0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zawieszone lub wydłużone terminy dla podatników VAT – tarcza antykryzysowa

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W związku z pandemią wielu przedsiębiorców ponosi znaczne straty finansowe. Nie dotyczą one jedynie spadku przychodów. Przedsiębiorcy mają także problemy z uzyskaniem zapłaty za sprzedane usługi i towary. Skutkuje to powstaniem problemów związanych z płatnościami podatków. Ponadto w czasie pandemii trudno dostosowywać przedsiębiorstwo do zmian w podatkach. Tym samym w ramach tarczy antykryzysowej zostały zawieszone lub wydłużone terminy dla podatników VAT.

Zawieszone lub wydłużone terminy dla podatników VAT – podstawa prawna

Znowelizowane 31 marca przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych na czas epidemii lub zagrożenia epidemicznego zawiesiły lub wydłużyły niektóre terminy obowiązujące podatników i organy podatkowe. Co ważne, obecnie powyższe przepisy zostały w większości zmienione w tzw. tarczy 3.0.

Poniżej wymienimy, jakie terminy zostały zawieszone:

 1. Termin na wydanie interpretacji indywidualnej wydłużono o 3 miesiące (patrz art. 31g ustawy o COVID-19). 

Wydłużone terminy dotyczą interpretacji indywidualnej z wniosków, które zostały złożone:

 • do 31 marca 2020 r., jeśli nie zostały w tym czasie rozpatrzone, oraz

 • od 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.

Powyższe nie jest korzystne dla podatników, muszą oni bowiem dłużej czekać na interpretacje podatkowe. Co istotne, ponieważ sytuacja w kraju uległa poprawie, terminy na wydanie interpretacji nie są nadmiernie wydłużane. 

 1. Na podstawie art. 15zzs ust. 1 ustawy o COVID-19 zawieszono bieg terminów procesowych i sądowych. Nie rozpoczynał się też bieg terminów. Dotyczy to:

 • postępowań sądowych w tym sądowo administracyjnych,

 • postępowań egzekucyjnych,

 • postępowań karno skarbowych,

 • postępowań kontrolnych

 • kontroli celno-skarbowych.

Powyższe terminy procesowe i sądowe zostały zawieszone na okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Przepisy tarczy 3.0 odwiesiły te terminy od 24 maja 2020 r. Tym samym po okresie, w którym podatnicy nie mieli prowadzonych postępowań, muszą przygotować się na ich wznowienie. W przypadku podatników odwieszenie terminów należy uznać za korzystne dla nich. Przedsiębiorcy znów będą mogli bowiem aktywnie uczestniczyć w postępowaniach i kontrolach.  

Zawieszeniu nie uległy czynności sprawdzające. Nie ma więc przeszkód, by w sprawie dotyczącej zwrotu VAT, np. pół miliona złotych, organ podatkowy żądał pisemnej odpowiedzi od podatnika. Należy podkreślić, że czynności sprawdzające są niezbędne do bieżących rozliczeń, w tym właśnie np. do dokonania zwrotu VAT.

 

Terminy zwrotu podatku VAT

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej ustawa o VAT – nadwyżka podatku naliczonego nad należnym podlega zwrotowi w terminie 60 dni. Może on zostać skrócony do 25 dni od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy łącznie spełnione są ustawowo określone warunki. W okresie koronawirusa zwroty mają być przyspieszane. Powyższe ma pomóc przedsiębiorcom zachować płynność finansową. 

W przypadku wystąpienia przez podatnika o zwrot podatku od towarów i usług organ podatkowy może uznać, że zasadność zwrotu budzi wątpliwości. W niektórych przypadkach należy przeprowadzić kontrolę podatkową, kontrolę celno-skarbową lub postępowanie podatkowe celem weryfikacji. Biorąc pod uwagę, że terminy zostały zawieszone, w niektórych przypadkach przedsiębiorcy muszą liczyć się na przedłużenie terminu zwrotu.

Terminy zapłaty VAT 

Mimo trudnej sytuacji, w ustawie o VAT ani w innych ustawach podatkowych nie przewidziano zmiany zasad płacenia należnych podatków. Podatnik, który nie jest w stanie uregulować należnego VAT-u, może skorzystać tylko z ogólnych reguł wynikających z Ordynacji podatkowej. 

Podatnik może wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem w przypadkach uzasadnionych jego ważnym interesem lub interesem publicznym. Na podstawie tego wniosku organ podatkowy może po pierwsze odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty. Ponadto podatnik może wystąpić z wnioskiem o umorzenie podatku. Organ podatkowy, uwzględniając ważny interes podatnika lub interes publiczny, może umorzyć:

 • zaległości podatkowe (w całości lub w części),

 • odsetki za zwłokę (w całości lub w części),

 • opłatę prolongacyjną, która jest ustalana przy odroczeniu terminu zapłaty lub rozłożeniu na raty podatku lub zaległości podatkowej.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych przez rząd, a także w czasie 30 dni następujących po ich odwołaniu organy podatkowe, wydając decyzję o odroczeniu lub rozłożeniu podatku na raty, nie będą ustalały opłaty prolongacyjnej (patrz art. 15za ustawy o zmianie ustawy o COVID-19). W Polsce stan epidemii obowiązuje od 20 marca 2020 r. do odwołania.

Minister Finansów został upoważniony, aby zaniechać w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, ale nie wiadomo, czy skorzysta z tych uprawnień. 

Nadal są to decyzje uznaniowe, tym samym podatnik nie ma żadnej gwarancji, że ulgę otrzyma. Tym samym wniosek winien być odpowiednio umotywowany.

Przesunięcie terminu nowego JPK_VAT

Od 1 lipca 2020 r. wszyscy podatnicy mieli prowadzić nową ewidencję JPK_VAT. Nowy JPK_VAT obejmuje dwie części: deklaracyjną i informacyjną. Tym samym zniknął obowiązek wysyłania dodatkowo deklaracji VAT. Do projektu tzw. tarczy 4.0 w trakcie prac sejmowych dołożono przepisy przesuwające kolejny raz wejście w życie nowego JPK_VAT i zmian w zasadach prowadzenia ewidencji VAT. Mają one obowiązywać od 1 października 2020 r. Z projektu ustawy wprowadzającej tarczę 4.0 wynika, że podatnicy po raz pierwszy będą wysyłać nowy plik JPK_VAT za październik. 

Pozostałe terminu przesunięte tarczą 4.0 (projekt)

Ponadto zgodnie z projektem przesunięto z 1 lipca na 1 października poniższe zmiany dotyczące podatku. Dotyczy to:

 • art. 33a ust. 6, 9–11 ustawy o VAT – zwalniający z obowiązku przedstawienia dokumentów o rozliczeniu importu w deklaracji;

 • art. 87 ust. 6a ustawy o VAT, który reguluje zasady składania wniosku o zwrot VAT w terminie 25 dni w deklaracji w formacie JPK;

 • art. 89a ust. 5 ustawy o VAT, w którym uregulowano nowe zasady informowania o skorzystaniu z ulgi na złe długi w deklaracji w formacie JPK;

 • art. 99 ust. 7c, 11c i 13a ustawy o VAT – regulujący nowe zasady składania nowych plików JPK_VAT;

 • art. 109 ust. 3, 3b–3k ustawy o VAT – regulujący nowe zasady prowadzenia ewidencji;

 • art. 56 § 4 i art. 61a Kodeksu karnego skarbowego, w którym uregulowano sankcje za niewywiązywanie się z obowiązków składania nowych plików JPK_VAT.

Tym samym przesunięte będą także terminy wejścia w życie nowych regulacji związanych z JPK_VAT.

Podsumowując, pomimo pandemii terminy podatkowe (rozliczenia i zwroty) dotyczące podatników podatku VAT nie uległy zmianie. Należy podkreślić, że ustawodawca słusznie zauważył, iż wprowadzenie nowego JPK_VAT w lipcu byłoby trudne do przeprowadzenia i przesunął termin na październik 2020 r.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów