0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przecena towaru handlowego - ujęcie w KPIR

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nie wszystkie produkty się sprzedają, więc aby nie zalegały w magazynie, postanowiłem je przecenić. W niektórych przypadkach cena po upuście będzie poniżej ceny zakupu. Czy dokonana przecena towaru handlowego powinna być ujęta w jakiś sposób w KPiR? Jak to ująć w systemie wFirma.pl?

Maciej, Wrocław

 

Przedsiębiorcy mają prawo dobrowolnie kształtować ceny sprzedawanych towarów, co wynika pośrednio z art. 3531 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego treścią strony mogą zawrzeć umowę według własnego uznania – ważne, aby jej zawartość lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie czy zasadom współżycia społecznego. W związku z tym przedsiębiorca posiada tzw. swobodę decyzji odnośnie do cen sprzedaży towarów, o ile jest to działanie uzasadnione. Prawnie pan Maciej może zatem dokonać zbycia towarów poniżej kosztów zakupu, jest to bowiem uwarunkowane posiadaniem zalegających towarów, które nie sprzedały się w normalnej cenie. Potwierdza to m.in. pismo Izby Skarbowej w Katowicach z 13 maja 2016 roku, IBPB-1-1/4511-171/16/BK, w której można przeczytać, że:

„[...] przepisy prawa podatkowego, regulując, co jest przychodem, a co kosztem uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, nie zastrzegają jednocześnie, że towary handlowe nie mogą być sprzedawane poniżej ceny ich zakupu. Reasumując, na gruncie przedmiotowej sprawy brak jest podstaw do stwierdzenia, iż w świetle przepisów prawa podatkowego Wnioskodawca nie może sprzedawać towarów poniżej ceny, za którą zostały zakupione”.

Przecena towaru handlowego – konsekwencje podatkowe

Ustawodawca nie zabronił podatnikom żadnym przepisem wykonania sprzedaży towarów poniżej ceny zakupu. Przecena towaru handlowego nie powoduje zatem konsekwencji podatkowych.

Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy o PIT kosztem uzyskania przychodów są bowiem koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów opisanych w art. 23. W związku z powyższym zakup towarów do celów dalszej odsprzedaży miał na celu osiągnięcie przychodu, więc zaewidencjonowany zakup mógł zostać w pełnej wartości. Jako że po przecenie w dalszym ciągu spełnia on przesłanki KUP, nie ma konieczności korygowania zakupu wcześniej zaewidencjonowanego.

W przypadku wykazania sprzedaży przecenionego towaru dokonuje się jej na standardowych zasadach. Przychodem podatkowym jest więc kwota należna, choćby nie została faktycznie otrzymana, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Zatem mimo iż nastąpiła przecena towaru, wartość tę należy wykazać jako przychód podatkowy. W KPiR adekwatną kolumną jest 7. – „Wartość sprzedanych towarów i usług”. Na gruncie podatku VAT również mają zastosowanie zasady ogólne. Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy VAT podstawą opodatkowania jest bowiem wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze, mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega więc cała kwota transakcji po przecenie.

W sytuacji gdy sprzedaż odbywa się pomiędzy podmiotami powiązanymi i następuje przecena towaru handlowego, organ podatkowy może zakwestionować ustaloną cenę.

Przykład 1.

Pan Paweł jest czynnym podatnikiem VAT. Zakupił towar handlowy o wartości 10 000 zł (netto) i swój zakup ujął w kolumnie 10. KPiR w kwocie nabycia. Z uwagi na to, że towar przez pół roku się nie sprzedał, pan Paweł zdecydował się wystawić go w niższej cenie – 5000 zł (netto). Jako że przecena towaru handlowego jest uzasadniona, pan Paweł nie musi korygować kosztów zakupionego towaru. Sprzedaż wykazuje w kwocie 5000 zł (netto) i od tejże kwoty odprowadza podatek VAT.

Przecena towaru handlowego w KPiR

Jako że przecena towaru handlowego nie powoduje powstania konsekwencji podatkowych, podatnicy nie muszą dokonywać korekty zaewidencjonowanego zakupu towaru o kwotę różnicy wynikającej z przeceny towaru (jego sprzedaż poniżej ceny zakupu).

Pierwotnie zakup w KPiR został ujęty zgodnie z zasadą w kolumnie 10. – „Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu”. Wpisu do tej kolumny dokonuje się niezwłocznie po otrzymaniu towarów, najpóźniej przed przekazaniem ich do magazynu, przerobu lub sprzedaży (§ 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów). Ewidencji dokonuje się co do zasady w cenie zakupu. A jako że przecena dotyczy ceny sprzedaży, a nie zakupu, nie wywołuje to obowiązku zrobienia korekty kosztów podatkowych i tym samym w KPiR nie należy wykazywać przeceny towaru.

Przecena towaru handlowego – protokół obniżki ceny

Podatnik dla celów dowodowych może sporządzić protokół obniżki ceny, który co do zasady powinien zawierać:

  • cenę zakupu towarów,

  • dotychczasową cenę sprzedaży,

  • cenę sprzedaży po dokonaniu obniżki,

  • przyczynę dokonania obniżki.

Protokół będzie stanowił – na przykład w trakcie kontroli podatkowej – dokument, który wyjaśni powód obniżki ceny. Takie postępowanie wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 29 października 2015 roku, IPPB1/4511-1039/15-2/MT, w której można przeczytać:

„[...] W przypadku sprzedaży towarów poniżej ceny zakupu przedsiębiorca musi poprzeć taką decyzję dokumentami zawierającymi wiarygodne i rzetelne informacje na temat powodów takich działań [...]”.

Przecena towaru handlowego w systemie wFirma.pl

W systemie wFirma.pl przeceny towaru handlowego nie wykazuje się bezpośrednio w ewidencjach księgowych. Natomiast system pilnuje ceny sprzedaży produktów i informuje, gdy towar sprzedawany jest po cenie niższej niż cena zakupu. Komunikat pojawia się bezpośrednio przy wystawianiu faktury sprzedaży schematem: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ. W wyświetlonym oknie należy uzupełnić wszystkie wymagane pola.

Przecena towaru handlowego

Następnie za pomocą opcji WYSZUKAJ W KATALOGU odnajdujemy dodany na MAGAZYN (pakiet z rozbudowanym magazynem) lub do zakładki PRODUKTY (pakiet zwykły) produkt, który chcemy sprzedać.

Przecena towaru handlowego

W sytuacji gdy przecena towaru handlowego odbywa się w formie upustu, wówczas można wprowadzić go w pozycji RABAT.

Przecena towaru handlowego

Jeśli przecena towaru handlowego powoduje sprzedaż towaru poniżej ceny jego zakupu, system poinformuje o tym poniższym komunikatem:

Przecena towaru handlowego

Ponadto gdy dodana jest kolumna ZYSK, użytkownik ma łatwy wgląd do zysku/straty powstałej przy sprzedaży.

Przecena towaru handlowego

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów