0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ryczałt dla testerów w 2022. Jaka stawka podatku zryczałtowanego i jaki kod PKD

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dla osób samozatrudnionych 2022 rok jest pełen wyzwań pod kątem wyboru optymalnej formy opodatkowania. Atrakcyjną formą opodatkowania stał się ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Zwłaszcza dla podatników działających w branży IT. Dlatego w artykule omówimy kody PKD dla testera pod kątem opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od przychodów.

Kody PKD dla testera - a stawki podatku zryczałtowanego?

Każda osoba, która chce założyć działalność gospodarczą w Polsce ma obowiązek określenia na wniosku rejestracyjnym kod PKD. Kod PKD to nic innego jak numer przypisany do działu czynności czyli czym zajmuje się przedsiębiorca. 

Czyli mówiąc w uproszczeniu dany kod PKD = rodzaj czynności które wykonuje się w działalności. 

W przypadku rejestracji za pomocą wniosku CEIDG-1 kody PKD określa się w części 8.2. Rodzaje działalności gospodarczej wykonywane w tym miejscu wg PKD 2007.

Kody PKD dla testera

W toku wskazywania kodów PKD należy zawsze wskazać kod przeważający czyli typ działalności w ramach której osiągane będą główne przychody.

Należy podkreślić, że obowiązkowe jest określenie przeważającego kodu PKD, pozostałe można dodać dodatkowo jeśli w ramach firmy planujemy bądź będziemy świadczyć jeszcze inne typy działalności.

Przykład 1.

Pan Jan w ramach swojej działalności gospodarczej będzie głównie świadczył usługi testów manualnych dodatkowo będzie chciał co jakiś czas świadczyć usługi fotograficzne. W związku z tym jako przeważający kod PKD powinien on podać kod 62.02.Z (dla usług testów manualnych) oraz dodatkowy kod PKD 74.20.Z (dla usług fotograficznych).

Kody PKD dla testera, które można wyróżnić do zastosowania to:

 • 62.01.Z czyli szeroko rozumiana działalność związana z oprogramowaniem lub

 • 62.02.Z czyli usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania.

W ramach danego kodu PKD wyróżnić można podklasy, które dane PKD obejmuje jak również takie, które go nie dotyczą.

Kod PKD

Podklasa obejmuje

Podklasa nie obejmuje

62.01.Z

 • pisanie, modyfikowanie, badanie, dokumentowanie i wspomaganie oprogramowania, 

 • pisanie zleceń sterujących programami dla użytkowników,

 • analizowanie i projektowanie systemów gotowych do użycia: 

 • rozbudowę, tworzenie, dostarczanie oraz dokumentację oprogramowania wykonanego na zlecenie określonego użytkownika, 

 • pisanie programów na zlecenie użytkownika, 

 • projektowanie stron internetowych.

 • publikowania pakietów oprogramowania, sklasyfikowanego w 5829Z,

 • tłumaczenia i przystosowania programów na potrzeby rynku wykonywane na własny rachunek, sklasyfikowanych w 5829Z, 

 • planowania i projektowania systemów komputerowych, które integrują sprzęt komputerowy,oprogramowanie i technologie komunikacyjne, nawet wtedy, gdy dostarczane oprogramowanie może być ich integralną częścią, sklasyfikowanego w 6202Z

62.02.Z 

 • planowanie i projektowanie systemów komputerowych, które łączą sprzęt komputerowy, oprogramowanie i technologie komunikacyjne, włączając szkolenia dla użytkowników.

 • instalowania komputerów dużej mocy i podobnych, sklasyfikowanej w 3320Z

 • sprzedaży komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, sklasyfikowanej w 4651Z, 4741Z, 

 • instalowania komputerów osobistych, sklasyfikowanego w 6209Z,

 • oddzielnego instalowania oprogramowania i odzyskiwania danych z uszkodzonych komputerów, sklasyfikowanych w 6209Z.

PKWiU a kody PKD dla testera

Określenie właściwego PKD jest niezwykle ważne przy założeniu działalności gospodarczej. Po określeniu kodów PKD ważną rolę odgrywają kody PKWiU, które wyszczególniają konkretne usługi i/lub towary. Więc można rzec, że uszczegóławiają zastosowane kody PKD. Kody PKWiU wskazane są przy wielu sprawach podatkowych np. określeniu zwolnienia z VAT czy przy stawkach ryczałtu. Dlatego też należy brać PKWiU pod uwagę przy dobieraniu właściwej stawki ryczałtu. 

Czy kody PKD dla testera wpłyną na stawkę ryczałtu?

Bezpośrednio - nie. Natomiast już PKWiU uszczegółowiające zakres PKD - tak. Wynika to z tego, że w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej: ustawa o ryczałcie), czynności objęte danymi stawkami ryczałtu w większości doprecyzowywane są za pomocą kodów PKWiU. 

Za pomocą poniższej tabeli przedstawimy jakie PKWIU dla działu IT obejmą dane stawki ryczałtu (dla IT są dostępne dwie stawki 12% i 8,5%). 
Stawka 12%

świadczenie usług związanych z wydawaniem pakietów gier komputerowych, z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line

PKWiU ex 58.21.10.0

świadczenie usług związanych z wydawaniem pakietów oprogramowania systemowego

PKWiU 58.29.1

świadczenie usług związanych z wydawaniem pakietów oprogramowania użytkowego

PKWiU 58.29.2

świadczenie usług związanych z wydawaniem oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu, z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line

PKWiU
ex 58.29.3

świadczenie usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego

PKWiU 62.02.10.0

świadczenie usług związanych z oprogramowaniem

PKWiU ex 62.01.1

świadczenie usług objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego"

PKWiU 62.01.2

świadczenie usług związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania

PKWiU ex 62.02

świadczenie usług w zakresie instalowania oprogramowania

PKWiU ex 62.09.20.0

świadczenie usług związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi

PKWiU 62.03.1

Stawka 8,5%*

usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych

PKWiU

62.01.12.0

usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego

PKWiU

62.02.30.0

usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania

PKWiU

62.01.11.0

*Wskazane PKWiU nie wynika bezpośrednio z ustawy, a z licznych interpretacji indywidualnych, które je wskazywały jako kody objęte tą stawką ryczałtu. Natomiast podstawą prawną, która wskazuje możliwość zastosowania tej stawki ryczałtu jest - art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o ryczałcie.

W przypadku testowania oprogramowania adekwatnym PKWiU może być mi.n.:

 1. 62.01.12.0 “Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych”.

 2. 62.02.30.0 “Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego”.

 3. 62.01.11.0 “Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania”

 4. 62.02.10.0 “Usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego”

 5. 62.01.1 “Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych”.

W przypadku PKWiU wskazane w pkt 1-3 możliwe jest zastosowanie stawki 8,5%. Natomiast w przypadku PKWiU wskazanym w pkt 4-5 możliwe jest zastosowanie stawki 12%. Zastosowanie danych stawek ryczałtu można podsumować w następujący sposób:

 • 8,5% jeśli działalność w ramach danego PKWiU nie jest związana z doradztwem w zakresie oprogramowania w odniesieniu do działalności testerskiej jest to np. prowadzone sa działania polegające na porównaniu, czy dana aplikacja/funkcjonalność działa zgodnie czy niezgodnie ze specyfikacją i wymaganiami a po wykryciu błędów zgłasza nieprawidłowości do programistów;

 • 12% jeśli działalność w ramach danego PKWiU jest związana z doradztwem w zakresie oprogramowania lub związana z programowaniem w odniesieniu do działalności testerskiej jest to np. projektowanie testów automatycznych.

Aby mieć pewność co do zakwalifikowania faktycznie świadczonych usług pod dane PKWiU podatnik może złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, gdzie po otrzymaniu wniosku wydana zostanie decyzja w sprawie PKWiU.

Pobierz wyjaśnienia do omawianych w punktach PKWiU

PKWiU i kody PKD dla testera a interpretacje indywidualne

Zagadnienie dotyczące PKWiU i właściwych stawek ryczałtu omawiają liczne interpretacje. Szczególną uwagę zalecamy zwrócić na:

 1. Interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, z dnia 15 czerwca 2020 r., o sygn. 0112-KDIL2-2.4011.270.2020.4.MC, w której przeczytać można:

Mając powyższe na względzie, należy stwierdzić, że przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę ze świadczonych przez niego usług - sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.01.11.0 i 62.01.12.0, mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (...). Należy jednak zastrzec, że zastosowanie stawki 8,5% dla przychodów ze świadczonych przez Wnioskodawcę usług jest prawidłowe wyłącznie, jeżeli nie są to usługi związane z oprogramowaniem. Gdyby bowiem wykonywane przez Wnioskodawcę usługi były usługami związanymi z oprogramowaniem - uzyskiwane ze świadczenia tych usług przychody podlegałyby opodatkowaniu 17% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Grupowanie PKWiU 62.01.1, o którym m.in. mowa jest w ww. przepisie, obejmuje również usługi sklasyfikowane pod symbolami 62.01.11.0 i 62.01.12.0, jednak znajdujące się przy nich oznaczenie "ex" oznacza, że 17% stawkę ryczałtu należy stosować wyłącznie do przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług związanych z oprogramowaniem.

 1. interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 stycznia 2016 r., o sygn. IPPB1/4511-1337/15-4/MM, w której wskazane zostało, że: 

“(...) praca informatyka polegająca na: przeprowadzaniu testów oprogramowania, opracowywaniu dokumentacji testowej, przygotowywaniu przypadków i scenariuszy testowych, rejestracji wyników testów oraz analizie dokumentacji biznesowej są opodatkowane stawką:

 • 8,5% jeśli ww. działalność nie jest związana z doradztwem w zakresie oprogramowania;

 • 17% jeśli ww. działalność jest związana z doradztwem w zakresie oprogramowania.”

 1. pismo z dnia 18 października 2016 r. Izby Skarbowej w Warszawie, o sygn. 1462-IPPB1.4511.1024.2016.1.MM, w której przeczytać można, że:

“(...) ze świadczenia usług pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego sklasyfikowane wg PKWiU pod symbolem 62.02.30.0, będą mogły być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określoną w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ww. ustawy. Jednakże w takim zakresie, w jakim ww. usługi będą związane z doradztwem w zakresie oprogramowania, uzyskiwane ze świadczenia tych usług przychody, będą podlegać opodatkowaniu 17% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zauważyć przy tym należy, że grupowanie PKWiU 62.02, o którym m.in. mowa w ww. przepisie, obejmuje również świadczone przez Wnioskodawcę usługi, sklasyfikowane pod symbolem 62.02.30.0, jednakże znajdujące się przy nim oznaczenie "ex" oznacza, że 17% stawkę ryczałtu należy stosować wyłącznie do przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług związanych doradztwem w zakresie oprogramowania.”

Czytając, powyższe interpretacje indywidualne należy mieć na uwadze, że stawkę 17%, o której mowa należy rozumieć jako stawkę 12%. Wynika to z tego, że w 2022 roku zaszły zmiany w zakresie stawek ryczałtu.

Czy kod PKD lub kod PKWIU musi być wykazany na fakturze?

Przyjęte zostało, że na fakturach nie zawiera się kodów PKD. Natomiast możliwe, a nawet niekiedy wskazane jest aby zawrzeć na fakturze PKWiU. Dzięki temu w trakcie kontroli podatkowej urzędnik weryfikując zastosowaną stawkę ryczałtu będzie od razu widział pod jakie PKWiU podatnik przypisał sprzedaż i czy została zastosowana dobra stawka. Przypisanie PKWiU przy danej pozycji wskazanej na wystawianej fakturze będzie pomocne w przypadku usług testowania i jednocześnie świadczenia usług programistycznych - aby urząd nie zakwestionował prawa do niższej stawki ryczałtu.

Warto wiedzieć, że możliwe jest świadczenie usług objętych różnymi stawkami ryczałtu. Przy czym ważne jest ich właściwe opisanie na fakturze aby nie było wątpliwości co do zasadności zastosowanej stawki ryczałtu.

Wystawienie faktury na ryczałcie z wykazaniem PKWiU w systemie wfirma.pl

W systemie wFirma.pl prowadzenie księgowości opodatkowanej ryczałtem jest niezwykle proste. Szczegóły znajdują się pod linkiem - Ryczałt od przychodów.

W celu wystawienia faktury sprzedaży opodatkowanej ryczałtem należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ. W wyświetlonym oknie należy uzupełnić wszystkie wymagane pola.

Kody PKD dla testera

W polu RYCZ. wskazujemy odpowiednią stawkę ryczałtu. Aby włączyć pole PKWiU należy kliknąć na ikonę Kody PKD dla testera wówczas pojawi się pole PKWiU do uzupełnienia.

Po zapisaniu gdy zdecydujemy się na przekazanie nabywcy faktury nie będzie ona na podglądzie zawierać stawki ryczałtu (ponieważ jej przypisanie jest tylko dla celów podatkowych - aby zapis trafił właściwie do Ewidencji Przychodów). Natomiast wskazany kod PKWiU zostanie wskazany na wydruku faktury i będzie się prezentować następująco:

Kody PKD dla testera

Najczęstsze pytania o ryczałt dla testerów

 • Co wyklucza opodatkowanie mnie ryczałtem ewidencjonowanym?

  Brak możliwości świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy w poprzednim roku, oraz limit sprzedaży za poprzedni rok który wynosi 2 mln euro (w 2022 roku jest to 9 188 200 zł).
 • Podstawową stawką dla usług testowania manualnego jest 8,5%, w przypadku programowania testów automatycznych stawka wynosi 12%.
 • Nie, bez względu na formę opodatkowania składka zdrowotna od 2022 roku nie jest odliczana od podatku. Ryczałt ewidencjonowany jest podatkiem od przychodu.
 • Oprócz 8,5% zryczałtowanego podatku dochodowego, należy opłacić jeszcze składkę zdrowotną która na ryczałcie wynosi w 2022 roku 335,94 zł, 559,89 zł lub 1007,81 zł, a czynni podatnicy VAT opłacają dodatkowo podatek VAT.
 • Tak, ponieważ ryczałt oblicza się na podstawie wystawionych faktur sprzedaży, a prowadzona ewidencja podatkowa ma uproszczoną formę.
 • Warto skorzystać z oprogramowania wfirma.pl które dostępne jest na stronie: https://wfirma.pl/program-do-fakturowania dzięki któremu faktury można wystawiać na telefonie, laptopie, komputerze i wysyłać je bezpośrednio do klienta.
 • System wfirma.pl posiada niezbędne funkcje do prowadzenia ksiegowosci na ryczałcie. Po wystawieniu faktury system automatycznie ujmuje ją w ewidencji przychodów, wylicza składki ZUS i podatek dochodowy. Dodatkowo wszystkie podatki można zapłacić bezpośrednio z systemu

Do pobrania:

Etat czy B2B w IT Tester_25.pdf
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów