0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Preferencje podatkowe z tarczy antykryzysowej - cz. I

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rozwiązania rządowe wprowadzone na czas COVID-19 zawierają znaczną liczbę opcji pomocowych przeznaczonych dla firm i nie tylko, przeciwdziałających negatywnym skutkom ekonomicznym rozprzestrzeniającej się pandemii. Oprócz typowego wsparcia w postaci środków finansowych przewidziano także inne preferencje podatkowe z tarczy antykryzysowej mające na celu m.in. przedłużenie terminów wypełnienia przez podatnika obowiązków podatkowych, zwolnienia z podatków związane z towarami przeznaczonymi na walkę z COVID-19, możliwość obniżenia czynszu w ramach zawartych umów najmu i wiele innych.

Na czym polegają preferencje podatkowe z tarczy antykryzysowej przedstawiono w pierwszej i drugiej części niniejszej publikacji.

Zwolnienie z VAT WNT lub importu niektórych rodzajów towarów

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień, zwane dalej rozporządzeniem, inicjuje możliwość zastosowania zwolnienia z podatku VAT od dokonanego importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia niektórych rodzajów towarów. Przedmiotowe zwolnienie dotyczy towarów, które będą stanowić darowizny na cele przeciwdziałania pandemii COVID-19 przekazane dla:

 1. Agencji Rezerw Materiałowych lub 

 2. Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych lub 

 3. Szpitali jednoimiennych (podmiotów wykonujących działalność leczniczą wpisanych do rejestru podmiotów leczniczych, realizujących tylko działalność przeciwdziałającą pandemii COVID-19).

Do ww. towarów można zaliczyć:

 • specjalne testy diagnostyczne do analizy i wykrywania czynników patogennych w organizmie człowieka, a także w powietrzu, wodzie i glebie;

 • maski ochronne na twarz, szyby, przyłbice, gogle, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice;

 • produkty lecznicze;

 • substancje czynne (Ustawa z dnia 6 września z 2001 r. Prawo farmaceutyczne);

 • wyroby medyczne (także do diagnostyki in vitro);

 • środki dezynfekujące;

 • szkło laboratoryjne;

 • aparaturę laboratoryjną.

Sam zakup powyższych towarów to nie wszystko. W dalszej kolejności podatnik powinien podpisać umowę darowizny z jednym z ww. podmiotów. Umowa musi jasno wskazywać, że towary zakupione poprzez import albo WNT będą darowizną na cele zadań przeciwdziałania pandemii COVID-19 realizowanych przez ww. podmioty (stanowiące odbiorców darowizny).

Preferencje podatkowe z tarczy antykryzysowej a możliwość obniżenia czynszu w niektórych lokalach

Jeszcze przed wybuchem pandemii COVID-19 brak było w ustawach podatkowych jakichkolwiek regulacji pozwalających na modyfikację, dostosowanie postanowień umów najmu tak, aby móc regulować należności z niego uzyskiwane.

Jeżeli nawet podatnik wynajmujący lokal skłonił się ku zmianom w umowie najmu polegającym na obniżce lub zwolnieniu z czynszu, wówczas korzystający miał obowiązek:

 1. rozpoznać przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń,

 2. rozpoznać przychód z tytułu częściowo odpłatnych świadczeń,

Ustawa o COVID-19 w art. 15ze wprowadza możliwość wygaszania zobowiązań stron najmu w okresie zakazu działalności w obiektach handlowych (powyżej 2000 m2).

W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 zgodnie z właściwymi przepisami wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej (umowy) w okresie od dnia zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych (powyżej 2000 m2).

Przez powierzchnię handlową należy rozumieć powierzchnię znajdującą się w obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 niezależnie od celu oddania powierzchni do używania, w szczególności w celu sprzedaży towarów, świadczenia usług i gastronomii.

Uprawniony użytkownik powierzchni handlowej winien złożyć udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy.

Oferta powinna być złożona w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu, a jeżeli nie została złożona, wówczas wygaszanie wzajemnych zobowiązań ustaje.

Tarcza antykryzysowa - przedłużenie okresu trwania ważności certyfikatów rezydencji bez terminu ważności

Pandemia COVID-19 odcisnęła swoje piętno na różnych gałęziach gospodarki. Obecnie załatwienie wielu zwyczajnych spraw w urzędach może być trudne i czasochłonne. Natomiast istnieje wiele dokumentów potrzebnych przedsiębiorcom, a ich uzyskanie jest niezbędne dla ustalenia właściwego miejsca opodatkowania dochodów. Jednym z takich dokumentów jest certyfikat rezydencji.

Okres ważności certyfikatu rezydencji, jaki przyjmować ma polski podatnik, realizując pobór podatku u źródła, regulowany jest w art. 41 ust. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej ustawą o PIT) lub w art. 26 ust. 1i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej ustawą o CIT).

Ustawa o PIT wskazuje, że gdy miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych zostało udokumentowane certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu jego ważności, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania.

Natomiast ustawa o CIT określa, że gdy miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych zostało udokumentowane certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu jego ważności, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania.

Zatem w obu przypadkach okres ważności certyfikatu rezydencji w powyższych okolicznościach będzie wynosił 12 miesięcy, licząc od dnia jego wydania. Oczywiście nie będzie to dotyczyć przypadków, w których rezydencja podatkowa kontrahenta zagranicznego uległa w tym czasie zmianie.

Ustawa o COVID-19 wprowadziła wydłużenie okresu ważności certyfikatu rezydencji, którym na terytorium RP posłuży się zagraniczny kontrahent sprzedawca. Jeżeli więc okres ważności certyfikatu rezydencji 12 miesięcy w ww. sytuacjach zakończy się w czasie obowiązywania w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, to polski podatnik nabywca będzie nadal mógł uznać za ważny otrzymany certyfikat rezydencji kontrahenta zagranicznego, a także w ciągu 2 miesięcy od dnia odwołania powyższych stanów. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów