0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Składki ZUS przedsiębiorcy - jak ewidencjonować?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jednym z obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą jest opłacanie składek ZUS. W jaki sposób mogą być ujmowane składki ZUS w zaliczce na PIT? Jakich terminów powinien przestrzegać przedsiębiorca? Odpowiedź w artykule.

Składki ZUS przedsiębiorcy - ile płacimy i w jakim terminie?

Do obowiązujących w Polsce składek należą: 

 • ubezpieczenie emerytalne,

 • ubezpieczenie rentowe,

 • ubezpieczenie chorobowe,

 • ubezpieczenie zdrowotne,

 • ubezpieczenie wypadkowe,

 • Fundusz pracy.

Termin płatności składek ZUS przypada odpowiednio na 10. dzień kolejnego miesiąca w przypadku, gdy przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników lub na 15.dzień kolejnego miesiąca jeśli zatrudniania on pracowników.

Jeżeli termin płatności składek ZUS przypada w dzień wolny od pracy, to ostateczny termin płatności przesuwa się na pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym.

Z wymienionych rodzajów ubezpieczeń jedynie składka na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolna. Co do zasady jej opłacanie daje prawo do zasiłków za czas niezdolności do pracy.

Wysokości składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe wyrażone są w formie stopy procentowej i w 2019 r. wynoszą:

 • na ubezpieczenie emerytalne - 19,52% podstawy wymiaru (558,08zł),

 • na ubezpieczenia rentowe - 8% podstawy wymiaru (228,72 zł), 

 • na ubezpieczenie chorobowe - 2,45% podstawy wymiaru (70,05 zł),

 • na ubezpieczenie zdrowotne - 9% podstawy wymiaru (342,32 zł)

 • na ubezpieczenie wypadkowe - 1,67% podstawy wymiaru (47,75 zł) dla osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą (zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych) wynosi 50% najwyższej stopy procentowej,

 • Fundusz pracy - 2,45% podstawy wymiaru (70,05 zł).

Wysokości opłaconych składek na Fundusz pracy nie można odliczyć od dochodu podlegającego opodatkowaniu, można natomiast zaliczyć je do kosztów firmowych.

Podstawa wymiaru składek zależy od kwoty wynagrodzenia za pracę w danym roku podatkowym i stanowi wartość nie niższą niż 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. 

Zasada ta nie dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne, których podstawa wymiaru szacowana jest na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorców, włącznie z wypłatą zysku w IV kwartale roku poprzedniego i stanowi 75% jego wysokości.

W 2019 roku podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe, FP), wynosi 2859 zł natomiast na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 3803,56 zł.

Preferencyjny ZUS

Z preferencyjnych składek ZUS mogą skorzystać przede wszystkim przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, którzy;

 • przez ostatnie 60 miesięcy kalendarzowych nie prowadzili działalności, 

 • w ramach swojej działalności nie świadczą takich usług, na rzecz byłego pracodawcy.

Wysokość składek w porównaniu do “zwykłego” ZUS- u jest znacznie niższa, natomiast okres stosowania niższych stawek obejmuje pełne 24 miesiące kalendarzowe licząc od dnia objęcia ubezpieczeniem. Wyjątkiem dla preferencyjnych składek ZUS są składki na ubezpieczenie zdrowotne, które są zawsze opłacane w standardowej wysokości. 

Podstawę do ustalenia wysokości preferencyjnych składek ZUS stanowi wartość 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, która w 2019 r. wynosi 675 zł.

Opłacone składki ZUS i ich odliczenie

Wyróżniamy następujące sposoby ujmowania opłaconych składek ZUS w wyliczanej zaliczce na PIT:

 • składki na Fundusz Pracy zalicza się bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów (KUP),

 • składki na ubezpieczenia społeczne ujmuje się w KUP lub odlicza się od dochodu,

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne odlicza się zawsze od kwoty podatku do zapłaty w wartości 7,75% podstawy wymiaru.

Tylko zapłacone składki ZUS mogą obniżać podstawę opodatkowania, w miesiącu w którym nastąpiła ich zapłata.

Istotne jest, że składki ZUS rozliczane są za miesiąc, w którym faktycznie zostały opłacone, a nie za miesiąc, którego dotyczą.

Przykład 1.

Przedsiębiorca, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w lipcu, wybrał kwartalny sposób rozliczania podatku dochodowego.

Które składki ZUS zostaną uwzględnione przez niego w zaliczce na PIT za III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień), jeśli przedsiębiorca opłacał składki w terminie do 10 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni?

W zaliczce na PIT za III kwartał przedsiębiorca odliczy dwie składki ZUS (za miesiąc lipiec - opłaconą do 10 sierpniu oraz za sierpień - opłaconą do 10 września).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów