0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przedłużenie terminu płatności a ulga na złe długi - kiedy należy skorygować VAT?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy mogą korzystać z ulgi za złe długi, jednak przedsiębiorcy nie zawsze chcą, aby ich kontrahent musiał dokonywać korekty już odliczonego podatku naliczonego. W trosce o dobre relacje podatnicy często zmieniają termin zapłaty wynikający z faktury. Przedłużenie terminu płatności a ulga na złe długi - jak wpłynie na rozliczenie faktury? Odpowiadamy!

Jakie są zasady ulgi za złe długi?

Zasady rozliczenia podatku od towarów i usług, w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności, zostały określone w przepisach art. 89a i art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług, dalej jako „ustawa o VAT”.

Zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy o VAT, podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku, przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona.

W myśl art. 89a ust. 1a ustawy o VAT, nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną w przypadku, gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności, określonego w umowie lub na fakturze.

Kiedy skorzystamy z ulgi za złe długi?

Zgodnie z art. 89a ust. 2 ustawy o VAT przepis ust. 1 stosuje się w przypadku, gdy spełnione są następujące warunki:

1. Dostawa towaru lub świadczenie usług, dokonana jest na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako czynny podatnik VAT, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

2. Na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, o której mowa w ust. 1:

a). wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni;

b). dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

3. Od daty wystawienia faktury, dokumentującej wierzytelność, nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Stosownie do treści art. 89a ust. 3 ustawy o VAT korekta, o której mowa w ust. 1, może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem, że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres, wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.

Biorąc pod uwagę powyższe, podatnik może skorzystać z ulgi za złe długi, po terminie 90 dni od daty płatności, pod warunkiem spełnienia wszystkich ustawowych przesłanek.

Co w przypadku zapłaty po terminie?

Stosownie do treści art. 89a ust. 3 ustawy o VAT korekta, o której mowa w ust. 1, może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem, że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres, wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.

W przypadku, gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty, o której mowa w ust. 1, należność została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta.

W świetle art. 89a ust. 4 ustawy o VAT, w przypadku częściowego uregulowania należności, podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się w odniesieniu do tej części. Na podstawie art. 89a ust. 5 wierzyciel zobowiązany jest zawiadomić o tej korekcie właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego, wraz z podaniem kwot korekty, danych dłużnika oraz deklaracją podatkową, w której dokonuje korekty, o której mowa w ust. 1.

Przedłużenie terminu płatności a ulga na złe długi

W praktyce gospodarczej kontrahenci chcąc zapewnić jak najlepsze warunki współpracy, przedłużają terminy płatności wynikające z faktury. Takie zachowanie może być motywowane faktem, iż przejściowe kłopoty kontrahenta nie powinny wpływać na jego relacje biznesowe.

Przykład 1.
Pierwotny termin płatności określony w fakturze wystawionej w dniu 10 stycznia 2019 r. został określony na 17 stycznia 2019 r. Podatnicy na podstawie zawartej ugody przedłużyli termin płatności do dnia 15 lutego 2019 r. Jednocześnie ustalono, że termin zapłaty będzie zachowany, jeśli środki pieniężne znajdą się w kasie lub na jego rachunku bankowym, w dacie wynikającej z ustalonej.

W takim przypadku termin, w którym podatnik może skorzystać z ulgi za złe długi, należy liczyć od dnia 15 lutego.

Przykład 2.
Pierwotny termin płatności zawarty w fakturze wystawionej dnia 15 lutego 2019 r. został określony na 28 lutego 2019 r. Podatnicy na podstawie zawartej ugody zawartej w dniu 30 czerwca 2019 r. przedłużyli termin płatności do dnia 15 sierpnia 2019 r. Jednocześnie ustalono, że termin zapłaty będzie zachowany, jeśli środki pieniężne znajdą się w kasie lub na jego rachunku bankowym w dacie wynikającej z ustalonej.

W tym przypadku niestety przedłużenie terminu, nie ma wpływ na konieczność skorygowania podatku naliczonego przez nabywcę. Pomimo, iż strony transakcji mają swobodę kształtowania terminów wymagalności swoich należności, to w tym przypadku termin wynikający z art. 89b ustawy o VAT już minął. Ustalenie nowego terminu już po konieczności korekty nie ma znaczenia.

Reasumując, przedłużenie terminu płatności a ulga na złe długi nie zawsze będą występować razem. Zmiana terminu płatności z faktury pierwotnej nie jest obowiązkiem sprzedawcy, jednakże takie działanie może spowodować odroczenie obowiązku skorygowania odliczonego przez nabywcę podatku VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów