0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak uzyskać dofinansowanie wyprawki szkolnej dla dzieci pracowników

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każdy pracodawca może w różny sposób zatroszczyć się o swoich pracowników. Jednym ze sposobów jest dofinansowanie wyprawki szkolnej dla dzieci osób zatrudnionych w firmie. W takim wypadku istnieją dwa wyjścia - skorzystanie ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) lub - jeśli takiego nie ma - z pieniędzy przedsiębiorstwa. Jak należy rozliczyć takie wsparcie dla pracowników?

Dofinansowanie wyprawki szkolnej ze środków ZFŚS

Jeżeli u danego przedsiębiorcy funkcjonuje ZFŚS, wówczas może on przekazać środki na zakup wyprawki (w całości lub w części) lub też samą wyprawkę szkolną, zgodnie z jego regulaminem. Oznacza to, że kwestia limitu dofinansowania oraz jego wysokość powinny być uzależnione od sytuacji materialnej (także życiowej i rodzinnej) pracownika.

Jak wygląda kwestia opodatkowania dofinansowania do wyprawki szkolnej dla dzieci pracownika? Otóż zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnione z opodatkowania będą kwoty lub wartość wyprawki do wysokości 1000 zł rocznie.

Wspomniana kwota dotyczy wszystkich świadczeń przekazanych w danym roku z ZFŚS.

Wszelkie świadczenia wypłacone z ZFŚS są natomiast zwolnione ze składek ubezpieczeniowych. Zasada ta wynika z par. 2 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Co ważne, dofinansowanie wyprawki szkolnej dla dziecka pracownika może polegać również na przyznaniu zapomogi w związku z indywidualnym zdarzeniem losowym czy klęską życiową, długotrwałą chorobą lub śmiercią. W takim wypadku zwolnieniu z opodatkowania podlega dowolna kwota jeżeli wypłacana jest ze środków funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami. Finansowanie mające swoje źródło w innych podmiotach zostaje zwolnione z opodatkowania do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 6 000 zł.

Dofinansowanie wyprawki szkolnej ze środków obrotowych firmy

Przedsiębiorcy, którzy nie zdecydowali się na utworzenie ZSŚS, na wyprawkę szkolną dla dzieci pracowników mogą przeznaczyć część środków obrotowych firmy. W takim wypadku dofinansowanie należy traktować jako dodatkowy pozapłacowy element wynagrodzenia, podlegający opodatkowaniu.

Wartość takiego przychodu z tytułu otrzymanego dofinansowania do wyprawki szkolnej pracodawca dolicza pracownikowi do przysługującego mu w danym miesiącu wynagrodzenia ze stosunku pracy i od łącznej kwoty ma on obowiązek odliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy.

Jeżeli chodzi o składki ZUS - dofinansowanie takie nie zalicza się do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli wynika ono z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu. Jeżeli natomiast dofinansowaniewyprawki szkolnej nie zostało uwzględnione w ww. regulacjach, wówczas podlega ono oskładkowaniu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów