0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ryczałt dla przedszkola niepublicznego - czy jest możliwy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W ostatnich latach w większości ośrodków miejskich powstają liczne przedszkola. Jest to odpowiedź na zwiększające się na nie zapotrzebowanie. Zazwyczaj przedszkola są prowadzone przez podmioty gospodarcze. Chcą one wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania prowadzonego przedszkola. Czy ryczałt dla przedszkola niepublicznego jest możliwy? Na to pytanie odpowiemy w artykule.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Jedną z form opodatkowania działalności gospodarczej jest tzw. ryczałt ewidencjonowany. Zasady opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych uregulowane są w przepisach Ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych podstawę opodatkowania stanowi osiągnięty przychód po uwzględnieniu przysługujących odliczeń. 

Tym samym w przypadku ryczałtu nie odliczamy od przychodu kosztów uzyskania przychodów. Opłaca się więc on przedsiębiorcom, którzy nie ponoszą znacznych kosztów związanych z prowadzeniem działalności.

Przykład 1.

Podatnik planuje rozpocząć działalność gospodarczą budowlaną. Może być ona opodatkowana zarówno na zasadach ogólnych, jak i ryczałtem ewidencjonowanym. Podatnik nie planuje dokonywać żadnych zakupów związanych z prowadzoną działalnością. Jaki sposób opodatkowania jest w takim przypadku najkorzystniejszy?

W naszym przypadku najkorzystniejszy jest wybór ryczałtu. Jego stawka w tym przypadku wynosi 5,5% od wysokości przychodu. 

Wybierając ryczałt ewidencjonowany, podatnik musi pamiętać, że nie będzie mógł:

  • rozliczyć się wspólnie z małżonkiem;

  • nie skorzysta z preferencyjnego rozliczenia dla osób samotnie wychowujących dzieci;

  • nie powstanie u niego strata podatkowa, którą będzie mógł rozliczyć w następnych latach. 

Kto może korzystać z ryczałtu?

Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać:

  • osoby fizyczne osiągające przychody z działalności gospodarczej;

  • przedsiębiorstwo w spadku;

  • spółki cywilne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne;

  • spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku;

  • spółki jawne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne.

W przypadku powyższych podatników, aby mogli skorzystać z opodatkowania ryczałtem, ich przychody w poprzednim roku podatkowym nie mogą przekroczyć limitu 2 mln euro, obliczonego według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego. Oczywiście nie każda działalność gospodarcza może korzystać z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem. Jednym z przypadków, kiedy nie możemy z niego korzystać, jest sytuacja, gdy rozpoczynamy działalność samodzielnie i w ramach tej działalności uzyskujemy przychody ze sprzedaży towarów, wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, z którym współpracowaliśmy na podstawie umowy o pracę w roku podatkowym lub poprzednim roku podatkowym.

Dotacja jako przychód

W przypadku przedszkola najczęściej osoby je prowadzące poza wpłatami, jakich dokonują rodzice, otrzymują dotację z urzędu gminy. W takim przypadku jest ona przychodem.

Przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a–22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych (patrz art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT).

Powyższe jednak oznacza, że w przypadku przedszkola przychód nie jest tylko uzyskiwany od wpłat od rodziców, lecz także jako dotacja z gminy. Tym samym podatnicy zastanawiają się, czy uzyskując przychody z dwóch źródeł, mogą wszystkie przychody opodatkować ryczałtem.

Ryczałt dla przedszkola niepublicznego

Na wstępie przypomnijmy, że w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne znajduje się wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Pod pozycją 48 wymieniono tam symbol PKWiU ex dział 85 – Usługi w zakresie edukacji. Przy czym zastrzeżono przy niej, że wyłączeniu z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie podlegają:

  • usługi wychowania przedszkolnego (PKWiU 85.10.10.0),

  • usługi szkół pozwalających uzyskać zawodowe certyfikaty i uprawnienia w zakresie prowadzenia statków oraz w zakresie pilotażu (PKWiU ex 85.53.12.0).

Zatem stosownie do powyższych zapisów usługi wychowania przedszkolnego mogą być objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Zauważyć należy, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Wobec tego dla zastosowania właściwej stawki ryczałtu do przychodów uzyskanych z prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. W przypadku prowadzenia przedszkola stawka ryczałtu wynosi 8,5%.

Przykład 2.

Podatnik prowadzi przedszkole wraz ze swoim wspólnikiem. Uzyskuje ono przychody również z dotacji. Znacząca jej część jest wykorzystywana na wynagrodzenie podatnika, który pełni funkcję dyrektora placówki. Podatnicy wybrali jako formę opodatkowania ryczałt ewidencjonowany. Czy w tym przypadku wszystkie przychody można opodatkować ryczałtem?

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 36.

Zwolnienie, o którym mowa powyżej, nie ma zastosowania do tej części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona na podstawie odrębnych przepisów na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność. Tym samym otrzymywane wynagrodzenie jako dyrektor może być również opodatkowane ryczałtem. 

W takim przypadku całość przychodów podatnika uzyskanych w związku z prowadzeniem przedszkola opodatkowujemy według stawki 8,5%.

Podsumowując, ryczałt dla przedszkola niepublicznego jest możliwy. Jego stawka wynosi 8,5%.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów