0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Potrącenia z wynagrodzenia pracownika w razie zbiegu egzekucji

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę ma niezbywalne prawo do wynagrodzenia, ale także pracodawca ma prawo do potrącenia z wynagrodzenia w określonej sytuacji. Gdzie powinien przekazywać potrącenie z wynagrodzenia w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej? Odpowiadamy poniżej.

Potrącenia z wynagrodzenia - kiedy można dokonać?

Zgodnie z artykułem 87 Kodeksu pracy pracodawca może potrącić z wynagrodzenia pracownika następujące należności:

  1. na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,

  2. na pokrycie innych zobowiązań niż świadczenia alimentacyjne na mocy tytułów wykonawczych,

  3. z tytułu udzielonych pracownikowi zaliczek,

  4. w związku z karami pieniężnymi przewidzianymi w art. 108 Kodeksu pracy.

Potrąceń dokonuje się w kolejności podanej powyżej - zawsze pierwszeństwo mają potrącenia alimentacyjne.

 

Ważne!

Potrącenia z wynagrodzenia dokonuje się po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy, czyli od kwoty netto.

Limity potrąceń z pensji pracowniczej

To, że pracodawca może dokonywać potrącenia z wynagrodzenia, nie ulega wątpliwości. Jednakże, czy jest to równoznaczne z tym, że pracownik, na którym ciąży tytuł wykonawczy, pozostanie bez środków do życia? Otóż nie, przepisy przewidują bowiem także granice dokonywania potrąceń. I tak w razie:

  • egzekucji na poczet alimentów wynagrodzenie można pomniejszyć maksymalnie o 60%,

  • egzekucji innych należności bądź potrącania zaliczek pieniężnych pensję pomniejsza się do połowy.

Kwota wolna od potrąceń

Kodeks pracy wskazuje również tzw. kwotę wolną od potrąceń. Oznacza to, że pracownik nie może otrzymać pensji niższej od:

  • minimalnego wynagrodzenie obowiązującego w danym roku kalendarzowym, po potrąceniu składek ZUS oraz zaliczki na podatek. Co więcej, obowiązuje ono tylko w przypadku potrącenia z wynagrodzenia sum na podstawie tytułów wykonawczych dotyczących innych należności niż świadczenia alimentacyjne;

  • 75% minimalnego wynagrodzenia (po odliczeniu składek i podatku) - w przypadku potrąceń zaliczek udzielonych pracownikowi;

  • 90% minimalnego wynagrodzenia (po odliczeniu składek i podatku) - przy potrąceniach kar pieniężnych za nieprzestrzeganie przez zatrudnionego podstawowych obowiązków pracowniczych (wymienionych w art. 108 kp).

Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej

W przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej z wynagrodzenia za pracę pracodawca nie może zaprzestać dokonywania potrąceń. Do niedawna nie było jednak wiadomo, na poczet jakiego podmiotu w takiej sytuacji przekazać pobraną z pensji pracownika kwotę. Zostało to uregulowane we wrześniu 2016 roku. Zgodnie z art. 882 (1) Kodeksu cywilnego w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej, jeśli wynagrodzenie nie jest wystarczająco wysokie, aby pokryć wszystkie egzekwowane kwoty, pracodawca powinien wpłacać potrącenie na rzecz podmiotu, który jako pierwszy dokonał zajęcia. Jeżeli ustalenie pierwszeństwa nie jest możliwe, potrącenie powinno trafić do organu dokonującego zajęcia w wyższej kwocie. Jednocześnie należy niezwłocznie zawiadomić oba podmioty o zbiegu egzekucji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów