić. Wychodząc naprzeciw potrzebom właścicieli działalności gospodarczych, rząd wprowadził tzw. tarczę antykryzysową, czyli ustawę gwarantującą różnego rodzaju ułatwienia dla przedsiębiorców w obecnej, niewątpliwie trudnej, sytuacji. Jednym z nich jest pomoc w spłacie kredytu dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Jakie ułatwienia przewiduje tarcza antykryzysowa?

Tarcza antykryzysowa to pakiet zmian mających na celu wsparcie przedsiębiorstw w ciężkim okresie gospodarczym wywołanym epidemią koronawirusa. Ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo zarówno przedsiębiorcom, jak i pracownikom. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewiduje m.in.:

 • zwolnienie ze składek ZUS do 3 miesięcy,

 • mikropożyczki o minimalnym oprocentowaniu do 5000 zł,

 • dofinansowanie pensji pracowników,

 • obniżenie o 90% czynszów najemców lokali i wysp w galeriach handlowych,

 • zasiłek opiekuńczy dla dzieci do 8. roku życia,

 • szybszy zwrot VAT dla wybranych branż.

Jak powszechnie wiadomo, wiele firm poszukuje różnych źródeł finansowania swojej działalności oraz inwestycji. Jako że kapitał obcy jest relatywnie tańszy niż własny, przedsiębiorcy decydują się na zaciąganie kredytów, często o dłuższych terminach spłaty. W obecnej sytuacji, w której wiele firm ze względu na postępujące spowolnienie gospodarcze zostało pozbawione źródła przychodu bądź przychód ten został w znacznym stopniu ograniczony, prędzej czy później mogą pojawić się trudności w spłacie zaciągniętych zobowiązań. Ustawodawca przewidział tę sytuację i wprowadził nowe zasady przyznawania gwarancji de minimis dla spłat kredytów.

Na czym polega gwarancja de minimis dla spłaty kredytu?

Gwarancja de minimis polega na zabezpieczeniu spłaty kredytu z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego. Występuje on w roli gwaranta, biorąc na siebie odpowiedzialność za spłatę zobowiązań przedsiębiorcy w przypadku, gdyby powstały u niego problemy z płynnością finansową. Tego typu zabezpieczenie może obejmować 60% kredytu, do kwoty 3,5 mln zł na 27 miesięcy. Aby uzyskać pomoc tego rodzaju, przedsiębiorca musi spełnić jednak szereg warunków, w tym posiadać zdolność finansową. Niektóre banki wymagają również określonego stażu firmy. Jednak jest to uzależnione od indywidualnej oferty banku, często zdarza się, że takie wsparcie może zostać udzielone nawet nowym firmom.

Pomoc de minimis nie jest jednak przeznaczona dla każdego rodzaju branż. Z pomocy de minimis nie mogą mianowicie skorzystać m.in. przedsiębiorcy:

 • z sektorów rybołówstwa i akwakultury,

 • zajmujący się produkcją podstawową produktów rolnych.

Należy również pamiętać o limicie całkowitej pomocy de minimis – w ramach tego wsparcia przedsiębiorstwu przysługuje maksymalnie 200 000 EUR w ciągu trzech lat.

Wyjątek stanowią przedsiębiorstwa z sektora transportu drogowego towarów, dla których limit pomocy de minimis wynosi 100 000 EUR.

Pomoc w spłacie kredytu na nowych zasadach gwarancji de minimis

Nowe zasady gwarancji w ramach pomocy de minimis wydają się znacznie korzystniejsze dla przedsiębiorców, którym mogą zostać przyznane. Głównymi zmianami, jakie zostaną wprowadzone w ramach tarczy antykryzysowej, są:

 • zwiększenie gwarancji z 60% do 80% kwoty kredytu,

 • zniesienie prowizji za udzielenie gwarancji (do tej pory wynosiła ona 0,5% kwoty gwarancji w skali roku),

 • wydłużenie maksymalnego okresu gwarancji z 27 do 39 miesięcy dla kredytu obrotowego.

Z gwarancji na nowych zasadach będą mogły skorzystać firmy, które 1 lutego 2020 roku nie miały zaległości w ZUS i US.

Zmiany będą obowiązywały do 31 grudnia 2020 r. z możliwością ich przedłużenia. Natomiast ich wdrożenie uzależnione jest od indywidualnych decyzji banków. Zasady przyznawania gwarancji pozostają niezmienione.

Dodatkowo zaplanowano zwiększenie środków Krajowego Funduszu Gwarancyjnego o 1,1 mld zł. Ma to na celu umożliwienie uzyskania kredytu do 3,5 mln zł w ramach pomocy de minimis przez co najmniej 100 tys. małych i średnich firm w kwocie co najmniej 50 mld zł (obecnie kwota ta opiewa na 31 mld zł).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów