0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nieopłacenie składek ZUS w terminie - konsekwencje

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Na każdym przedsiębiorcy ciąży obowiązek opłacania składek ZUS. Choć stawki składek mogą się różnić, nie ma sposobu na ich ominięcie.  Z czym należy liczyć się za nieopłacenie składek ZUS? Czy konsekwencje rzeczywiście są poważne? A może kary da się jakoś uniknąć?

Składki ZUS - termin zapłaty

Terminy zapłaty składek ZUS są narzucone odgórnie i wymagają od płatników samodyscypliny. Przedsiębiorcy są zobowiązani opłacać ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za dany miesiąc: 

  • do 5. dnia następnego miesiąca – dla jednostek i zakładów budżetowych;
  • do 15. dnia następnego miesiąca – dla płatników posiadających osobowość prawną, dotyczy to m.in. spółek akcyjnych, spółek z o.o., spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji;
  • do 20. dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek, chodzi tu o przedsiębiorców opłacających wyłącznie składki na własne ubezpieczenia, przedsiębiorców i inne podmioty nieposiadające osobowości prawnej zatrudniające innych ubezpieczonych, w tym spółki osobowe (spółka: cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, wspólnik jednoosobowej spółki z o.o.).

Za termin dokonania zapłaty składki uważa się:

  • przy zapłacie gotówką - dzień wpłaty w kasie lub na rachunek ZUS w banku czy placówce pocztowej;
  • w obrocie bezgotówkowym - dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika na podstawie polecenia przelewu.

Nieopłacenie składek ZUS w terminie - zapłacisz odsetki

Przedsiębiorca za nieopłacenie składek ZUS w terminie, musi liczyć się z koniecznością doliczenia do samej wartości ubezpieczeń należnych odsetek. Ich wartość będzie zależała od liczby dni zaległości. W celu obliczenia wysokości odsetek można wykorzystać gotowe internetowe kalkulatory.

Przedsiębiorca obecnie nie musi opłacać odsetek za nieterminową płatność do ZUS, jeśli ich wartość w 2023 r. nie przewyższa kwoty 1% minimalnego wynagrodzenia - od stycznia 2023 r. to kwota 34,90 zł a od lipca będzie to 36,00 zł.

Kiedy groźba odsetek nie wystarcza

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może nałożyć na płatnika składek dodatkową opłatę w wysokości 100% nieopłaconych składek, co w rezultacie prowadzi do podwojenia wartości składki. Niekiedy długotrwałe nieopłacenie składek ZUS może skutkować powstaniem egzekucji należności nawet na drodze sądowej.

Zajęcie nieruchomości

Innym sposobem ingerencji ZUS może być wystąpienie o przymusowy wpis do hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości należącej do przedsiębiorcy. W przypadku braku księgi Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma możliwość wystąpić o jej założenie.

Brak ubezpieczenia chorobowego

Nieopłacenie składki ZUS w terminie nie wiąże się już z ustaniem dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Jednak zaległośći mogą mieć wpływ na prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Gdy zaległość przekroczy kwotę 1% minimalnego wynagrodzenia to prawo do świadczeń nie będzie przysługiwało do czasu spłaty całości zadłużenia. Prawo do świadczenia przedawni się jeśli zadłużenie nie zostanie spłacone w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia.

Czy można uniknąć kary za nieopłacenie składek ZUS w terminie?

W celu uniknięcia negatywnych konsekwencji za nieopłacenie składek ZUS w terminie przedsiębiorca świadomy swojej trudnej sytuacji finansowej może zwrócić się do ZUS z wnioskiem o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie należności na raty. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, przedsiębiorca będzie zwolniony z konieczności uregulowania odsetek za opłacenie składek w późniejszym, ściśle określonym przez ZUS terminie. Przedawnienie należności z tytułu składek na ZUS następuje z upływem 5 lat (termin dla składek wymagalnych po 1 stycznia 2012 r.) od dnia, w którym stały się wymagane, czyli od ustawowego terminu płatności składki.

Jeśli już masz długi wobec ZUS, wnioskuj o układ ratalny

Jeśli przedsiębiorca posiada już zadłużenie w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naliczane są odsetki lub nawet uruchomiony został proces egzekucji, istnieje jeszcze możliwość dogadać się z urzędem. W takiej sytuacji najlepiej jest złożyć wniosek o zawarcie układu ratalnego. Układ ratalny pozwala spłacić powstałe zadłużenie w miesięcznych ratach, w terminie ustalonym wspólnie z ZUS. Zawracie takiego układu z urzędem powoduje, że:

  • od dnia następnego po podpisaniu układu ratalnego ZUS przestaje naliczać odsetki,
  • w zamian za odsetki doliczana jest jedynie opłata prolongacyjna (50% stawki odsetek),
  • zostaje zawieszone postępowanie egzekucyjne.

Należy pamiętać, że odsetki podatkowe są regulowane przez przepisy Ordynacji podatkowej i stanowią dla podatnika karę za nieopłacenie składek ZUS w terminie należności budżetowych. Zaliczamy do nich również odsetki za opłacone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W przypadku odsetek podatkowych zastosowanie ma art. 23 ust. 1 pkt. 18 ustawy o PIT. Według przepisów tego typu kary nigdy nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu, niezależnie od tego, czy zostały one opłacone, czy też nie. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów