0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przychód podatkowy z tytułu realizacji kuponu rabatowego - wyrok NSA

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dokonuję zakupów firmowych za pośrednictwem platformy handlowej Allegro. W ostatnim czasie otrzymałem od Allegro, w ramach organizowanej przez nich akcji promocyjnej, kupon rabatowy w wartości 50 zł, na podstawie którego mogę dokonać dowolnego zakupu w obniżonej cenie. Czy po mojej stronie powstaje przychód podatkowy z tytułu realizacji kuponu rabatowego?

Darek, Wrocław

 

Aby rozstrzygnąć, czy otrzymanie kuponu rabatowego i jego realizacja skutkują koniecznością rozpoznania przychodu podatkowego, należy się zastanowić, co przepisy zaliczają do przychodów opodatkowanych. W myśl przepisów do przychodów zaliczamy:

  • Art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej ustawą o PIT) – za przychód podatkowy w ramach prowadzonej działalności uznać trzeba kwoty należne, nawet jeśli nie zostały fizycznie otrzymane, z wyłączeniem wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

  • Art. 11 ust. 1 ustawy o PIT – za przychód podatkowy uznać należy otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w danym roku kalendarzowym pieniądze, wartości pieniężne lub wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

  • Art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT – do przychodów zaliczyć należy także przychody uzyskane w ramach „innych źródeł”.

  • Art. 20 ust. 1 ustawy o PIT – za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12–14 i art. 17.

Czy należy opodatkować przychód podatkowy z tytułu realizacji kuponu rabatowego?

Zgodnie z definicją Słownika Języka Polskiego terminem „rabat” określa się zniżkę, ustępstwo procentowe od ustalonych cen towaru, upust, udzielany na rzecz nabywcy jednorazowo lub w określonym czasie. Na podstawie udzielonego rabatu nabywca uprawniony jest do dokonania zakupu na preferencyjnych cenach – obniżonych o wartość otrzymanego rabatu.

Dokonując analizy powyższych artykułów można stwierdzić, iż wartość udzielonego rabatu stanowić będzie przychód podatkowy z tytułu „innych źródeł” lub w charakterze świadczenia nieodpłatnego, w wartości stanowiącej różnicę pomiędzy wartością zapłaconą za dany towar po uwzględnieniu rabatu a kwotą wynikająca z oferty sprzedaży niepomniejszonej o zastosowany rabat. W przypadku wykorzystania rabatu podczas zakupów firmowych, uzyskany w tej sytuacji przychód stanowić będzie przychód z działalności. Udzielony, lecz niewykorzystany rabat nie wywołuje konsekwencji podatkowych. Powyższe stanowisko potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 19 maja 2016 roku, ILPB1/4511-1-178/16-2/AMN.

Ponadto powołując się na definicję świadczeń nieodpłatnych, fiskus wskazał, iż nie jest możliwe skorzystanie ze zwolnienia z poboru podatku wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT, który wskazuje, iż otrzymana wartość nieodpłatnych świadczeń z tytułu promocji i reklamy podlega zwolnieniu wtedy, gdy jednorazowa wartość świadczenia nie przekracza kwoty 200 zł. Dla potwierdzenia swojego stanowiska wskazał, iż świadczenie nieodpłatne nie jest udzielane na zasadzie wzajemności, natomiast w przedmiotowej sprawie przekazanie kuponu rabatowego będzie się wiązało z dokonaniem zakupów za pośrednictwem platformy Allegro po stronie nabywcy – nabywca otrzymuje rabat, by wykorzystać go podczas kolejnych zakupów w okresie obowiązywania „promocji”, natomiast udzielanie przez Allegro kuponów rabatowych powoduje korzyści marketingowe w postaci zwiększenia liczby dokonywanych za jego pośrednictwem transakcji. Powyższe zdanie podtrzymuje także Krajowa Informacja Skarbowa, uznając kwotę udzielonego rabatu jako przychód podlegający opodatkowaniu.

Z powyżej zaprezentowanym stanowiskiem nie zgodził się jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 10 maja 2017 roku, I SA/Po 1313/16, oraz Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 9 lipca 2019 roku, II FSK 2478/17.

Zgodnie ze stanowiskiem WSA i NSA po stronie podatnika otrzymującego kupon rabatowy nie dochodzi do uzyskania przychodu podatkowego podlegającego opodatkowaniu: „W realiach rozpatrywanej sprawy opisane kupony rabatowe realizowane przez klientów platformy internetowej w ramach prowadzonej przez skarżącą akcji marketingowej nie mogą stanowić dla nich przychodu z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f., jak również z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. Nie do przyjęcia jest założenie, że osoba korzystająca z takiego kuponu, nabywając towar po cenie niższej od regularnej oferty, osiąga korzyść majątkową odpowiadającą różnicy w cenie produktu, wyłącznie z uwagi na to, że owo zmniejszenie ceny jest finansowane przez inny podmiot niż rzeczywisty sprzedawca”.

 

Przychód podatkowy z tytułu realizacji kuponu rabatowego - podsumowanie

Analizując powyższy wyrok, można stwierdzić, że wartość uzyskanego kuponu rabatowego nie stanowi przychodu w wartości pieniężnej, gdyż skierowany jest do szerokiego grona odbiorców i nie posiada wyjątkowego charakteru, co oznacza, że nie reprezentuje żadnej wartości rynkowej, zatem przychód podatkowy z tytułu realizacji kuponu rabatowego w analogicznym przypadku nie występuje.

Z uwagi jednak na dwa odmienne stanowiska organów podatkowych, KIS oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, nie jest jednoznaczne, czy wartość udzielonego kuponu rabatowego faktycznie stanowi przychód podlegający opodatkowaniu, czy też nie. Ze względu na tak odmienną interpretację przepisów zalecane jest w tym przypadku zwrócenie się o wydanie interpretacji indywidualnej, która będzie wiążąca dla podatnika.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów