0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pracodawca poszukujący pracowników

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jeszcze kilka lat temu bezrobocie w Polsce było na wysokim poziomie. Ludziom ciężko było znaleźć pracę, a te osoby, które ją miały obawiały się bezrobocia i robiły wszystko, aby utrzymać zatrudnienie. Pracodawca poszukujący pracowników miał wtedy łatwe zadanie. Jednak jeszcze przed rozpoczęciem pandemii koronawirusa w Polsce, które miało miejsce w marcu 2020 roku, stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie około 5,4%. Oczywiście należy mieć na uwadze, że stosunkowo duża liczba bezrobotnych mimo zarejestrowania w Powiatowych Urzędach Pracy pracuje na czarno, dlatego poziom rzeczywistego bezrobocia jest jeszcze niższy.

Po wybuchu pandemii poziom stopy bezrobocia wzrósł do 6,3%, jednak nadal nie są to zatrważające liczby, w porównaniu do lat wcześniejszych.

Aktualnie wysokość stopy bezrobocia powróciła do tej sprzed pandemii i kształtuje się na poziomie 5,4%.

Obecnie to pracownicy są na lepszej pozycji na rynku pracy, gdyż mogą przebierać w różnych ofertach, a pracodawcy borykają się z problemem deficytu pracowników.

Najczęściej problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników związane są z brakiem odpowiednich kompetencji.

Cechy idealnego pracodawcy i pracownika

Idealny pracownik to osoba posiadająca wymagane do pracy na danym stanowisku umiejętności oraz wyróżniająca się następującymi cechami:

 • odpowiedzialnością,
 • obowiązkowością,
 • uczciwością,
 • umiejętnością współpracy,
 • pracowitością,
 • zaangażowaniem,
 • sumiennością,
 • kreatywnością,
 • umiejętnościami interpersonalnymi,
 • umiejętnością komunikacji,
 • umiejętnością radzenia sobie ze stresem,
 • umiejętnością pracy pod presją czasu.

Idealny pracodawca to osoba wyróżniająca się następującymi cechami:

 • umiejętnością planowania,
 • umiejętnością organizacji,
 • odpowiedzialnością,
 • obowiązkowością,
 • zaangażowaniem w sprawy firmy,
 • profesjonalizmem,
 • wyrozumiałością,
 • uczciwością.

Kryteria, jakimi kierują się pracownicy przy szukaniu pracy?

W prowadzonych sondażach pracownicy wskazują na podstawowe kryteria, jakimi kierują się, szukając zatrudnienia. Wśród nich najczęściej wymienianymi są:

 • wysokość zarobków,
 • stabilność zatrudnienia,
 • możliwość rozwoju,
 • możliwość podwyższania swoich kwalifikacji,
 • możliwość awansu,
 • przyjazna atmosfera.

Na powyższe elementy powinni zwrócić uwagę pracodawcy borykający się z brakami kadrowymi i poszukujący pracowników.

Instrumenty motywacyjne dla pracowników

Oczywiście pracodawcy, aby zachęcić pracowników do wyboru swojej oferty pracy, często wprowadzają instrumenty motywacyjne, wśród których należy wymienić:

 • karty sportowe;
 • pakiety medyczne;
 • szkolenia;
 • dofinansowanie studiów, kursów;
 • dodatkowe dni wolne od pracy.

Jednakże to nie wszystko, aby zdobyć dobrego, wykwalifikowanego pracownika w firmie. Przede wszystkim pracodawcy powinni pamiętać, że ogólna opinia aktualnych i byłych pracowników o firmie ma duże znaczenie dla pozyskania nowych pracowników. Żyjemy w czasach, gdzie dobre opinie szybko się rozchodzą, a złe jeszcze szybciej, dlatego też należy pamiętać, aby dbać o swoich pracowników, gdyż kapitał ludzki to najlepsza inwestycja w każdej firmie.

Jakimi zasadami powinien kierować się pracodawca poszukujący pracowników?

Pracodawca poszukujący pracowników powinien zastosować się do poniższych zasad.

Po pierwsze pracodawca musi zadbać o legalność zatrudnienia. Niestety zdarzają się jeszcze firmy, które zatrudniają pracowników na czarno. Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że jest to układ idealny – pracownik zarabia i nie musi ponosić kosztów obciążeń, ponieważ całe wynagrodzenie dostaje do ręki, a pracodawca nie musi ponosić obciążeń związanych ze stosunkiem pracy. Taka pozorna idylla zawsze kiedyś się kończy – zazwyczaj, kiedy dojdzie do choroby, wypadku lub innych incydentów, np. braku wypłaty umówionego wynagrodzenia. Wówczas zaczynają się problemy. Legalne zatrudnienie pracowników prowadzi do uniknięcia postępowań sądowych czy kontroli odpowiednich organów, co dla pracodawcy wiąże się z kosztami, a nawet karami. Pracownik, który został legalnie zatrudniony, ma pewność, że w razie choroby czy wypadku będzie mógł liczyć na świadczenia z ubezpieczenia społecznego, w tym ubezpieczenia zdrowotnego i chorobowego, a ponadto będzie miał lata pracy wliczane do okresów składkowych mające istotne znaczenie przy ustalaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy czy emerytury po uzyskaniu wieku emerytalnego.

Po drugie pracodawca musi zadbać o adekwatne do rodzaju wymaganej pracy wynagrodzenie. Kwestia ustalania wysokości wynagrodzenia jest istotna dla pracodawców i pracowników. Przy czym pracodawcy muszą liczyć się z tym, że mając dobrych pracowników, powinni docenić ich nie tylko poprzez dodatkowe benefity jak np. pakiety medyczne, ale przede wszystkim finansowo. Nie od dziś wiadomo, że do pracy przychodzi się przede wszystkim po to, aby zarobić na utrzymanie siebie i rodziny. Pracownik, który zostaje doceniony finansowo w danej firmie, raczej nie zdecyduje się na zmianę pracodawcy.

Po trzecie pracodawca musi dbać o atmosferę w zakładzie pracy. Dbałość ta przede wszystkim powinna opierać się na przestrzeganiu podstawowych norm prawa pracy, w tym dotyczących zakazu dyskryminacji czy podejmowania działań mających na celu eliminowanie zachowań niepożądanych jak np. mobbing. W ramach dbałości o atmosferę w zakładzie pracy dobrym rozwiązaniem wydają się wszelkiego rodzaju spotkania czy wyjazdy integracyjne. Nie bez znaczenia jest też równe traktowanie pracowników. Firmy, w których dostrzegalne jest faworyzowanie przez kierownictwo wybranych pracowników, nie mogą poszczycić się dobrą atmosferą w pracy, a w konsekwencji ma to przełożenie na funkcjonowanie zespołu i wykonywanie pracy.

Po czwarte pracodawca powinien zadbać o umożliwienie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Może to mieć formę organizowanych szkoleń lub dofinansowania kursów, szkoleń czy udziału w różnego rodzaju wydarzeniach branżowych.

Warto pamiętać, że pracodawca, który finansuje nabywanie przez pracowników dodatkowych kwalifikacji, powinien zawrzeć z pracownikiem odpowiednią umowę, po to, aby uchronić się przed sytuacją, kiedy pracownik nabył na koszt pracodawcy lub przy jego współfinansowaniu jakieś umiejętności, a następnie rezygnuje z pracy i przechodzi do pracy w konkurencyjnej firmie.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Jak wskazują eksperci, rozwiązaniem problemów pracodawców jest wdrożenie odpowiedniej polityki rynku pracy obejmującej m.in. wprowadzenie mechanizmów wspierających nabywanie kwalifikacji przez osoby bezrobotne oraz umożliwiających podnoszenie kwalifikacji pracowników. Jest jednak zastrzeżenie, że wdrożenie tych mechanizmów nie może odbyć się bez odpowiedniego wsparcia finansowego. Do realizacji tych założeń pomocy może być Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego może uzyskać każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one co najmniej 1 pracownika.

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego pracodawca może przeznaczyć na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników. Co do zasady pracodawca może przeznaczyć środki w następujących wysokościach 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na 1 uczestnika albo 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy, czyli przedsiębiorcy zatrudniającego do 10 osób, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na 1 uczestnika.

Ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być finansowane również:

 1. kursy i studia podyplomowe;
 2. doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych;
 3. egzaminy pracowników potwierdzające nabycie kwalifikacji;
 4. badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne;
 5. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Pracodawca, chcąc pozyskać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, musi złożyć wniosek o ich przyznanie.

Wniosek należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

Powiatowe Urzędy Pracy ogłaszają terminy naboru wniosków o przyznanie wsparcia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego następuje na podstawie umowy zawartej ze starostą. W umowie tej zawarte zostaną następujące elementy: oznaczenie stron umowy i datę jej zawarcia, okres obowiązywania umowy, wysokość środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów, numer rachunku bankowego pracodawcy, na które będą przekazywane środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz termin ich przekazania, sposób i termin rozliczenia otrzymanych środków oraz dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków, warunki wypowiedzenia umowy, warunki zwrotu środków w przypadku nieukończenia kształcenia ustawicznego przez uczestnika, zwłaszcza w przypadku rozwiązania stosunku pracy w trybie dyscyplinarnym, warunki zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, sposób kontroli wykonywania umowy i postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu umowy, odwołanie do właściwego rozporządzenia Komisji Europejskiej, które określa warunki dopuszczalności pomocy de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, zobowiązanie pracodawcy do przekazania na żądanie starosty danych dotyczących: liczby osób objętych działaniami finansowanymi z udziałem środków, według tematyki kształcenia ustawicznego, płci, grup wiekowych i poziomu wykształcenia oraz liczby osób, które rozpoczęły kurs, studia podyplomowe lub przystąpiły do egzaminu finansowanego z udziałem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, liczby osób, które ukończyły z wynikiem pozytywnym kurs, studia podyplomowe lub zdały egzamin finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Należy pamiętać, że pracodawca musi podpisać umowę z pracownikiem, który uczestniczy w kształceniu dofinansowanym środkami pochodzącymi z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zawierającą zobowiązanie pracownika co do ukończenia kształcenia ustawicznego finansowanego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, gdyż jego nieukończenie skutkuje dla pracodawcy koniecznością zwrotu otrzymanych środków.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów